کنگره ملی کوردستان: قیام جنوب کوردستان برای تمامی ما مایه مباهات و غرور است

کنگره ملی کوردستان در ۲۹ سالگرد راپرین در باشور (جنوب کوردستان) بیانیه‌ای را منتشر و اعلام نمود راپرین جنوب کوردستان برای تمامی کوردها مایه مباهات و غرور است.

شورای رهبری کنگره ملی کوردستان به مناسبت بیست و نهمین سالگرد راپرین در باشور کوردستان که در سال ۱۹۹۱ از شهر رانیه آغاز شد و به تمامی باشور کوردستان سرایت کرد، بیانیه‌ای رسمی را منتشر کرد.

متن بیانیه کنگره ملی بدین شرح است:

"۲۹ سال از قیام باشور کوردستان می‌گذرد. در آنزمان در سال ۱۹۹۱ در مقطع تاریخی مناسبی، خلق کوردستان با الهام از سنت ریشه‌دار عصیان، نهادها و موسسات اقتدار رژیم بعث عراق را در باشور کوردستان که در طول این سالها تمامی شیوه‌ها را برای سرکوب مردم کوردستان مورد استفاده قرار داده بود را از میان برداشت. در طول سالیان درازی تمامی سلاحهای مدرن و ممنوعه علیه کورد به کارگرفته شد، و این امر به مقطع ژنوساید و نابودی رسید. اما از آنجا که مردم کوردستان و نیروهای سیاسی در آنزمان بر مقاومت و تعیین سرنوشت خود، متفق و متحد و همدل بودند، توانسند موانع را از میان بردارند.

آنچه که در آنزمان کورد و خلق کوردستان را حفاظت کرد در مرحله اول اتحاد داخلی و ملی خود کورد بود. این قیام بر نیروی موثر و تاثیرگذار خود خلق کوردستان متکی بود و اکنون این واقعیت خود را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان کرده است. قیام و کوچ دسته جمعی بهار سال ۱۹۹۱، چرخشی شگرف درتاریخ کوردستان به شمار می‌رود. دریچه‌ای گسترده و تجربه‌ای جدید و تابناک بر روی کوردستان باز شد. این قیام به امیدی برای تمامی بخشهای کوردستان تبدیل شد و در همه جای کوردستان مورد حمایت واقع شد. تاسیس پارلمان و حکومت منطقه اقلیم کوردستان را بدنبال داشت و این دو به دستاوردهای ملی و میهنی ما در تاریخ بدل شدند. تمامی مردم کوردستان از این دستاوردها استقبال کردند. در شراط بسیار دشوار و نبود امکانات و تنگدستی از این تجربه دفاع شد و آن را اعتلا بخشیدند.

به رغم آنکه این تجربه و این مرحله در شرایط بسیار دشوار و اختلافات و جنگ داخلی سپری شد، اما خلقمان آن را به عنوان دستاوردی ملی و میهنی ارزیابی کرده و از آن دفاع کردند. به همین دلیل، بر نقش رهبری اقلیم باشور کوردستان که همواره نماینده اراده مردم کووردستان بوده است تاکید کردند.

علیرغم انکه امروز نیز تجربه باشور کوردستان با بحران‌های عمیق و مرحله دشوار اقتصادی، سیاسی و رهبری مواجه است و در نبرد با تروریستها و مداخلات و توطئه‌های نیروهای اشغالگر کوردستان قرار دارد، اما نه فقط باشور کوردستان، بلکه تجربه روژآوا و مبارزه در بخش‌های دیگر کوردستان نیز اکنون وارد مرحله دیگری شده است. اما امروز بیش از هر زمان دیگری، اتحاد ملی و میهنی و هم سنگری مردم ما و نیروهای کوردستانی راه را بر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان بسته و دستاوردهای ما را تضمین می‌کند.

امروز بعد از ۲۹ سال، دستاوردهای قیام جنوب، همانند دستاوردهای روژآوای کوردستان در معرض فشار و سرکوب نیروهای اشغالگر قرار گرفته است. خصوصا که دولت ترک با تمامی نیروی خود در صدد دست‌زدن به توطئه‌های دیگر برآمده است. اما امروز نیز این دستاوردها باید مورد حفاظت قرار گرفته و توسعه یابند. حافظان راستین و شایسته این دستاوردها، خلق کوردستان و اتحاد ملی و میهنی و نیروهای سیاسی هستند.

دفاع از این دستاوردها بر عهده تمامی نیروهای کوردستانی است و این امر به عنوان وظیفه ای تاریخی شمرده می‌شود. در غیر اینصورت تاریخ بر هیچ کسی ترحم روا نمی‌دارد. به همین دلیل است که ایجاد این چتر گسترده و مشترک دفاعی و حفاظت از دستاوردها، وظبفه امروزین و جزو مهمترین الزامات این برهه تاریخی به شمار می‌رود.

به عنوان کنگره ملی کوردستان سالروز قیام بزرگ و پرشکوه خلق در باشور کوردستان را به تمامی کوردستانیان تبریک گفته و با شکوه و افتخار این قیام را قیامی مایه افتخار اعلام می‌کنیم. با ادای احترام به شهدا، امیدواریم که مشکلات و تنگناهای داخلی بین نیروهای کوردستانی از طریق دیالوگ و به شیوه‌ای منطقی به راه حل دست یافته و توطئه‌های دشمنان و اشغالگران خنثی شوند.

امیدواریم که باشور کوردستان در زودترین بازه ممکن زمانی از بحران و تنشهای اقتصادی و سیاسی گذر کرده و زندگی مردم تحت حاکمیت قانون به ثبات دست یابد. بار دیگر قیام پر شکوه و بزرگ باشور کوردستان را تبریک گفته و در مقابل تمامی شهدای مبارزه مشروع خلقمان سر تعظیم فرود می‌آوریم."