جمیل باییک: انقلاب روژآوا سنگ بنای اتحاد ملی را رقم زده است

... برای همه ما آشکار است که با این مقاومت خلق ما در روژآوا، زمینه بسیار مستعد و بزرگی را برای اتحاد ملی ایجاد کرده است، تا ما کوردها اتحاد ملی خود را بر فراز آن بنا نهیم...

   جمیل باییک: برای همه ما آشکار است که با این مقاومت خلق ما در روژآوا، زمینه بسیار مستعد و بزرگی را برای اتحاد ملی ایجاد کرده است، تا ما کوردها اتحاد ملی خود را بر فراز آن بنا نهیم. بدون تردید این اقدام شکوهمند به عنوان وظیفه بر دوش ما اعضا و رهبران کنگره ملی قرار خواهد گرفت.

   جمیل باییک ریاست مشترک رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان پیامی را برای نوزدهمین نشست عمومی کنگره ملی کوردستان ارسال کرد. این پیام جمیل باییک از سوی احمد آکتاش، عضو کنگره ملی قرائت گردید. متن پیام باییک بدین شرح است:

   "شما کنگره خود را در مرحله دشوار تاریخی که برای تاریخ کوردستان حایز اهمیت است، برگزار می‌نمایید. خاورمیانه، در میان شعله‌های جنگی همانند جنگ جهانی اول قرار گرفته است. در خاورمیانه، موازنه جدیدی بر مبنای معادلات موقعیتهای جدید ایجاد می‌شوند. تمامی نیروهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای، برای استفاده از این جنگ، تمامی فرصتهای خود را به کار می‌بندند. به همین دلیل نیز از همان آغاز، تلاش داشته‌اند تا ائتلافهای خود را تقویت کنند. این واقعیت کوردها را نیز ناگزیر می‌نماید که پیش از هر چیز، به اتحاد در میان خود دست یابند. تا زمانیکه نیروهای سیاسی کورد، قادر به ایجاد اتحادی سراسری در میان صفوف خود نشوند و اتحاد ملی را بنیان ننهند، ائتلاف و ارتباط آنها با نیروهای نیز واجد هیچ اطمینانی نیست. زمانی که کوردها بتوانند متحد شوند، از سوی تمامی نیروها اعتقاد و جدیت آنها بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود. بدون گمان شما به عنوان کنگره ملی کوردستان، واجد این ذهنیت هستید. به دلیل این چارچوب، کاملا مشهود است که در درون شرایط و وضعیت دشوار جنگی در خاورمیانه، الزام اتحاد کوردها و اهمیت آن تا اندازه‌ای بالاست.

​​​​​​​   ما در خاورمیانه از جنگ جهانی سوم سخن می‌گوییم. در این جنگ، در این منطقه موازنه قوای جدیدی در حال استقرار است. و این بدین معناست که خلق کورد، این جنگ را متحمل می‌شود. اگر ما با قدرت بر پای خود نایستاده و بر آن متکی نباشیم، به طور واقعی و موثر به مبارزه دست نزنیم، این امکان و فرصتهای ارزشمند از دست ما خارج شده و می‌تواند منجر به از دست رفتن دستاوردهای ما شود. از همین رو باید براین نکته واقف بود که کوردها دیگر شکست و فرودستی را تحمل نخواهند کرد. شکست و فرودستی به این معنا خواهد بود که ما در مواجهه با قتل‌عامی وسیع و بزرگ روبرو هستیم. به همین دلیل تمامی کوردها، نیروهای سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و... باید در این مقطع با حس مسئولیت‌پذیری از این مرحله استقبال نمایند. دشمنان کوردها، به منظور قتل‌عام ملی اصرار دارند، و این امر نیز نشان می‌دهد که باید چگونه با این مرحله برخورد نمود.

