انتقال علی سعیدی به زندان اورمیه

علی سعیدی شهروند اهل اورمیه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان اورمیه منتقل شد.

   علی سعیدی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت وتا زمان انتقالش به زندان اورمیه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بوده است.

   اتهام مطروحه علیه این شهروند کرد همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام بوده است و در دوران بازداشت در این مورد بازجویی شده است.

   وی اکنون در بند ۳-۴ زندان اورمیه محبوس می‌باشد.