"کوردستان به گورستان استعمارگران و دیکتاتورها مبدل خواهد شد"

زینب خراسان: مناطقی که اکنون سپاه پاسداران در روژهلات کوردستان مورد حمله قرار می‌دهد مناطق با وضعیت قرمز اعلام شده با ویروس کرونا هستند

عضو کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هِلی سه گفت:"رژيم ایران در برابر مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی زینب جلالیان با شکست بزرگی مواجه شده است. لازم است تمام احزاب در این مقطع متحد و یکصدا در برابر استعمارگری ایستادگی کنیم."

زینب خراسان عضو جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان «کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از تلویزیون آرین به توطئه و برنامه‌ی نسل‌کشی خلق کورد از سوی قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرداخت.

خراسان در ابتدا گفت: "قرن بیست‌ویکم برای خلق کورد سرنوشت‌ساز است. با اتحاد می‌توان در قرن ‌بیست‌ویکم به اهداف و آرمان‌های خود رسید. در صورت نبود اتحاد میان خلق کورد و خصوصا احزاب کوردی احتمال تکرار تاریخ و پیمان لوزان دیگری وجود دارد."

عضو کودار در پاسخ به گفته‌ی مسرور بارزانی رئيس حکومت اقلیم کوردستان مبنی بر «باید پ.ک.ک از جنوب کوردستان خارج گردد» گفت: "از یاد نبریم چه کسانی از جنوب کوردستان در مراحل حساس تاریخی همچون جنگ داعش دفاع نموده‌اند و چه کسانی از میدان مبارزه گریختند. خلق کورد خصوصا جنوب کوردستان به خوبی می‌داند که هجمه‌های دولت ترکیه بر جنوب کوردستان به دلیل حضور نیروهای پ.ک.ک نیست، بلکه تهاجماتی در برابر همه‌ی خلق کورد در راستای استعمار این بخش از کوردستان از سوی دولت ترکیه است. همچنین این توطئه جهت نسل کشی فیزیکی و فرهنگی خلق کورد است."

وی همچنین در مورد بیانیه‌ی مجلس حکومت اقلیم کوردستان مبنی بر خروج تمام احزاب کورد خصوصا پ.ک.ک در جنوب کوردستان گفت: "اولین تصمیم مجلس حکومت اقلیم کوردستان علیه جنبش‌ آزادی‌خواه آپویی بود. تصمیمی که منجر به جنگ داخلی پ.د.ک و پ.ک.ک در سال ۱۹۹۲ گردید. برخی از احزاب جنوب کوردستان هنوز هم دارای ذهنیتی واپسگرا و مرکزگرا هستند. باید دانست ارتش ترکیه باید از خاک جنوب کوردستان خارج شود نه گریلاهای پ.ک.ک.  "

زینب خراسان در مورد هجوم‌ سپاه پاسداران بر گریلاهای روژهلات کوردستان همزمان با حملات دولت ترکیه در جنوب کوردستان گفت: "مناطقی که اکنون سپاه پاسداران در روژهلات کوردستان مورد حمله قرار می‌دهد مناطق با وضعیت قرمز اعلام شده با ویروس کرونا هستند. بدان معنی که قدرت‌های منطقه‌ای درمرحله‌ی شیوع ویروس کرونا سیاست‌ و طرح‌های خود را همچنان عملی می‌سازند. همچنین با تعطیل نمودن محل کار و تشدید فقر در این مقطع، خواهان پیشبرد سیاست جاسوس‌سازی در جامعه خصوصا در روژهلات کوردستان هستند. بنابراین افرادی که با فریب این‌ رژیم در دام جاسوسی برای دولت گرفتار شده‌اند، بایستی این عمل کریه را به کناری نهاده و درکنار و همراه مردم قرار گیرند. اگر کسی بر این اعمال و رفتار خود اصرار ورزد، بدون جواب نخواهد نماند. همچنین اشخاصی که در ریختن خون رفقا‌ی ما دست داشته‌‌اند و یا در آینده داشته باشند، بدون شک با پاسخی راسخ روبرو خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید."

خراسان در رابطه با موضع خلق کورد خصوصا جوانان و احزاب روژهلات کوردستان در مقطع کنونی گفت: "لازم است تمام احزاب در این مقطع متحد و همسو در برابر استعمارگری ایستادگی کنیم. هدف تمام احزاب کوردستان و خصوصا روژهلات کوردستان، کوردستانی آزاد است و بر این مبنا می‌توان در یک جبهه‌ی متحد با استعمارگران مقابله نمود. دیگر زمان آن رسیده که جوانان در بیرون‌ راندن استعمارگران از خاک کوردستان نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. عملیات جوانان در روژهلات کوردستان و در کُل کوردستان بایستی ستون و پایه‌های استعمارگری و استعمارگران را درهم شکند. لازم است خاک کوردستان را از دیکتاتوری و فاشیسم زدود."

زینب خراسان در پایان برنامه‌ی هلی سه در مورد زندان سیاسی کورد زینب جلالیان که اکنون دست به اعتصاب غذا زده، گفت: "رژیم استعمارگر ایران زینب جلالیان را از تمامی حق و حقوق انسانی و سیاسی یک زندانی محروم نموده است. ابتلای زینب جلالیان نتیجه عدم توجه رژیم به وضعیت زندانیان است. آشکار است رژيم ایران در برابر ایستادگی، مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی زینب جلالیان در زندان قرچک ورامین با شکست بزرگی مواجه شده است. زینب جلالیان با مقاومت و مبارزه‌ی خود به سمبل هویت زن آزاد در روژهلات کوردستان و ایران مبدل گشته است. بنابراین لازم است که خلق کورد، آزادیخواهان و خصوصا جوانان از موضع زینب جلالیان حمایت نمایند. همگرایی در مبارزات در راستای ایرانی دمکراتیک و کوردستانی آزاد نقش تعیین کننده‌ای دارد."