ک.ج.ک احزاب سیاسی و نیروهای چهاربخش کوردستان را به وحدت ملی فراخواند

ک.ج.ک در بیانیه‌ای کتبی احزاب سیاسی و نیروهای هر چهاربخش کوردستان را به اتحاد ملی و تسریع روند برگزاری کنگره ملی فراخواند

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در مورد تلاشهای هنرمندان و روشنفکران برای بسط اتحاد ملی و برگزاری کنگره ملی بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:"در سالهای اخیر وضعیتی که خلق کورد در همه بخش‌ها با آن روبرو شده‌اند اشتیاق اتحاد ملی و کنگره ملی را بیش از هر مقطع دیگری شعله‌ور نموده است. بویژه مواضع، حملات و اشغالگری دولت ترک همچون وحشی‌ترین دشمن خلق کورد علیه روژاوا، خلق کورد را وادار می‌کند که برای وحدت ملی و برداشتن گامهای ضروری متحد شده و مبحث کنگره ملی به موضوع اساسی خلق کورد مبدل شود.

ک.ج.ک سپس افزوده است:"صیانت از اتحاد ملی توسط هنرمندان و روشنفکران کورد که نمایندگان احساسات و وجدان خلق می‌باشند اتحاد ملی را بری تمامی خلق کورد به احساسی ملی مبدل کرده و فایده‌ای بزرگ را به خلقمان رسانده است. هنرمندان و روشنفکران در تمامی طول تاریخ خلق‌ها احساسات آنان را بر زبان آورده، از آن پاسداری کرده و هزینه‌‌های آنرا با جان خویش ادا کرده‌اند. هنرمندان و روشنفکران کورد با موضع خویش نقشی تاریخی را بر عهده گرفته و به یکی از ضروریات اساسی خلق کورد جامه عمل پوشیده‌اند. بر این مبنا واقعیت ابراز زیباترین احساسات از سوی هنرمندان یکبار دیگر خود را نشان داده است.

اتحاد ملی یکی از بزرگترین دغدغه‌های خلق کورد می‌باشد و عدم وحدت احزاب سیاسی و نیروهای دیگر در مبارزه آزادیخواهی و دمکراسی‌ طلبی خلق کورد، زخمی است که همیشه از آن خون می‌چکد. زیرا دشمنان کورد و نیروهای قتلعامگر بیش از هر زمانی از این وضعیت استفاده کرده و حاکمیت خود را بر کوردستان ادامه می‌دهند. همچنانکه یک فیلسوف می‌گوید نیرویی که هنرمندان به جامعه می‌بخشند همیشه بیشتر از نیرویی است که حقوقدانان (سیاستمداران) به آن می‌‌دهند. ما یکبار دیگر شاهد بودیم که هنرمندان و روشنفکران کورد به پاسداری از شوق و اشتیاق وحدت ملی و کنگره ملی برخاستند. اتحاد ملی با صاحب‌مندی هنرمندان و روشنفکران از آن وارد مرحله‌ تازه‌ای شد. دیگر موضوع اتحاد ملی و کنگره ملی به چنان مقطعی رسیده است که همه احزاب سیاسی و نیروها را برای برگزاری آن تحت فشار قرار دهد. در این مضمون به هنرمندان و روشنفکران چهاربخش کوردستان که در راه پیمایی ژنو به لوزان شرکت کرده و اقدام به برگزاری کنسرت نموده‌اند درود می‌فرستیم."

ک.ج.ک در ادامه به گامهای ملموس در باکور و روژاوای کوردستان برای اتحاد ملی اشاره کرده و از آن استقبال می‌نماید. همچنین حمایت خود را از تمامی فعالیت‌های خارج از میهن و بخش‌های کوردستان اعلام کرده و از آن همچون نیرویی بزرگ برای همبستگی ملی کوردها و کنگره ملی نام برده است.

ریاست مشترک ک.ج.ک خاطرنشان کرده است:"فعالیت هنرمندان و روشنفکران نشان داد که مبحث اتحاد ملی تنها به سیاستمداران مربوط نیست بلکه باید همه نیروهای اجتماعی دمکراتیک، سازمان‌ها و نهادهای زنان و جوانان، نهادهای حقوقی و شخصیت‌ها، سازمانهای باورمندان و معتمدین، سازمان‌های زحمت‌کشان، رسانه‌های آزاد و دمکراتیک و تمامی دوستان کوردها، هنرمندان و روشنفکران به این مهم برخیزند و از اتحاد ملی و کنگره ملی حمایت به عمل آورند."

ک.ج.ک در پایان بیانیه افزود:"از احزاب و نیروهای سیاسی چهاربخش کوردستان می‌خواهیم که برای اتحاد ملی و کنگره ملی فعالیت‌های خود را به انجام رسانند. هنرمندان، روشنفکران و تمامی نهادهای دمکراتیک را دعوت می‌کنیم برای تحقق آرزوهای شهیدانمان و تمامی بخش‌‌های جامعه به وظایف خویش عمل نمایند و در این مقطع که در تاریخ کوردها جایگاه ویژه‌ای دارد فعالیت‌ برای اتحاد ملی و کنگره ملی را سرعت بخشند."