​​​​​​​   احتمال دارد که در سطح جهانی، این صرفا خلق کورد باشد که همچنان در معرض قتل‌عام ملی قرار داشته باشد. شاید در این جنگ جهانی، دشمنان کوردها، با نیروی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دیپلماسی و ژئو‌-پولتیک خود درصدد باشند که سیاست قتل‌عام ملی بر کوردها را تا آخرین مرحله به پیش ببرند. دولت ترک، با این سیاست مبتنی بر قتل‌عامی که در پیش گرفته است، بسیار صریح هم این سیاست را پیگیری نموده و هم در مرحله عمل آن را انجام می‌دهد. و این در حالی است که تمامی دولتهای استعمارگر و اشغالگر کوردستان همان سیاست مبتنی بر قتل‌عام را در کوردستان به پیش می‌برند؛ اما این موضع بسیار شدید اکنون از سوی دولت ترک با جسارت و شدت بیشتری دنبال می‌شود.

​​​​​​​   هم اکنون قانون اساسی عراق موجودیت و موقعیت سیاسی کوردها را در عراق پذیرفته است. اما اگر در بخشهای دیگر کوردستان مبارزه آزادی و دمکراسی به پیروزی دست نیابد، دستاوردهای جنوب کوردستان نیز امنیتی نخواهد داشت و در معرض تهدید واقع خواهد شد. هر چند بخشهای کوردستان واجد تفاوتهایی نیز هستند، اما در اساس خود، تمامی این بخشها از یک سرنوشت و تقدیر برخوردار هستند. هر چهار بخش کوردستان در معرض تهدید و خطر قرار دارند؛ زمانی که مسئله کورد در دستور کار روز قرار می‌گیرد، سریعا و از طریق ائتلاف هر چهار دولت اشغالگر، وارد عمل می‌شوند. اما در این میان اگر نیروی سیاسی کوردها در شکل کنونی خود، با استفاده از اتحاد ملی به مسائل و مشکلات موجود ننگرد، به معنای اشتباهی بزرگ خواهد بود. نمی‌توان از واقعیت فرار کرد. باید ما بر اساس الزامات واقعی عمل نماییم، زیرا آینده ما و آزادی و دمکراسی منوط به چنین برداشت و اعتقادی است.

​​​​​​​   تاریخ مبارزه آزادی در سده ٢٠ و ٢١ این واقعیت را برای ما آشکار کرده است که تا زمانیکه در خاورمیانه، در این کشورها دمکراسی استقرار نیابد، تامین حیات آزاد و دمکراتیک کوردها امکان پذیر نخواهد بود. اما مبارزه برای آزادی کوردها نیز نمی‌تواند از مبارزه برای دمکراتیزاسیون تمامی دولت‌ها و در مجموع تمامی خاورمیانه متمایز ارزیابی شود. زیرا سیاست استعمارگرانه‌ای که بر کوردها اعمال می‌گردد، سیاست تحمیلی ساده‌ای مانند تمامی ملت‌ها یا دیگر خلق‌ها نیست، زیرا برای قتل‌عام ملی کوردها قدم برداشته می‌شود. تا زمانیکه این سیاست مبتنی بر قتل‌عام درهم شکسته نشود، در هیچ بخشی از کوردستان، امنیت موجودیت ملی در کوردستان به طور کامل در هیچیک از بخشهای کوردستان میسر نمی‌گردد. البته در این میان باید تمامی جنبشهای کوردها، باید واجد جوهره‌ای مبتنی بر دمکراسی بوده و دمکرات باشند و در اساسنامه تمامی نیروهای سیاسی کوردها، این مهم مشهود است. از سوی دیگر بسیار مهم است که ما مبارزه دمکراتیزاسیون و دمکراسی را صرفا در میان خود محدود ننماییم. ما خلق‌های همسایه و خلق‌های منطقه‌ای را در این مبارزه برای دمکراتیزاسیون باید سهیم نماییم. البته ما باید با تمامی نیروهای دمکراسیخواه در سطح جهانی در ارتباط باشیم و آنها را نیز به منبعی برای قدرت گرفتن مبارزه خود تبدیل کنیم. تا زمانیکه با تقویت دمکراتیزاسیون، نیروهای قاتل، استعمارگر و دشمنان کورد، از میان نروند، خطری که متوجه نابودی ملی کوردهاست از میان نمی‌رود. ما براین باوریم و این باور نیز بسیار مهم است که جنبش سیاسی کورد، باید این اعتقاد را به یکی از ستونهای درک و ذهنیت استراتژی سیاسی آزادیخواهانه خود تبدیل کنند.

