مشخصات ۱۴ شهید مقاومت سریکانی اعلام شد

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک اسامی ۱۴ مبارز مقاومت شرف را اعلام کرد که در پاسخ به حملات دولت اشغالگر ترک شهید شدند.

   مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک اسامی ۱۴ مبارز را اعلام کرد که در نتیجه‌ی پاسخ به حملات ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به شمال و شرق سوریه در روزهای ۱۱-۱۲-۱۳ اکتبر شهید شدند.

   بیانیه‌ی ق.س.د به این شرح می‌باشد:

   "مبارزان نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک علیه ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش که به روستاها و شهرهای شمال و شرق سوریه حمله می‌کنند، داستانهایی مملو از قهرمانی ثبت میکنند. ارتش اشغالگر ترکیه در حملات خود از هر نوع سلاحی علیه مردم غیرنظامی استفاده می‌کند.

   در مقاومت مبارزان و دفاع مشروع ۱۴ مبارز ما شهید شدند.

​​​​​​​   ما به عنوان نیروهای سوریه ی دمکراتیک عهد می‌بندیم ما و خانواده‌هایشان ادامه دهنده‌ی راهشان باشیم و به مقاومت در مقابل همه‌ی اشغالگران تا آخرین قطره‌ی خونمان ادامه خواهیم داد."

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رامان علی

   کد سازمانی: رامان

   محل و سال تولد:

   نام مادر – نام پدر: حمدیه- عزالدین

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: زینل عبدالرحمان

   کد سازمانی: باگر چیا

   محل و سال تولد:

   نام مادر – نام پدر: رحیمه - عبدالرحمان

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: محمد حسن

   کد سازمانی: دبور حسکه

   محل و سال تولد: حسکه

   نام مادر – نام پدر: عمشه- بشیر

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: احمد بدر

   کد سازمانی: دمهات حسکه

   محل و سال تولد: حسکه

   نام مادر – نام پدر: امینه- علی

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١۴ / سریکانی


   نام و نام خانوادگی: برزان ادیب

   کد سازمانی: دوغان آمد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سنا- ادیب

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: ابراهیم فایق

   کد سازمانی: سرحد آگری

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مقبوله- فایق

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩ – سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عمار کمر

   کد سازمانی: سردار آگری

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زاکره- عبدالرحمان

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالله عوید

   کد سازمانی: شیار زاگرس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مزنا- عمان

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: بشار عبد علی

   کد سازمانی: عقرب

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زهرا - عبد

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: علی اسنان

   کد سازمانی: گلهات حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شمسه- احمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: احمد صبری

   کد سازمانی: مروان حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: آرال عمر

   کد سازمانی: باهوز آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خانی- عمر

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: دوا الیوسف

   کد سازمانی: روناس حلب

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فوزه- یوسف

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: پوریا تابعی

   کد سازمانی: تیرژ روژهلات

   محل و سال تولد: کامیاران (سنه)

   نام مادر – نام پدر: حبیبه- شاپور

  تاریخ و محل شهادت:  ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی