بلبل: در برابر کودتای مدنی مقاومت خواهیم کرد

کمال بلبل پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، غصب شهرداری‌های ه.د.پ کودتای مدنی‌ست و افزود، " تمامی حقوق مشروع خویش را بکار خواهیم گرفت و در برابر کودتای مدنی مقاومت می‌نماییم."

اعتراضات علیه غصب شهرداری‌های ه.د.پ ادامه دارند. کمال بلبل پارلمانتار ه.د.پ آنتالیا سیاست‌ قیم‌های آ.ک.پ را ارزیابی نمود.

قیم کوتای مدنی‌ست

بلبل غصب شهرداری‌های وان، مردین و آمد را بمانند کودتایی مدنی ارزیابی نموده و اظهارداشت، حکومت آ.ک.پ موضع انکار و نژاد پرستانه را از منطق دولت گرفته و این طرح اصلاحات شرق است. بلبل اعلام کرد، همانگونه که برای درسیم مفتش ویژه تعیین کردند امروز نیز گماشتن قیم را تجدید کرده‌اند و افزود، " به هیچ وجه گماشتن قیم‌ها را قبول نخواهیم کرد. به عنوان ه.د.پ تمامی حقوق مشروع خویش را بکار خواهیم گرفت و در برابر کودتای مدنی مبارزه خواهیم کرد. حمایت‌های علیه قیم بسیار مهم هستند، چند روز قبل نها‌دها و سازمان‌های مدنی آنتالیا فرمی را آماده کرده و در کنار خلق‌های امد، مردین و وان قرار خواهند گرفت. تنها گفتن ما علیه قیم هستیم و آن را قبول نمی‌کنیم کافی نبوده  و بایستی در هر مکانی در سطح بالایی در برابر قیم واکنش نشان داده شود. کنش در برابر قیم دمکراتیک و مشروع است. "

سویلو و اردوغان جنایت انجام می‌دهند، باید دادگاه اقدام نماید

بلبل اعلام کرد، سلیمان سویلو وزیر امور خارجه و اردوغان علیه دمکراسی و اراده‌ی خلق‌ آمد، مردین و وان جنایات سیاسی انجام می‌دهند. بلبل از دادگاه درخواست کرد که در برابر نقض حقوق بشر نقش خود را ایفا نمایند و افزود، " آ.ک.پ علیه قوانین خود عمل می‌کند، با توجه به قوانین آن‌ها، روسای مشترک شهرداری‌های آمد، مردین و وان از سوی خلق انتخاب شده‌اند، در قانون نیز چنین است. هیچ بهانه‌ای برای برکنار کردن شهردارهایمان وجود ندارد و به زبان سیاست این اقدام کودتاست. به شدت محکوم کرده و مطمئنا به حقوق خویش دست خواهیم یافت. "

مسئله‌ی مشروع و اساسی مقاومت است

بلبل اظهار داشت، در قانون اساسی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ قوانین بمانند امروز وجود نداشت و گفت، " آ.ک.پ هیچ بهانه‌ای برای ممانعت از روسای مشترک شهرداری‌هایمان ندیده و با بهانه‌هایی بی‌اساس روسای مشترکمان را برکنار کردند. دولت برای نابود ساختن مبارزات خلق کرد هر گونه سیاستی را انجام می‌دهد. آقای اوجالان برای دستیابی به صلح اجتماعی دعوت می‌نماید اما تاسفانه منطق دولت در این سطح نبوده و به همین دلیل دست به چنین اقداماتی می‌زند. در برابر آن اساسی ترین اقدامی که بایستی انجام داد، مقاومتی مشروع و بکار بستن حقوق دمکراتیک است. "