​​​​​​​   امروز بدیهی است که در خاورمیانه، کوردها که دارای قدرتمندترین نیرو و ذهنیت و فرهنگ دمکراسی هستند. قابل درک است که در این منطقه کوردها بیش از هر ملت دیگری مورد آزار و سرکوب و ظلم واقع شده‌اند. همچنین بدین دلیل که بر آزادی زنان اهمیت فراوانی قائل شده است،  این مسئله نیز در تقویت درک دمکراسی کوردها نقش مهمی را ایفا کرده است. به دلیل این درک دمکراسی شدید از سوی کوردها، کوردها اکنون می‌توانند هم در بعد اجتماعی و هم در بعد سیاسی به پیشاهنگان دمکراتیزاسیون تبدیل شوند. همچنین می‌توانند ویژگیهای ارزشمند خود را در میان جنبش سیاسی نیز به نمایش گذارده و از این طریق در ائتلافهای ملی نیز نقشی مهم را ایفا کرده و به قدرتمندترین خلق خاورمیانه تبدیل شوند. اکنون این فرصت و امکان مهیا شده است. اما متاسفانه در میان نیروهای سیاسی کورد، ارتباطی دمکراتیک و پلتفرمی قدرتمند ایجاد نشده است و این پتانسیل ارزشمند نتوانسته است نقش بر حق خود را ایفا نماید. اما باید چنین پتانسیلی به فعلیت دست یافته و ارتباطات دمکراتیک در میان نیروهای سیاسی کوردها سریعا ایجاد شود؛ این امر، وظیفه‌ای اصلی بوده و در مقابل ما قرار دارد.

​​​​​​​   تقسیم کوردستان به چهار بخش صرفا نیروهای سیاسی کورد را تقسیم نکرده است، بلکه نیروی دشمنان، بیش از چهار بار، ١۶ بار کوردستان را تقسیم کرده است و این امر لزوم اتحاد ملی بین کوردها را الزام بخش نموده و به اولویت و ارجحیت ما مبدل شده است. افکار عمومی کوردها، در سطحی وسیع اکنون واجد ذهنیت ملی شده است. همچنین در میان خلق کورد نیز نیاز به اتحاد ملی و درک دمکراتیک گسترش یافته است. زبان اتحاد و اتفاق ملی، چند بعدی و قدرتمند شده است. اما متاسفانه این حس و مطالبه، در میان نیروهای سیاسی، در تمامی ابعاد و در بستر مطالبات اجتماعی کوردها به پیش نمی‌رود.

رفقا و نهادهای محترم!

​​​​​​​   در دوران ما، در دو برهه و در رابطه با دو رویداد زمینه‌های قدرتمندی برای ایجاد اتحاد ملی ایجاد شده است. نخستین رویداد در جنوب کوردستان مصادف با ایجاد بی‌ثباتی در کرکوک و حمله به رفراندوم استقلال کوردستان در سال ٢٠١٧ بود؛ دومین رویداد حمله به انقلاب و دستاوردهای روژآواست. در هر دو رویداد، این حملات علیه اراده مستقل و مطالبه حیاتی آزاد و مستقل خلق کوردستان بوده است و حمله کننده اصلی نیز همان دولت اردوغانی ترکیه بوده است.

