ارسال کمکهای هلال احمر کوردستان بە خانوادەهای روژهلاتی

سازمان هلال احمر کوردستان مبلغ ٣٧ هزار و ٥٥٠ یورو را بە عنوان همکاری برای خانوادەهای آسیب دیدە روژهلات کوردستان ارسال کرد.

سازمان هلال احمر کوردستان ٣٠  نوامبر ٢٠٢٢ بە منظور همکاری و کمک بە خانوادەهایی کە در جریان انقلاب ژن، ژیان آزادی آسیب دیدەاند و نیز خانوادەهایی کە با حملات دولت ترک مواجە شدە بودند، کارزاری را آغاز کردە بود.

این سازمان با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە هلال احمر کوردستان در چارچوب کارزار ٣٠ نوامبر ٢٠٢٢ با راە اندازی کارزاری تحت عنوان روژهلات تنها نیست، تا کنون ١٩ هزار و ١٥٠ یورو را بە عنوان همیاری جمع آوری کردە است و در نهایت با استفادە از امکانات خود مبلغ ٣٧ هزار و ٥٥٠ یورو را بە ١٢٧ خانوادە آسیب دیدە در روژهلات کوردستان ارسال کردە است.

سازمان هلال احمر کوردستان همچنین متعهد شدە است کە ارسال کمکهای خود را بە روژهلات کوردستان ادامە دهد و این مبلغ را ١٠٠ هزار یورو رساندە و ٥٥٠ خانوادە و مجروح روژهلات کوردستان را تحت پوشش قرار دهد.

سازمان هلال احمر کوردستان در خاتمە بیانیە خود با سپاس از شرکت کنندگان در کمپین مذکور از کوردستانیان اروپا درخواست کردە است کە بە همیاریهای خود با خانوادەهای آسیب دیدگان روژهلات کوردستان ادامە دهند.