تداوم کودتای رژیم ترک علیه کوردها؛ ١٠ ماه زندان برای رییس مشترک شهرداری سور

فلیز بولوت‌تکین رییس مشترک شهرداری سور استان آمَد تنها به دلیل صحبت کردن به زبان کوردی به ١٠ ماه زندان محکوم شد.

   دادستانی رژیم فاشیست ترک به دلیل سخنرانی فلیز بولوت‌تکین رییس مشترک شهرداری سور در کنفرانس محلی زنان به زبان کوردی در روز ٧ ژانویه ٢٠١٨ وی را به ١٠ ماه زندان محکوم کرده است.

   اعلام شد که حکم حبس نامبرده ۵ سال به تعلیق افتاده است.