پاژک: ۴ آوریل زنان حیات آزاد را درک کردند

شورای هماهنگی حزب زنان آزاد کوردستان ۴ آوریل، سالروز تولد رهبر آپو را به عنوان تولد دوباره معنای کوردستان و زن در حیاتی آزادانه تعبیر کرده و این روز را  به خلق کوردستان، زنان و خلق‌های خاورمیانه تبریک گفت.

شورای هماهنگی پاژک در رابطه با سالروز تولد رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان بیانیه‌ای را منتشر کرده و اظهار داشته است: "۴ آوریل سالروز تولد رهبر آپو که بازتاب دهنده تولد حیات آزاد برای زن و کوردستان است، را بر خلق کوردستان، زنان و خلق‌های خاورمیانه تبریک می‌گوید. در هفتادویکیمن سالروز تولد رهبر آپو ما سوگند یاد می‌کنیم که با رهبر آپو، در سرزمینمان، با خلق آزاد همراه باشیم."

در این بیانیه آمده است که "ما سالروز تولد رهبر آپو، در سرزمین کهن مزوپوتامیا، در روحا، را به عنوان زایشی نخستین نام می‌نهیم که برای خلقمان و زنان مایه آگاهی از آزادی شده است." در ادامه این بیانیه آمده است که "به همین دلیل ما زنان و خلق، این زایش را به عنوان رنسانسی قلمداد می‌کنیم. تبریک و گرامیداشت چنین روزی، حرکت به سوی آزادی در هفتاد و یک سالگی، ارزشهای مبارزه و اعتقاد، تاکید راسخ بر آزادی و سرانجام درک مجدد معنای واقعیت رهبری برای ما واجد ارزش بسیار والایی است."

پاژک در بیانیه خود به دو زمینه اشاره کرده است:

"کسانی که همراه با مدرنیته سرمایه‌داری و دشمن آزادی توطئه‌ای بین‌المللی را علیه رهبر آپو رقم زده و براین باور بودند که حرکت آزادی را متوقف خواهند کرد به پیروزی دست نیافتند. رهبر آپو زمان و مکان را محیطی برای مبارزه تغییر داده و مهر خود را بر زایشی جدید زده است.

رهبر آپو توطئه بین‌المللی و انزوا را به موجودیتی بزرگ، تاریخی و اجتماعی بدل کرد. جهان، تاریخ، جامعه و زن را مجددا تحلیل کرده و پرسپکتیوی جدید برای جنبش آزادی مطرح نمود. راه حل را برای بسیاری مشکلات مطرح نمود که پارادایم پیشین نتوانسته بود به طور شایسته آن را حل نماید. راه حلی را ارائه نمود که تمدن دولتی مبتنی بر طبقات غیر از بحران و کائوس و عدم دستیابی به راه حل چاره دیگری برای آن نیافته بود. ایستارهای سیستمی را معرفی نمود که از طریق آن بشریت بتواند با جامعه، با طبیعت، با زن و جهان آزادانه زندگی کند.

ما از طریق کووید۱۹ بهتر در می‌یابیم که مدرنیته سرمایه‌داری در خدمت منافع جامعه نبوده و به جای دستیابی به راه حل، بحران آفرین است. تمامی سیاستهای سرمایه‌داری، ملت-دولت و صنعت‌گرایی تنها مرگ را در مواجهه با بشریت قرار داده و غیر از این کارکردی دیگری ندارد. سرمایه‌داری در رابطه با مسائل مرتبط به سلامتی و بهداشته بیش از پیش محافظه‌کارانه عمل کرده و تلاش می‌کند تا با رژیمهای دیکتاتوری دست به راه حل بزند. رهبر آپو این تاملات را پیش از این نیز بر زبان آورده است که سیستم در بحران است و در مراحلی وارد فرایندی بحرانی می‌شود، اما همزمان با آن خواست مبارزه و آزادی اجتماعی قدرت یافته و می‌تواند عرصه‌های آزادی را به کنترل خود در آورد. کاملا به همین دلیل است که در این برهه، این اصل که بشریت نه می‌تواند همانند دوره‌های پیش به جنگ دست زده و نیز نه می‌تواند همانند دوره‌های پیش زندگی کند، تنها یک اصل در رابطه با جنگ گریلایی نیست. باید ما به دلیل عدم دستیابی به راه‌حلی که سیستم سرمایه‌داری پیش روی ما گذارده است، در بعد تکنولوژی، سلامتی و بهداشت، حقوق، آموزش و پرورش، دفاع، هنر، اخلاق و زیبایی شناختی راهکارهایی را خلق کنیم. ما نمی‌توانیم چشم بر این واقعیت ببندیم که دست نیافتن به حل مسئله کورد، زنان و افراد پیر، کودکان، زبان، فرهنگ‌ها زندگی را با تهدید به تباهی ببرد.

باید رهبر آپو و تمامی زندانیان آزاد شوند

در مرحله بحران ویروس کووید۱۹ که در نتیجه سیاستهای سرمایه‌داری ظهور کرده است، بسیاری از نیروها، سازمان‌ها و موسسات از دولت‌ها درخواست کرده‌اند که زندان‌ها را تخلیه کنند. ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی باید این مطالبات را نادیده نگیرند. در ترکیه قوانینی در دستور کار قرار گرفته‌اند که می‌توانند شامل برخی از زندانیان بشود، باید این تلاش‌ها تقویت شوند. در این فرایند بحران، باید مبنا سلامتی و بهداشت خلق باشد. به همین دلیل لازم است در درجه نخست رهبر آپو و تمامی زندانیان آزاد شوند.

 در این زمان که دوری انسان‌ها در اجتماع اعمال می‌شود، دفاع از جامعه، صیانت از ارزش‌های اجتماعی و در وهله نخست کادرهای پ.ک.ک و پاژک وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.  در این میان عده‌ای تلاش دارند حفاظت و صیانت از ارزش‌ها را نابود کنند، برقراری پیوندهای زیباشناختی و اخلاقی با طبیعت، زنان و مردان، کودکان، افراد پیر می‌تواند به ضربه‌ای واجد معنا به مدرنیته سرمایه‌داری تلقی شود. حفاظت از حوزه‌های حیاتی، دفاع و تداوم دفاع از ارزش‌ها فرهنگی می‌تواند به زمینه‌های زایش مجدد آزادی منجر شود. امر ناممکن وجود ندارد. غیر از نابودی سیستم مدرنیته کاپیتالیستی راه دیگری وجود ندارد. تحت عنوان حزب زنان آزاد کوردستان بار دیگر با رهبرمان، شهدایمان پیمان می‌بندیم که ان‌ها ارزش‌های مبارزاتی ما بوده و با خلقمان پیمان می‌بندیم که با راهکارهای خلاقانه به اقدامات موفق و پیروزمندانه دست بزنیم.

در مقابله با دیوارهایی که بین جامعه و طبیعت کشیده شده‌اند، از همه می‌خواهیم که به کاشت نهال درختان دست زده و بدینگونه تولد رهبر آپو را گرامی بدارند. ما سالروز تولد رهبر آپو را به خلقمان تبریک گفته و اعلام می‌کنیم که این روز را به عنوان روز زایش آزادی می‌نگرد."