در آمد ۱۳ تن دستگیر شدند که یکی از آنها عضو انجمن ه.د.پ است

پس از دستگیری ۲۰ تن در ۱۳ ژانویه/ ٢٣ دیماه در شهر آمَد، دادستانی ترکیه حکم حبس را برای ۱۳ تن از دستگیرشدگان صادر نمود که یکی از آنها عضو انجمن ه.د.پ است.

در شهر آمد پس از آنکه در ۱۳ ژانویه ۲۰ تن بازداشت شدند، دادگاه حکم حبس برای ۱۳ تن که یکی از آنها مسعود باغجک عضو انجمن ه.د.پ است، صادر نمود.

از طرف دیگر، در ٨ ژانویه در محله‌های منطقه‌ی پایزاوا، بزان و چنار شهر آمد در نتیجه حمله به خانه‌ها، ۲۴ تن دستگیر شده بودند. از این ۲۴ تن نیز ۲۱ تن با اتهام "عضویت در سازمان" به حبس محکوم شدند.

در همین چهارچوب در ۱۳ ماه نیز ۲۰ تن بازداشت شدند که یکی از آنها مسعود باغجک عضو انجمن ه.د.پ است، سپس ۱۳ تن از آنها و همچنین مسعود باغجک به حبس محکوم شدند.

همچنین مسعود آغرتاش و یلماز اوزون هر دو از اعضای انجمن جوانان ه.د.پ در ۱۹ ژانویه بازداشت شدند و ۴ روز در بازداشت ماندند. چون حکم پنهانی در مورد این جوانان صادر شده هنوز اتهام آنها مشخص نیست.