انتشار بیانیه کنگره جامعه دمکراتیک و جنبش زنان آزاد برای مرگ هلین بولک

کنگره جامعه دمکراتیک و جنبش زنان آزاد در رابطه با هلین بولک عضو گروپ یوروم که در ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان خود را از دست داد پیامی را منتشر کردند.

کنگره جامعه دمکراتیک در بیانیه خود اعلام کرده است؛ "این رفتن، رفتن نیست، لازم است که آ.ک.پ سریعا دست از کنترل حوزه‌های دمکراتیک بردارد. آ.ک.پ عامل مرگ جوانان است. ما می‌خواهیم به وضعیت دوست و رفیق هلین، ابراهیم گوکچک توجه شود. ابراهیم ۲۹۱ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و اعتصاب وی همچنان ادامه دارد. از حاکمیت و احزاب اپوزیسیون درخواست می‌شود که مطالبات ابرهیم گوگچک را برآورده سازند. یاد و خاطره رفیق هلین را گرامی می‌داریم. مراتب تسلیت خود را به خانواده و رفقای وی ابراز می‌داریم. ترانه‌های گروپ یوروم ترانه‌های ما بودند. هیچ کس را یارای مسکوت گذاشتن ترانه‌هایمان نیست."

جنبش زنان آزاد نیز در رابطه با مرگ هلین بولک که روز گذشته در ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان خود را از دست داد بیانیه‌ای را منتشر کرد. جنبش زنان آزاد در این بیانیه خاطرنشان ساخته است که "حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ از سال ۲۰۱۵ به هر نحو ممکن به اعضای گروه حمله کرده است. هلین بولک و ابراهیم گوکچک به منظور کسب حقوق خود و تحقق عدالت دست به اعتصای غذا زدند و این مقاومت وی ۲۸۸ روز به طول کشیده است. امروز هلین بولک در روزه مرگ، جان خود را از دست داده است. عدم تحقق مطالبات وی در نتیجه سیاستهای دشمنی و نفرت‌پراکنی است. مسئول درجه اول مرگ هلین حاکمیت است و امروز در این جغرافیا صدای صلح و آزادی به قتل رسیده است. مسئولان قتل هلین همان کسانی هستند که سیاستهای دشمنی با زنان را مشروعیت می‌بخشند و ترانه و تصنیفها را ممنوع می‌کنند. لازم است ذهنیت یکه‌انگارانه و ممنوع کننده بداند تا زمانیکه حیات آزاد در این سرزمین ایجاد نشود، ما مبارزه خود را ادامه خواهیم داد."