"بیایید روسریهای سفیدمان را علیه جنگ یکی کنیم"

آیسل توفان مادر آشتی که در مقابل دفتر آ.ک.پ شکنجه شده بود، از کسانی که در مقابل دفتر ه.د.پ تحصن کرده‌اند درخواست کرد: "بیایید روسریهای سفیدمان را علیه جنگ یکی کنیم".

   دو روز پیش مادران روسری سفید در مقابل دفتر آ.ک.پ در شهر آمَد دست به تحصن زدند. مادران پلاکارد"مادران خواهان آشتی هستند" را بلند کردند.

   چماقداران پلیس رژیم فاشیست ترک با محاصره دفتر آ.ک.پ مانع از تداوم تحصن مادران شده و سعی کردند آنها را سوار اتوبوس کنند. اما مادران از سوار شدن به اتوبوس خودداری کردند. سه مادر توسط نیروهای پلیس دستگیر شده و روی زمین کشیده شدند. همچنین به خبرنگاران اجازه‌ی اطلاع رسانی در مورد تحصن مادران داده نشد.

   آیسل توفان یکی از مادران روسری سفید که دو روز پیش در مقابل دفتر آ.ک.پ شکنجه شده بود در مورد تحصنشان گفت، "مادران روسری سفید، مادران شنبه و آن مادرانی که در مقابل دفتر ه.د.پ تحصن کرده‌اند، همه مادر هستند. بیایید در مخالفت با جنگ روسریهایمان را یکی کنیم و در مقابل دفتر آ.ک.پ تحصن کنیم."

"پاهایتان را می‌شکنیم"
​​​​​​​   توفان همچنین در مورد رخداد دو روز پیش گفت، "ما ۱۱ مادر روسری سفید دو روز در مقابل دفتر آ.ک.پ با هدف آشتی تجمع کردیم. اما نیروهای پلیس ما را محاصره کردند و به ما حمله کردند. ما را بر روی زمین کشیدند و سپس دستگیر کردند. نیروهای پلیس در داخل اتومبیلهایشان ما را شکنجه کردند. آنها به ما فحاشی کردند که به گونه‌ای که ما شرم میکردیم اما آنها شرمی نداشتند. ما فرزندان مفقود و دستگیر شده‌ی خود را میخواهیم. نیروهای پلیس با شیوه‌ای وحشیانه به ما حمله کرده و ما را دستگیر کردند. ما را روی زمین کشیدند و با دستبند پلاستیکی دستبند زدند. علاوه بر آنکه ما را کتک زده و شکنجه کردند به ما گفتند، «پاهایتان را خواهیم شکست». همه خوب بدانند ما از تهدیدهای اردوغان ترسی نداریم."

"بیایید با هم تحصن کنیم"
​​​​​​​   آیسل توفان همچنین گفت، "اردوغان تلفنی به کسانی که در مقابل دفتر ه.د.پ جمع شده‌اند تبریک گفت. اما از طرف دیگر مادران آشتی را که در مقابل دفتر آنها نشسته‌اند شکنجه می‌کنند. از خانواده‌ها میخواهم بیایید با هم در مقابل دفتر آ.ک.پ بنشینیم. نمیخواهیم هیچ کس کشته شود. ما خواهان آشتی هستیم. ما اراده‌مان را میخواهیم. ما هم مادریم و از درون میسوزیم. اروغان و سویلو اشک تمساح میریزند و از درد و غم مادران برای اهدافشان سوءاستفاده میکنند. ای اردوغان، ما به مقابل دفتر تو آمدیم و مهمانت شدیم، اما به جای آنکه به ما گوش فرا دهی به نیروهایت دستور دادی به ما حمله کنند و ما را روی زمین کشیدند. آ.ک.پ آتش جنگ را برمی افروزد. ه.د.پ هر لحظه برای آشتی و دمکراسی تلاش میکند. از مادران  مقابل دفتر ه.د.پ میخواهم دست در دست ما بگذارند و بیاند با هم در مقابل دفتر آ.ک.پ تحصن کنیم."