​​​​​​​   حمله و دخالت اخیر در انقلاب روژآوا در ٩/١٠/٢٠١٩ آغاز و همچنان نیز ادامه دارد. طبق گزارش رسانه‌های ترک، قتل‌عام در سطح ملی به پیش برده می‌شود، در جریان یک هفته صدها نفر کشته شده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. در مقابل این قتل‌عام، هم خلقمان و هم جنبش پیشاهنگ خودمدیریتی دمکراتیک، به مقاومت قهرمانانه و افسانه‌واری دست زده‌اند. به آسانی می‌توان گفت که خصوصا در سریکانی و گریسپی، با سیستم مقاومت و ایستادگی بسیار شکوهمند و قهرمانانه خود ضربات سنگینی را بر محاسبات و آرمانهای دشمنان کورد تحمیل کرده است و اراده آنها را درهم شکسته است، از سوی دیگر امید و آرزوهای خلق کورد و دوستان خلق کورد و بشریت را نیز اعتلا بخشیده و اراده آنها را نیز تقویت نموده است.

دوستان گرانقدر

​​​​​​​   بر همه ما آشکار شده است که این مقاومت خلق ما در روژآوا، زمینه بسیار مستعدی را برای ما آفریده است، تا اتحاد ملی خودمان را بر مبنای آن استقرار بخشیم. و این کار ارزشمند نیز بدون تردید بر عهده ما اعضا و مدیران کنگره ملی کوردستان می‌افتد.

​​​​​​​   باید در این رابطه به هر چهار بخش کوردستان و خارج میهن توجه نماییم، ما می‌بینیم که علیه اشغالگری دولت اردوغان، تمامی خلقمان، تمامی آحاد و بخشهای کوردستان و تمامی دوستان و بسیاری از دمکراتها با یکدیگر دست به اعتراض و تظاهرات زده‌اند، تمایزات حزبی و سازمانی را به کنار گذاشته‌اند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که هم اتحاد ملی و هم اتحاد بین‌المللی ایجاد شده است و در آستانه اتحاد سیاسی نیز قرار داریم؛ این امر نیز مسئولیتی تاریخی را بر دوش ما گذاشته است. پس بفرمایید تا وظایف و مسئولیتهایمان را به انجام برسانیم.

رفقای گرانقدر

​​​​​​​   شما تحت عنوان کنگره ملی کوردستان وظایف و مسئولیتهای مهم و ارزشمندی را بر دوش گرفته‌اید. اما همانگونه که می‌بینید ما وارد مرحله جدیدی شده این و از همین رو برداشتن گامهای جدید در این مقطع لازم به نظر می‌رسند. برای نمونه، باید مشارکت اعضای کنگره ملی کوردستان، پر رنگتر شود؛ زیرا درک و الزامات اجتماعی ما برای دست‌یابی به چنین اتحادی گسترش یافته است. به همین دلیل باید همراه با نمایندگان نیروهای سیاسی، نمایندگان اجتماعی طرفهای دیگر، بتوانند در کنگره ملی کوردستان مشارکت داشته و عضویت آنها را در این کنگره مهیا نموده و بتوانند بر نیروهای سیاسی تاثیرگذار باشند. بدین طریق تاثیرگذاری و اهمیت کنگره ملی کوردستان را نیز در ابعاد بیشتری گسترش بخشند.

​​​​​​​   من در خاتمه دوباره تکرار می‌کنم که باید در این برهه زمینه برای اتحاد ملی چنان گسترش یابد که نیروهای سیاسی ما بتوانند حول یکدیگر جمع شده و اگر برای کنگره ملی مبارزه و تلاشی همه جانبه و قدرتمند صورت نگیرد، مایه قبول و پذیرش نخواهد بود. باید طنین فریادها و مطالبات برآمده از اعماق قلب خلقمان و دوستانمان، در قلب و ذهنیت ما جای گرفته و این مطالبات ارزشمند و معیار، وارد مرحله اجرایی شده و ما سریعا حول کنگره ملی گردهم آییم.

​​​​​​​    من امیدوارم که کنگره ملی کوردستان، این مسئولیت را بر دوش گرفته و فعالانه در این راه ایفای نقش می‌نماید. براین باورم که در نشست عمومی این کنگره، مباحثات ارزشمندی را دامن زده و تصمیمهای مهمی را اتخاذ خواهید نمود و طرحها و برنامه‌های ارزشمندی و مثمر ثمری را ارائه خواهید داد. بر این مبنا به شما درود فرستاده و برای کنگره شما آرزوی موفقیت می‌نمایم."