فرزاد جان: حرکت انقلابی و آزادیخواهانه خلق‌ها به پیروزی دست می‌یابد

عضو شورای رهبری جنبش انقلابی متحد خلق‌ها: ما از میراث دنیز گزمیش‌-ها و ماهر چایان-ها صیانت به عمل خواهیم آورد، در مسیر انقلابی مبارزه کرده و بدون تردید به پیروزی می‌رسیم.

فرزاد جان عضو شورای رهبری جنبش انقلابی متحد خلق‌ها پنجمین سالگرد تاسیس HBDH را ارزیابی کرده و در این رابطه اظهار داشت که ما از میراث دنیز گزمیش‌-ها و ماهر چایان-ها صیانت به عمل خواهیم آورد، در مسیر انقلابی مبارزه کرده و بدون تردید به پیروزی می‌رسیم.

فرزاد جان عضو شورا رهبری جنبش انقلابی متحد خلق‌ها به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس جنبش انقلابی متحد خلق‌ها با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو نمود. جان خاطرنشان ساخت که جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در ۱۲ مارس ۲۰۱۶ تاسیس و از استقرار سوسیالیسم در ترکیه و کوردستان حمایت می‌کند.

جان در این رابطه اظهار داشت که علیه فاشیسم نظامی ۱۲ مارس ۱۹۷۱ این جنبش خود را میراث‌دار خط انقلابی ماهرها، دنیزها و ابراهیم‌ها می‌داند. اما برهه ۱۲ مارس مقطعی تاریخی بود. ۱۲ مارس همزمان سالگرد خیزش علیه پاکسازی قامشلو و گازی بود. جنبش انقلابی متحد خلق‌ها تا کنون قتلعام‌های انجام شده خلقمان را مورد حسابرسی خود قرار داده است.

فرزاد در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که در باکور، ترکیه، روژآوا و شنگال و نیز باشور کوردستان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها علیه حملات نابودگرانه فاشیسم تا آخرین لحظه مبارزه کرده و افزود: دولت فاشیست و استعمارگر ترک با تمامی نیروی خود تلاش می‌کند تا انقلاب روژآوا را که امید خلق‌های خاورمیانه است سرکوب کند. می‌توان گفت که رژیم استعمارگر ترک در دستیابی به این هدف موفق نشده است.

جان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از همه می‌خواهیم که علیه حملات فاشیستی به پا خیزند، مقاومت کرده و در زیر پرچم جنبش انقلابی متحد خلق‌ها متحد شوند، مبارزه کنند. غیر از این راه دیگری برای رهایی نیست. بدون مقاومت، بدون حسابرسی و مبارزه از شانسی برای پیروزی برخوردار نیستیم. به همین دلیل لازم است در وهله نخست زنان، زحمتکشان، جوانان و همه زیر پرچم جنبش انقلابی متحد خلق‌ها متحد شوند. در شهرها، کوه‌ها مبارزه گریلایی و مبارزه مسلحانه لازم است. همراه با این مبارزه مسلحانه لازم است میادین نیز مملو از خلق باشد.

فرزاد جان با اشاره به حملات ویرانگر حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ علیه خلق‌ها اظهار داشت: از آنجا که نمی‌توانند حاکمیت خود را حفظ کنند، جنگ، نژادپرستی، اشغالگری و استعمارگری را برای خود مانند راهی برای رهایی می‌بینند. آ.ک.پ تلاش می‌کند تا به هزینه خلق از این بحران خارج شود. اما می‌دانند که قادر به خروج از این بحران نیستند.

جان خاطرنشان ساخت که لازم است خلق‌های ترکیه بدانند که سرکوب انقلاب روژآوا، اعزام نظامیان به لیبی نمی‌تواند در خدمت منافع کارگران و زحمتکشان ترکیه باشد. بر عکس؛ این بحران اقتصادی فقر و تنگدستی را گسترش می‌دهد. لازم است کارگران و زحمتکشان ترکیه با این ذهنیت استعمارگرانه دولت ترک مقابله کنند.

فرزاد در پایان سخنان خود گفت: جنبش انقلابی متحد خلق‌ها جنبشی است که علیه امپریالیسم، سرمایه‌داری، فاشیسم و حاکمیت مردسالارانه گام بر‌می‌دارد. خلق، کارگران، زنان، جوانان و تمامی افرادی که از سوی فاشیسم و سرمایه‌داری مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند، باید در میان صفوف جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در شهرها، در نواحی روستایی، نیروهای گریلا را تقویت کرده و از فرادستان حسابخواهی کنند. زمانیکه در مسیر شهدا گام بگذاریم، با رویکرد مبارزاتی و فدایی آنها مبارزه کنیم، بدون تردید به پیروزی دست پیدا می‌کنیم. در پنجمین سال تاسیس جنبش انقلابی متحد خلق‌ها به تمامی رزمندگانمان درود می‌فرستیم.