کنگره جامعه دمکراتیک: آ.ک.پ در هر شرایطی دشمنی را ادامه می‌دهد

کنگره جامعه دمکراتیک به دستگیری و غصب شهرداران و شهرداری‌های کوردستان اعتراض نشان داده و اعلام نموده است که خلق کورد در مقابل این حمله سر تعظیم فرود نمی‌آورد.

کنگره جامعه دمکراتیک در رابطه با دستگیری شهرداری‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها بیانیه‌ای را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که با شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان، دولت و حزب حاکم شهرداری‌های خلق کورد را مورد تعرض قرار داده و به خانه‌های این شهرداران حمله کرده و آن ها را بازداشت و دستگیر می‌کنند. ما در چنین وضعیت دشواری، نسبت به انتصاب گماشتگان بر شهرداری‌ها اعتراض خود را اعلام می‌کنیم.

دشمنان بشریت

کنگره جامعه دمکراتیک در این بیانیه اعلام کرده است که در چنین شرایطی که حیات بشری در معرض تهدیدی بزرگ واقع شده است، کسانی که به دشمنی با کورد دست زده‌اند، مهر خود را بر دست زدن به چنین اقدامی گذاشته‌اند و علیه بشریت نام خود را به عنوان دشمن بشریت در تاریخ ثبت می‌کنند.

در بیانیه ک.ج.د آمده ست که خلق کورد همانگونه که در کوچگیری، درسیم، زیلان در مقابل رژیم کمالیستی سر تعظیم فرود نیاورد، امروز نیز در مقابل فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ و نئو عثمانیگری محافظه کار در مقابل فاشیسم سر تعظیم فرود نیاورده و به مبارزه خواهد پرداخت.

در این بیانیه از احزاب اپوزیسیون در ترکیه درخواست شده است که رژیم با استفاده از بهانه شیوع کرونا، تمامی ترکیه را زیر کنترل خود قرار خواهد داد. ما خلق کورد و دوستانمان نگاهبانان ارزش‌های دمکراتیک هستند. حق انتخاب، ارزش‌های دمکراتیک و جهانی دویست ساله اخیر جزو ارزش‌های مشترک بشریت هستند. اگر این ارزش‌ها، ارزش‌های مشترک بشری هستند باید به شیوه مشترک نیز حفاظت شوند.

در این بیانیه در رابطه با حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ نیز آمده است لازم است که بدون فوت وقت، دست از دخالت در ارزش‌ها، اراده و شهرداری‌های کورد دست بردارند.

کنگره جامعه دمکراتیک در این رابطه از خلق دعوت نمود که بر اساس اتحاد ملی، با عزم راسخ از سازمان‌ها و نهادهای سیاسی-دمکراتیک و سیاستمداران خود صیانت به عمل آورند.