فراخوان و هشدار مجلس خودمدیریتی شنگال؛ در صورت وقوع جنگ، همه به نیروهای دفاعی شنگال ملحق می‌شویم!

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال امروز نشست فوق‌العاده‌ای را برگزار کرد و به ارزیابی خطرهای این مرحله بر شنگال پرداخت. مجلس خودمدیریتی یکبار دیگر اعلام کرد که خواستار حل مسائل از طریق دیالوگ است، در غیر اینصورت همه از شنگال دفاع می‌کنند

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در نشستی فوق‌العاده به ارزیابی تهدیدهای موجود علیه این منطقه پرداخت.

نشست در ساختمان مجلس خلق خانه‌سور با شرکت نمایندگان تمامی سازمان‌های خودمدیریتی، نمایندگان ی.ب.ش و آسایش ایزیدخان برگزار شد.

پس از این نشست مجلس خودمدیریتی شنگال از جامعه ایزدی خواست تا برای جلوگیری از نقشه‌ای عراق صبح فردا در مقابل مراکز آسایش در شنگال، سنونه و خانه‌سور گردهم آیند.

متن بیانیه به این شرح است:

"مردم شنگال دیگر چنین تصمیماتی را که علیه شنگال گرفته شوند نمی‌پذیرند. بدیهی است دیدارهای ما به شیوه‌های گوناگون ادامه دارند. ما خواستار حل مسائل از طریق گفتگو و مذاکره هستیم تا به این شیوه امنیت در شنگال حکمفرما شود.

در نشست امروز تصمیم گرفتیم که توافقنامه آنان [پ.د.ک و حکومت عراق] و وعده‌های آنان را نپذیریم. این آنها هستند که باید از ما درخواست مذاکره و گفتگو کنند.

امروز می‌گوییم که بغداد، عراق به ما مدیون است، زیرا ما از شرف و ناموس عراق صیانت کردیم. بنابر گزارش‌ها، گویا فردا صبح تلاش خواهند کرد پرچم‌ نیروهای آسایش، خودمدیریتی را پایین بکشند. ما هم می‌گوییم، یک پرچم را پایین نخواهیم کشید. ما نمی‌پذیریم که به نیروهای آسایش ما حمله شود. حمله به یک مبارز خود را نمی‌پذیریم.

از خلقمان در شنگال می‌خواهیم. مادران و خواهرانمان در شنگال، فرزندان شنگال، پسران شنگال؛ روز روزِ مقاومت و ایستادگیست. روز روزِ پیروزیست. روز روزِ ملتِ ایزدیست. صبح فردا در مراکز آسایش گردهم آیید. هر کسی قصد پیشروی داشته باشد در مقابل آنان می‌ایستیم و اجازه نخواهیم داد به یک پرچم ما که با خون شهیدان به اهتزاز درآمده است دست زنند. ما اجازه نخواهیم داد به یک مبارز نیروهای آسایش دست زنند.

آنان را دعوت می‌کنیم توافقنامه در مورد شنگال را مورد بازبینی قرار دهند و از راه غلط بازگردند. اینچنین خلق شنگال را با جنگ دیگری مواجه نکنند. خلقمان از قتلعام نجات یافته است، یکبار دیگر خلقمان را با چنین فاجعه‌ای روبرو نکنند.

به خلقمان و به جهانیان اعلام می‌کنیم؛ امروز قتلعامی را تحت عنوان قانون بر شنگال تحمیل می‌کنند. قتلعام را تحت لوای قانون بر خلق شنگال تحمیل می‌کنند.

ما دوستان ایزدیان را فرامی‌خوانیم؛ چشم‌های خود را بگشایید و اجازه ندهید شنگال با قتلعام تازه‌ای مواجه شود.

پیروزی، پیروزی، روز روزِ طاوس ملک است، روز قیام است."

فراخوان؛ فردا ساعت ٩ صبح در مراکز آسایش شنگال، خانه‌سور و سنونه گردهم آیید

در بیانیه آمده است:"از تمامی جامعه ایزدی را فرامی‌خوانیم که صبح فردا ساعت ٩ در مقابل مراکز نیروهای آسایش ایزیدخان در شنگال، خانه‌سور و سنونه گردهم آیند و از فرزندان خود حمایت به عمل آورند."