جوانان آپوچی مهاباد بە مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان مراسم بزرگداشتی را برپا کردند

بە مناسبت دوم بهمن سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان، جوانان آپوچی در مهاباد این رویداد مهم تاریخی را گرامی داشتند.

بە مناسبت دوم بهمن سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان، جوانان آپوچی در مهاباد این رویداد مهم تاریخی را گرامی داشتە و اعلام نمودند کە انقلاب ژن، ژیان، آزادی گامی برای دستیابی بە اهداف جمهوری کوردستان است.

جوانان آپوچی در مهاباد با بزرگداشت سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان، همچنین اعلام نمودند کە رهبر آپو رهبر خیزش جدیدمان بودە و نیروی گریلا نیز پیشاهنگ این خط مبارزاتی است. سوگند یاد می کنیم کە در تداوم مسیر مبارزاتی شهدا و تحقق اهداف آنان بە این مسیر پایبند باشیم.

متن بیانیە جوانان آپوچی در مهاباد بە شرح زیر است:

بە نام ژن، ژیان آزادی

٢ ڕێبندان روز شکوە کورد و کوردستان است

 رهبر آپو رهبر ماست

پیشوا قاضی محمد در قلب کوردستان بە تاسیس جمهوری ای دست زد کە برای همیشە بە سان ستارەای درخشان در آسمان کوردستان خواهد درخشید  کە نیروی محرکە مبارزە و تلاشهای آزادیخواهانە برای هر چهار بخش کوردستان و آیندەای روشن برای خلق خلق و سرزمین مادریمان خواهد بود.

رهبر اوجالان نیز در امتداد همان مسیر بە فلسفە ژن، ژیان، آزادی طلایەدار انقلاب بزرگ قاضی است و هم اکنون نیروهای گریلا نیز در کوهستانهای سر بە فلک کشیدە کوردستان و هزاران گریلای دیگر نیز در روستاها و شهرهای این سرزمین، بعد از شهادت ژینا امینی در ٢٥ شهریور، برای دستیابی بە آرمانها و رویاهای شهدایمان برای آزادی کوردستان، با تقدیم جان خود، انقلاب پیشوا قاضی را امروز شعلەور کردە و مژدە پیروزی را بە ما بخشیدەاند.

ما جوانان آپوچی در شهر مهاباد، با تجدید پیمان با تمام شهدای کوردستان و بە ویژە شهدای انقلاب ژن، ژیان، آزادی اعلام میداریم کە تا آخرین نفس ادامە دهندە راە پیشوا قاضی و جمهوری کوردستان باشیم.