کنفدرالیسم جوامع کوردستان: در مبارزه با قتلعام، زمان تقویت و انسجام مبارزه فرا رسیده

ک.ج.ک اعلام کرد که ویژگی حاکمیت ترکیه. آ.ک.پ و م.ه.پ دشمنی با کورد بوده و هدف نهایی آن نابودی کورد است. اما ما در مقابله با این قتلعام روز به روز مبارزه برای موجودیت و هویت، فرهنگ و زبانمان را تقویت می‌کنیم. مقاومت بدون هیچ تردیدی به پیروزی می‌رسد

متن بیانیه ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان بدینقرار است:

"دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ سیستم فشار، ظلم و استعمارگری خود را روزانه با کودتاهای جددی و فشار و سرکوب به مرحله‌ای غیر‌انسانی که در تاریخ نمونه‌ای ندارد افزایش داده است. دیگر هر نیروی سیاسی، هر بخش جامعه و تمامی افرادی که مانند این حاکمیت نمی‌اندیشند و نمی‌خواهند در برابر آن سر تعظیم فرود آوردند را به عنوان دشمن ملاحظه کرده و مورد حمله قرار می‌دهد. بر همگان واجب ساخته است که در مقابل فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ سر تعظیم فرود بیاورند. آشکارا می‌گوید یا این حاکمیت را قبول می‌کنید یا حق زندگی در این کشور را ندارید. اعلام می‌کند که هیچ جایی برای نگرش سیاسی جدایی، برای پروژه حیات اجتماعی، اتنیکی و باور جدایی وجود ندارد. تمامی اقدامات در راستای دست‌یابی به این هدف است.

هدف دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ نابودی نیروهای دمکراسی‌خواه است. هدف اصلی آن نیز کورد و نیروهای دینامیک ترکیه است. برای دست‌یابی به این هدف هر نیروی سیاسی را که مانن آنها فکر نکند، به دست زدن به کودتا متهم می‌کند. برای جلوگیری و ممانعت از مقاومت خلق کورد و نیروهای دمکراسی وضعیتی کودتاگونه را آفریده است. با اعلام وضعیتی نظامی و کودتاگونه، سطح حمله را هم در سخن و هم در عمل افزایش داده و این نیز واقعیت آن را برملا می‌کند. حاکمیت بر این باور است که به هر شیوه‌ای که مایل باشد دست به ظلم بزند، اما هیچ کس در مقابل آن حق اعتراض نداشته باشد. کسانی در مقابل ظلم و فشارهای این حاکمیت بپاخیزند را به خیانت متهم می‌کند. موضگیری در مقابل حاکمیت را به خواست کودتا تعریف کرده و آن را سرکوب می‌کند. با ذهنیت حمله بهترین دفاع است، تلاش می‌کند تا راه را بر مبارزه در مقابل فاشیسم سد کند.

حاکمیت با دستگیری شهرداران اعلام کرده است که حق ندارند با هویت کوردی به شهرداری انتخاب شوند

در فرایند شیوع و گسترش کرونا، حاکمیت صرفا به بقا و تداوم قدرت خود فکر می‌کند. تلاش می‌کند تا عمر خود را در مسند قدرت تداوم بخشیده و با بهره گرفتن از وضعیت شیوع کرونا از فروپاشی خود جلوگیری کند. به بهانه اینکه هرگونه اقدامی مبارزه علیه ویروس کرونا را تضعیف می‌کند، مخالفان و منتقدان حاکمیت را متهم می‌خواند. همراه با عادی کردن وجود کرونا نیز در فکر تداوم سیستم فشار و استعمارگری خود و ممنوعیت مخالفان برآمده است. کار و فعالیت در کارخانجات و کارگاه‌ها آزاد است، اجتماع هزاران پلیس آزاد است، اما فعالیت و اعتراض گروهی کوچک علیه حاکمیت جرم است. و هدف آن نیز عادی کردن سیستم فاشیستی است.

حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ ویروس کرونا را به عنوان دستاویزی برای گسترش سیاستهای نابودگرانه علیه کورد به کار می‌بندد و در زمانیکه ویروس کرونا همچنان شیوع دارد، اقدامات خود را مبنی بر تعیین گماشتگان در بسیاری از شهرداریها ادامه می‌دهد. اخیرا نیز بسیاری از شهرداری‌ها را به اشغال در اورده است. این موضوع را صراحتا اعلام کرده و اظهار می‌دارند که با هویت کوردی، نمی‌توان سیاست‌ورزی کرده و در امور شهرداری‌ها فعالیت نمود. تنها جرم این شهرداری‌ها این بوده است که هویت کوردی خودشان را اعلام کرده‌اند، دست از هویت کوردی خود برنداشته و با هویت کوردی، نمایندگی اراده منطقه و شهرداری را برعهده گرفته‌اند. این سیاست و ذهنیت که افرادی که با هویت کوردی سیاست‌ورزی کرده، در شهرداری‌ها انتخاب شوند را دستگیر کرده و اگر هر شخص و فرد دیگری نیز این موضع را ادامه دهد، دستگیر می‌شود، را علنا بیان می‌کنند.

این نگاه کورد بودن را به عنوان جرم تلقی می‌کند. بدون تردید نمی‌توان در ظاهر کورد بودن را ممنوعیت بخشید، اما به دلیل کرد بودن مجرم خواهید شد. هر اقدامی را تحت عنوان کورد بودن جرم تلقی کرده و از این طریق خود کوردیت را به جرم تبدیل می‌کند.

از آنجا که آرامستان نیروهای گریلا یادآور کورد بودن است، به هدف حملات آنان تبدیل می‌شود. به کودکان کورد حمله می‌کنند زیرا با هویت کوردی زندگی می‌کنند. ایا می‌توانند در جای دیگری در ترکیه، مانند نصیبین عمل کنند؟

دشمنی با کورد از ویژگی‌های این حاکمیت است

آک.پ بعد از آنکه حزب دمکراتیک خلق‌ها توانست در سال ۲۰۱۵  از حد قانونی برای کسب آرا برخوردار شود و مانع از حاکمیت این حزب شد، حملات خود را علیه کوردها افزایش داده و با دشمنان کورد دست به ائتلاف زد. به همین دلیل است که حملات خود را علیه خلق کورد افزایش داده است. هر روز دشمنی خود را با کورد صدها برابر افزایش می‌دهد. اگر در مقابل این حاکمیت مبارزه‌ای ادامه نیابد، دشمنی با کورد ابعاد وسیعتری می‌یابد و این حملات تا منکوب کردن و قتلعام تمامی کوردها ادامه می‌یابد.

دشمنی با کورد از ویژگی‌های این حاکمیت است؛ هدف اساسی دست‌یابی به نابودی کامل کورد است. کوردستان را به عرصه‌ای برای گسترش ملیت ترک تبدیل کرده‌اند. کوردهایی که در این رابطه موضع نگیرند و در این رابطه مقاومت نکنند، در نبرد و مواجهه با قتلعام خلق کورد شکست خورده‌اند. این واقعیت مانند روز روشن است. یا باید از کوردیت خود صیانت به عمل آورند یا در زیر سنگ‌های آسیاب قتلعام له شوند.

تنها راه درست اینست که مبارزه در تمامی عرصه‌های علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ ادامه پیدا کند

تا زمانیکه نیروهای دمکراسی متحدانه با یکدیگر اجماع نداشته باشند، امکان ندارد که بتوانند در مقابل این حاکمیت فاشیستی مبارزه‌ای موثر را پیگیری بکنند. نیروهای دمکراسیخواه اگر مبارزه علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را گسترش نبخشند، اگر منتظر باشند که این حاکمیت در انتخابات شکست بخورد، فردا تمامی زمینه‌ها و امکانات را برای مبارزه با حاکمیت از دست خواهند داد. آیا حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ هیچگاه منتظر انتخابات خواهد ماند؟ مگر نه اینکه هر روز به نیروهای دمکراسی خواه حمله می‌کند؟ باید در تمامی عرصه‌ها علیه فاشیسم مبارزه کرده و از طریق درهم شکستن فاشیسم، ترکیه را به سوی دمکراتیک شدن برد. تنها راه درست این است.

فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ به موجودیت کورد حمله می‌کند. به همین دلیل است که کوردها باید مبارزه را برای بقای خود پیگیری کنند. مبارزه مرگ یا زندگی کوردها اکنون به مبارزه آزادی و دمکراسی برای ترکیه و خاورمیانه تغییر چهره داده است. باید کوردها دریابند که فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ نه فقط در باکور (شمال کوردستان)، بلکه در تمامی کوردستان درصدد قتلعام کورد برآمده است. نادیده گرفتن این واقعیت آسیبی بزرگ است و ماندن در دایره خیانتی تاریخی است. اگر امروزه کورد به مبارزه دست نزند، این به معنای این است که زندگی در لجنزار خیانت را ترجیح می‌دهد. اگر ما با حس برخورداری از مسئولیت در برابر گذشته و آینده روبرو نشویم، دشمن از هر فرصتی برای نابودی ما بهره می‌گیرد.

بدون هیچ تردیدی مبارزه به پیروزی می‌رسد

در مقابله با این دشمنی، لازم است که کورد به هر جایی و خصوصا در باکور کوردستان خود را سازماندهی کرده و مبارزه کند. در روستا، در محلات خود را سازماندهی کند. هر چه را که لازم می‌دانند انجام دهند. باید همه جا را به عرصه مبارزه و سازماندهی تبدیل کنند. در درجه نخست زنان و جوانان و بقیه اقشار جامعه کورد از این مسئولیت تاریخی برخوردار هستند. نباید کوردها بگویند که از دست ما کاری ساخته نیست. هر کوردی می‌تواند کاری را انجام دهد. تاریخ مبارزه ده‌ها ساله این ذهنیت، راهکار و امکانات و فرصت‌ها را در اختیار ما قرار داده است. در هر روستا، در هر کوچه و محله‌ای این تفکر وجود دارد که بتواند سازماندهی خود را ایجاد کرده و وارد عمل شود. مبارزه برای زندگی و بقای یک ملت  است و انتظار هیچ امیدی نیست. هر شخص، هر سازمان و هر نهاد میهن دوستی می‌تواند برنامه یا طرحی را در دست داشته و وارد عمل شود. کورد نه فقط در ترکیه، بلکه در تمامی خاورمیانه دمکراتیک‌ترین و آگاهترین جامعه را داشته و از ظرفیت چنین اقداماتی برخوردارند.

ویروس کرونا در مقابل زنان، جوانان و خلق کورد نمی‌تواند مانعی برای اقدامات آنان باشد، نمی‌تواند مانعی برای سازماندهی آنان به شمار رود. در زمانیکه دشمن برای قتلعام کورد دست به حمله می‌زند، نباید این ویروس به مانعی برای ما تبدیل شود. از طریق راهکارهای غنی و با توجه به زمینه‌های موجود می‌توان سازماندهی را گسترش داد و اقدامات فراوانی را در این رابطه انجام داد. اگر ویروس کرونا مانند ابزاری، شرط ویژه برای تداوم قتلعام کوردها مشاهده می‌شود، باید وجود این ویروس را به زمینه‌ای برای از میان برداشتن و خنثی کردن جنگ ویژه و نابودگرانه علیه کورد، زمانی برای نابودی استعمارگری و نابودگری تبدیل کرد. زندگی همراه با این حاکمیت به معنای خودکشی و مرگ است. به همین دلیل باید هر مکانی به عرصه مبارزه و سازماندهی تبدیل شود. برای این مهم، زنان، مردان، کهنسالان، هر آنچه را که در توان داشته باشند باید انجام دهند. تقویت مبارزه در مقابل کشتار روزانه، به معنای موجودیت هویت، زبان و فرهنگ است.

زمان نشان دادن این واقعیت به دوستان و دشمنان فرا رسیده است که خلق کورد به عنوان کهن‌ترین خلق جامعه بشری، هیچگاه نابود نخواهد شد. مبارزه خلق ده‌ها ساله کورد، با ده‌ها هزار شهید خود این فرصت و این نیرو را به ما بخشیده است. بدون هیچ تردیدی مقاومت به پیروزی می‌رسد."