اعلام هویت پنج گریلای شهید

نیروهای مدافع خلق هویت ٥ گریلای شهید را اعلام کرد.

نیروهای مدافع خلق با اعلام هویت ٥ گریلای شهید اظهار داشت کە این شهدا تا اخرین نفس بە رهبری، شهدایمان و ارزشهای آزادیخواهانە خلقمان پایبند بودە و بە رزمندگان نمونە خلقمان بدل شدند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در رابطە با گریلاهای شهید بیانیەای را منتشر کرد:

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور، شهید ساواش مرعش کە قهرمانیهای بسیاری در آن رقم خوردەاند، هر روز در مناطق مختلف برخودان، ضربات سنگینی بر دشمن وارد می شود. در نتیجە کارزارهای هوالانمان یک هلیکوپتر ساقط شدە است، اجساد نظامیان دشمن و بسیاری از تجهیزات نظامی بە دست نیروهای ما افتادە و دشمن در بسیاری از نواحی ناچار شدە بە عقب نشینی شدە است. در این کارزار انقلابی بسیاری از سربازان دشمن نتوانستند از سنگرهایشان بیرون بیایند، این کارزار انقلابی ما بدون شک در نتیجە برخودان بی نظیر شهدای قهرمانمان بە این مرحلە دست یافتە است. در این کارزار انقلابی، هوالان ما، نیروانا و ولات کە در چارچوب تیمهای متحرک از  استفادە از تاکتیکهای بمب گذاری و تک تیراندازی و عملیات نفوذ گرفتە تا حملە با سلاحهای سنگین عمل می کردند، بە نحوی موفقیت آمیز بە شمن حملە کردە و در ٢٦ اگوست بە شهادت رسیدند.

هوالان دیگرمان، مونزور، عگید و هیرش کە در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور، شهید ساواش مرعش وظیفە مهم و حساسی را بر عهدە داشتند و برای بهبود نتایج جنگی ما نقش مهمی را ایفا می کردند در ژولای ٢٠٢٢ بە شهادت رسیدند. بە تمامی خلق میهن دوست کوردستان و بە ویژە خانوادە سربلند هوالان شهیدمان، نیروانا، ولات، مونزور، عگید و هیرش تسلیت می گوییم. هوالان ما در مبارزە برای آزادی رنجهای بسیاری متحمل شدند و تا آخرین نفس پایبند و متعهد بە رهبری، شهدایمان و ارزشهای آزادیخواهانە بودە و بە رزمندگان نمونە خلقمان بدل شوند.

هویت هوالان شهیدمان بە شرح زیر است:

نام سازمانی: نیروانا نینهورساگ

نام و نام خانوادگی: زرین آبیچ

محل تولد: مردین

نام مادر و پدر: ترکان، صلاح الدین

محل و زمان شهادت: ٢٦ اگوست ٢٠٢٢؛ مناطق حفاظت شدە میدیا

****

نام سازمانی: ولات دالاهو

نام و نام خانوادگی: پوریا عرفانی

محل تولد: کرماشان

نام مادر و پدر: توران – محمود

زمان و محل شهادت: ٢٦ اگوست ٢٠٢٢؛ مناطق حفاظت شدە میدیا

****

نام سازمانی: مونزور زیلان

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ناصر بایار

محل تولد: شرنخ

نام مادر و پدر: سولماز، عبدالە

زمان و محل شهادت: ژولای ٢٠٢٢؛ مناطق حفاظت شدە میدیا

-

****

نام سازمانی: عگید چیاگر

نام و نام خانوادگی: حسین زیتون

محل تولد: آمد

نام مادر و پدر: اوزگول-بهجت

محل و زمان شهادت: ژولای ٢٠٢٢؛ مناطق حفاظت شدە میدیا

****

نام سازمانی: هیرش آدار

نام و نام خانوادگی: شروان یاشار

محل تولد: جولمیرگ

نام مادر و پدر: گولی، عمر

محل و زمان شهادت: ژولای ٢٠٢٢؛ مناطق حفاظت شدە میدیا