کودار؛ انقلابیگری تحقق مسولیت پیشاهنگی است

زمانیکه جامعه حرکت خود را به سوی آزادی شروع می‌نماید، برای گذار از موانع تاریخی لازم است که همواره سطح خلاقیت خود را در این زمینه ارتقا بخشد و در این مسیر گامهای بلندی را بردارد

   شورای مدیریتی جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان به مناسبت اولین سالگرد شهادت چهار گریلای خویش از سوی عناصر خودفروش و سپاه استعمارگر رژیم اسلامی ایران بیانیه‌ای منتشر کرده است. متن بیانیه کودار به این شرح است:

   "زمانیکه جامعه حرکت خود را به سوی آزادی شروع می‌نماید، برای گذار از موانع تاریخی لازم است که همواره سطح خلاقیت خود را در این زمینه ارتقا بخشد و در این مسیر گامهای بلندی را بردارد. این مسئله مستقیما با سطح آگاهی و توانایی جامعه ارتباط دارد، آگاهی و عقلانیتی که محصول تعمق و عمل است. این نقطه خود را در شخصیت پیشاهنگ جامعه جایگاه خود را باز مییابد. پیشاهنگی که بر این مبنا بالیدن گرفته است، آمیخته‌ای است از حق و مسئولیت. فردی که ریشه در هویت اجتماعی و تاریخی دارد و مسئولیتی که محصول به هم رسیدن حقوق فرد و اجتماع در بستر آینده‌نگری است. پیشاهنگی که توسعه و هدف قرار دادن جامعه‌اش را مبنا قرار می‌دهد، بدین منظور ایجاد معانی جدید و رویکرد جدیدی را وجه همت خود قرار می‌دهد. جنبش ما در روژهلات کوردستان در نشو و نما و معرفی چنین پیشاهنگی که حامل وظیفه و مسئولیت واقعی در مقابل جامعه و توسعه آن بوده است، همواره به حرکت خود ادامه داده است. نمونه‌های برجسته چنین تعریفی را در شخصیت پیشاهنگ و انقلابی خلقمان، رفقایی مانند تولهدان سنه، آرگش کاررزان، دلوان فدایی و روژهات بوکان می‌توان یافت که با ایفای برجسته نقش خود در خلاقیت و آفرینش، وظیفه پیشاهنگی جامعه را برعهده گرفتند.

   شهید تولهلدان سنه، از اعضای شورای رهبری کودار، استادانه در میان جنبشمان دست به فعالیت زد. معلم و ایثارگر بود و برای پرورش و آموزش اعضای جدید و رفقای جدید خستگی ناپذیر بود، تمامی وقت خود را به این مسئله اختصاص می‌داد، احترام و توجه به معیارها در فعالیت و مبارزه وی چنان تاثیری بر رفقایش گذاشته بود که بر تصمیم و تداوم مبارزه آنان نیز تاثیر گذار بود. نیروی اراده و شجاعت، گریلایی توانمند و چابک را به وجود آورده بود که در برهه‌های سخت و دشوار نیروی قابل اتکا و اطمینان بخش بود. انسانی خلق‌دوست و مردم دوست بود که تا ابد درسهایش در خاطر خلق خواهند ماند. شهید تولهلدان تبحرگرایی در رهبری و مدیریت را از خود برایمان به یادگار گذاشت.

   رفیق آرگش کارزان، عضو شورای رهبری کودار، از دانشجویان مکتب فرزاد کمانگر با نهادینه کردن تفکر و اندیشه آپویی و قدم گذاشتن در مسیر شهید فرزاد کمانگر به کادری توانمند و روشنفکری پیشاهنگ تبدیل شده بود. همواره با اسلحه و قلم، در وظیفه انقلابیگری از اوج مسئولیت پذیری برخوردار بود و در مدت زمان اندکی به سامان پر از غنای شایستگی و مهارت و کادر بودن دست یافت. همزمان با اخذ تجربه از حوزه مدیریت و سازماندهی داخلی به هادی تواناییها و صلاحیتها سازماندهی برای نشو و نما در قالب یک حزب در میان خلق تبدیل شد. فرزاد آسا درسهای آزادی را غنی بخشید.

   رفیق روژهات از اعضای فرماندهی واحدهای روژهلات کوردستان بر مبنای خط مشی جدید فرماندهی فرمانده سمکو خود را اموزش داده بود. از اخلاقی متعالی و عملکردی انقلابی برخوردار بود. زبان گویا و توانمند تبلیغات و معرفی جنبش و خط رهبر آپو در میان خلق بود. سریعا با شرایط و زمینه های جدید و متمایز خود را تطبیق می‌داد. در زندگی و مبارزه خود از برنامه برخوردار بود. جسورانه وظایف و مسئولیت را برعهده گرفته و همزمان مبارزه ایدئولوژیک را نیز مبنای عمل قرار می داد. انسانی شجاع و کلید حل مشکلات در برهه‌های دشوار بود. تا آخرین لحظات با اراده و روحیه این پیشاهنگی را برعهده داشت.

   رفیق دلوان از اعضای جوانان روژهلات کوردستان از جوانان پر حرارتی بود که دوستی خلق و میهنش مبنای تمامی عمل وی بود. اسمی با مسما به معنای واقعی دلسوز و فداکار و دوست داشتنی؛ که تشنه یادگیری و تعلم بود. از سینه‌ای گشاده برای نشو و نما، مملو از نفرت به دشمن و دارای اراده و تصمیم در مقابل تمامی دشواریهای زندگی.  این اخلاق متعالی دلوان را به پیشاهنگ جوانان روژهلات کوردستان و نمونه‌ی شایسته در موکریان تبدیل نمود.

   در سالگرد شهادت هر چهار پیشاهنگ مبارزه خلقمان در روژهلات، بار دیگر یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشته و از تجارب آنان همچنان می‌آموزیم. در مقابل آنان سر تعظیم فرود آورده و بار دیگر پیمان می‌بندیم که مسیر پیشاهنگی آنان را ادامه بدهیم."