تا اخراج گماشتگان رژیم از پا نخواهیم نشست

پرو دوندار پارلمانتار اعلام کرد، رژیم آ.ک.پ- م.ه.پ خواهان گرفتن حق انتخابات از کوردها هستند و افزود، تا زمان بیرون راندن قیم‌ها از پا نخواهیم نشست

   فعالیت‌های اعتراضی علیه گماشتن قیم بر سه شهرداری کلان‌شهرهای آمد، مردین و وان باکور کوردستان ادامه دارند. پرو دوندار پارلمانتار حزب دمکراتیک خلق‌ها در این رابطه سخن گفته و اعلام کرد، کنش‌های اعتراضی و واکنش‌ها در برابر گماشتن قیم حقی مشروع بوده و افزود، مسئله تنها شهرداری‌ها نیست، در بنیان این قرار نابودسازی و قبول نکردن کوردها قرار دارد.

آ.ک.پ ضعف خود را از راه قیم‌ها پنهان می‌سازد
   دوندار اعلام کرد، رژیم آ.ک.پ-م.ه.پ با نصب گماشتگان خویش در صدد سلب رأی کوردها در انتخابات است و افزود،" آ.ک.پ آشکارا به کوردها می‌گوید اگر به انتخابات بیایید نیز قیم تعیین کرده و اراده‌ی شما را غصب می‌نماییم. آ.ک.پ/م.ه.پ از راه سیاست قیم خواهان کشوری بدون انتخابات هستند. خواهان تقویت رژیم یک نفره و یا رژیم مرد بوده و در تمامی کشور آن را توسعه بخشد. ترکیه با این ذهنیت به کشور کودتاها مبدل شده است. اکنون نیز با عنوان قیم‌ها کودتایی دیگر انجام گرفت. در این کشور قیم به سنت مبدل شده است. آ.ک.پ خواهان پنهان نمودن ضعف خود از راه حمله و سیاست‌های مختلف است. ذهنیت قیم دو سال و نیم در اینجا بود. اما خلق در ۳۱ مارس/۱۰ فروردین قیم‌ها را بیرون راندند. این خلق بار دیگر قیم‌ها را اخراج خواهند کرد. خلق تا اخراج گماشتگان از پای نخواهند نشست و هر روزه مقاومت گسترش خواهد یافت.

راه‌های رانت‌خواری آ.ک.پ بسته شدند
   دوندار اظهار داشت، روز ۳۱ مارس تمامی راه‌های رانت آ.ک.پ بسته شدند و افزود، "ه.پ.د با استراتژی بیرون راندن قیم‌ها در کوردستان و شکست آ.ک.پ در سطح ترکیه به موفقیت دستیافت. با این استراتژی تمامی راه‌های رانت بسته شدند. به ویژه اقداماتی که در مردین انجام گرفته‌اند، هدایایی که برای وزرا و رئیس جمهوری خریداری شده‌اند با مدرک اثبات گردید. هدف از گماشتن قیم دزدی‌ست. با پول‌هایی که از شهرداری‌ها می‌دزدند از بسیاری از کارمندان و شرکتهایشان حمایت می‌کنند. در ابتدا در استانبول. یکی از دلایل گماشتن قیم، گرفتن انتقام شکست (انتخابات) استانبول از کوردهاست.  خلق کرد اراده‌ی خود را به قیم‌ها و راه‌های رانت‌خواری تسلیم نخواهد کرد. "

سیستم ریاست مشترک خط بنفش ماست
​​​​​​​   دوندار اعلام کرد، اراده‌ی خلق، سیستم ریاست مشترک خط بنفش‌ آن‌هاست و گفت، "هیچ کسی قادر به غصب اراده‌ی ما نیست. قادر به عقب راندن اراده‌ی ما نیستند. تا زمان عقب راندن قیم‌ها مبارزات ادامه خواهند داشت. اگر در برابر این ذهنیت نایستیم فردا ذهنیت یک پرست قیم در تمامی ترکیه گسترش خواهد یافت. اقتدار از کوردستان آغاز نموده و خواهان کنترل تمامی ترکیه است. خلق‌های ترکیه و کوردستان بارها با این مسائل روبه‌رو شده‌اند. پیشتر امتحان شده و نتیجه‌ی آن نیز معلوم است. در سطح جهانی نیز نمونه‌های بسیاری وجود دارند. جایگاه تمامی دیکتاتورهای معلوم است. کسانیکه اراد‌ه‌ی خلق را غصب کردند و جایگاهشان معلوم است. برای اراده‌ی خلق خویش مقاومت خواهیم نمود."

تعیین گماشته مداخله‌ای علیه زندگی است
​​​​​​​   دوندار در پایان سخنان خویش اظهار داشت، کنش‌هایشان ادامه خواهند داشت و افزود، "در مکانی که ستم و حمله وجود داشته باشد، مقاومت نیز وجود دارد. اگر حمله را مشروع جلوه می‌دهند، پس مقاومت و مبارزه مشروع‌ترین حق در برابر هجمه است. از همه درخواست می‌کنم که فعالیت‌هایشان را توسعه بخشند. در برابر کودتا بپاخیزید، کسانیکه قیم بر شهرداری‌ها گماشتند، در خانه‌ها نیز دخالت خواهند کرد. در همان وقت قیم مداخله‌ای علیه زندگی و غصب اراده‌ی خلق‌هاست. تا زمان بیرون راندن قیم‌ها مبارزه خواهیم کرد."