گریلایی که پای در مسیر مادر گذاشت

رُزا نوژین از اهالی سردشت، روژهلات کوردستان است که پدر و مادرش سال‌ها در کوههای قندیل و آسوس در صفوف پیشمرگان کوردستان حضور داشتند. نوژین اکنون تلاش می کند تا رویاهای ناتمام والدینش را تحقق بخشد.

رُزا نوژین که از سال ۲۰۱۷ تحقق رویاهای ناتمام پدر و مادرش را برعهده گرفته است، اظهار می‌دارد که مادرش تفکرات اوجالان را به وی انتقال داده و به همین دلیل وی اکنون در میادین مبارزه، به مبارزه دست زده است.

رزا نوژین گریلای یژاستار در سال ۱۹۹۵ در سردشت، روژهلات کوردستان به دنیا آمده است. بعد از شروع جنگ خلیج پدر و مادرش در کوه‌های کوردستان سلاح بر دوش گرفتند. پدر و مادر وی که در صفوف حزب دمکرات کوردستان هستند، در صفوف این حزب علیه رژیم جمهوری اسلامی به مبارزه پرداختند و مادرش از جانفشانی‌های زنان در مبارزه و نادیده گرفتن این جانفاشانی‌ها برای دخترش سخن می‌گوید؛  بعد از خاتمه جنگ خلیج و انشعاب‌هایی که در صفوف حزب دمکرات کوردستان ایران به وقوع می‌پیوندد پدر و مادرش به روژهلات کوردستان باز می‌گردند.

اشاره مادرم به اهمیت رهبری

رُزا نوژین اظهار می‌دارد؛ "مادرم افکار رهبر اوجالان را مورد کنکاش قرار می‌داد. مادرم می‌گفت از آنجا که کورد اتحاد ندارد، نمی‌تواند هیچگاه سازماندهی موفقی داشته باشد. از همینرو بوده است که هیچگاه یک رهبر ملی نداشته است تا پیشاهنگی ملت کورد را در دست داشته باشد. در نتیجه ملت کورد نتوانسته است از قیامهای خود نتیجه بگیرد. مادرم خصوصا به ایستارها و نگرش‌های رهبر آپو در رابطه با آزادی اشاره می‌نماید. من از اینکه نتایج مبارزات پدرم و مادرم به نتیجه‌ای دست نیافته است ناراحت هستم. برای آزادی خودم و برای آزادی کوردستان و خلقم در روژهلات کوردستان و تمامی خاورمیانه به صفوف حزب کارگران کوردستان پیوستم."

 

رزا نوژین در سال ۲۰۱۷ به صفوف گریلاهای حزب کارگران کوردستان پیوست و نخستین پایگاهش کوههای قندیل و آسوس بودند. نوژین در همان منطقه‌ای که سالیان نه چندان دور پدر و مادرش به مبارزه دست زده بودند، اکنون گریلا است. نوژین می‌گوید: "مادرم می‌گفت اگر مردم، من را در آسوس به خاک بسپارید، آسوس را بسیار دوست می‌داشت. زمانی که به این منطقه آمدم، به جایی که پدر و مادرم در آنجا مبارزه می‌کردند و دریافتم که هزاران شهید در این منطقه به خاک افتاده‌اند، در اعماق قلبم درک کردم که چه شهدایی، چه هزینه‌های سنگینی برای آزادی کوردستان داده شده است. به خودم گفتم که برای آزادی کوردستان باید رویاهای ناتمام مادرم را تحقق بخشم. بخت بسیار یار ماست که صاحب رهبری هستیم که با جهان‌بینی تاریخی و معرفت‌شناسی جهانی، وضعیت کورد را تحلیل کرده و مسیر ما را روشنی می‌بخشد. ما صاحبان آینده‌ای روشن هستیم."