دوران کالکان: توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد - بخش پایانی

دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان بە مناسبت بیست و چهارمین سالگرد توطئە بین المللی اعلام نمود کە توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد.

دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان در برنامە ویژە تلویزیون مدیا خبر شرکت و اعلام داشت کە انزوا شیوە جدیدی از تداوم توطئە بە شمار می رود. بخشهایی از این ارزیابی در پی می آید:

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە با نزدیک شدن ١٥ فوریە سالروز توطئە بین المللی اظهار داشت: در ١٥ فوریە توطئە بین المللی وارد ٢٥ سالگرد خود خواهد شد.  دوران کالکان در این بارە افزود: مدت ٢٥ سال است کە تحت عنوان توطئە بین المللی حملەای شدید علیە رهبر آپو و تمامی خلق کورد، خلقهای ترکیە در جریان است. در مقابل این حملە نیز رهبر آپو در درجە نخست، خلق و زنان و جوانان و وجدانهای آگاە بشری ایستادگی کردەاند. ربع قرن است کە این توطئە ادامە داشتە و برهەای مهم بە شمار می رود. بدون تردید لازم است کە این مسالە بە درستی درک شود. واقعیت بیست وپنجمین سالگرد توطئە و مبارزە علیە آن لازم است بە نحوی درست درک شود. بە همین دلیل لاز است کە در مقابل این توطئە مبارزەای موثر بە جریان انداختە شود. از همینرو باید ابعاد توطئە بە خوبی درک شود. لازم است کە توطئە بین المللی در ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی واقع شود، و چنین امری لازمە پیروزی مبارزە و آزادی خلق کورد در مقابل توطئە است. در این بارە لازم است کە حداقل دشمن را بە خوبی درک کنیم. بە هر اندازە کە واقعیت دشمن و توطئە را درک کنیم بە همان اندازە قادر خواهیم شد  کە در مقابل آن بە نحو ممکن و درست مبارزە موثری را علیە دشمن انجام دهیم. نباید این توطئە را بە عنوان امری معمولی و پیش پا افتادە مورد بررسی قرار داد. لازم است بە این مسئئلە اشارە داشت کە امرالی مرکز سیستم نابودی و نسل کشی است. در این مکان کوردیت را میخواهند کە از میان بردارند. تلاش می کنند در این مکان نابودی کورد و کوردیت را بە نتیجە برسانند. تا این سیستم وجود داشتە باشد، چە کسی میتواند از دستیابی بە راە حل، دمکراسی و ارزشهای انسانی سخن بگوید. حتی نمیتوان بە آن اشارە هم کرد. باید توطئئە بین المللی بە درستی درک شود. بدون گمان لازم است کە توطئە بین المللی بە درستی درک شود.

حملە بە رهبر آپو را مدت ٢٤-٢٥ سال است کە ما مورد ارزیابی و بحث قرار دادەایم تا بهتر ابعاد آن درک شوند. این حملە چگونە شکل گرفت؟ چرا چنین تهاجمی آغاز شد؟ چرا همە برای چنین حملەای متحد و همگام شدند؟ هدف کسانی کە در این حملە متحد و همگام شدند چە بود؟ مشاهدە می شود کە در این حملە جهان متحد شد و خواستند کە رهبر آپو را در تنگنا قرار دهند. چرا رهبر آپو را بە امرالی منتقل کردند؟ ربخی بر این باورند کە کورد در این راستا دستاوردهایی داشتە است، بودن وی در مرالی بە نفع بودە است. چە نفعی؟ کدام بعد کورد بودن از قرار داشن رهبر آپو در آنجا منتفع شدە است؟ ارادە برای موجودیت و آزادی کورد در امرالی قرار دارد، چگونە میتوان برای قرار داشتن رهبر آپو در در امرالی نفعی متصور شد؟ اگر بر این منوال فکر کنند، اشتباە است، توطئە و نابودی کورد را بە درستی درک نکردەاند. توطئە و حملە بین المللی بە معنای نابودی تفکر و نابودی امر سیاسی در میان کورد بود. چە کسی بە چنین اقدامی دست زد؟ بدون تردید آمریکا بە چنین اقدامی دست زد. و هم اکنون سیاستمداران آمریکایی هم بر این باورند کە آمریکا، بیل کلینتون دست بە چنین اقدامی زدە است. آن را امضا کردە است. کسانی کە آن زمان بر توطئە بین المللی صحە گذاشتند هم اکنون در مسندهای مدیریتی قرار دارند. هم کانون در وزارت مسندهای مدیریتی داردن. پس در این بارە  مسئولیت دارند و لازم است کە در این بارە بیانیە منتشر کنند. ٢٥ سال از این مسئلە می گذرد. چرا بە این شیوە با مسئلە برخورد می کنند؟ چرا بە این نحو با کورد برخورد می کنند؟ مگر کورد چە تخاصمی با آنها داشتە است؟ رهبر آپو چە تخاصمی با آنها داشتە است؟ چرا تصمیم بە چنین بە تهاجمی گرفتەاند و آن را اجرا کردند؟ این پرسشها حایز اهمیت هستند؟ بدون تردید آمریکا نیز در این بارە بە تنهایی عمل نکرد.

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطە با اقدامات آمریکا و نقش این کشور در توطئە بین المللی اظهار داشت: حزب کارگران کوردستان با آمریکا هیچگونە تخاصمی نداشت. هیچگونە جنگی بین این دو روی ندادە بود. چرا آمریکا لازم دانست کە پیش از حملە بە حزب کارگران کوردستان، بە رهبر آن حملە کند؟ زیرا رهبری سیستم مدرنیتە سرمایەداری را بر عهدە دارد، آن را وظیفە خود میداند. و این سیستم وظیفە خود میداند کە موجودیت کورد را نپذیرد، آن را نابود کند. هم اکنون وضعیت از این قرار است. توطئە بین المللی حملە نابودی بە رهبری خلق کورد را در پیش گرفت و چون در نابودی وی بە موفقیت دست پیدا نکرد، با توطئە ١٥ فوریە درصدد برآمدند کە تا وی را اعدام کنند. بعد از آنکە در این راە نیز بە موفقیت دست پیدا نکردند، حکم اعدام را بر اساس منافع خود ارزیابی نکردند و بە ویژە ترکیە، سیستم شکنجە و انزوای امرالی را ایجاد کردند و این بار با سیاستهای قضایی تلاش کردند تا رهبری را در بعد فکری و سیاسی از میان بردارند. اما هیچگاە در این راە بە پیروزی دست نیافتند. تحمیل انزوا راهکار جدیدی برای توطئە است، برای نابودی رهبر آپو، راهکار جدیدی برای حملە است. اما سوالی کە مطرح می شود این است کە با از میان برداشتن رهبر آپو در صدد تحقق چە اهدافی بودند؟

دوران کالکان در ادامە اظهار داشت: نابودی و از میان برداشتن حزب کارگران کوردستان از اهداف آنها بود   تا از این طریق کورد را از میان بردارند. تلاش کردند تا از این طریق نابودی فرهنگی را نیز بر بخشهای دیگر کوردستان تحمیل کنند. با پراکندە کورد در تمام جهان، تلاش کردند تا نابودی کورد را بە نتیجە برسانند. توطئە بین المللی و نابودی کورد از این جهات با هم در ارتباطند. توطئە بین المللی تحقق نابودی کورد است. این توطئە مدت ٢٥ سال است کە ادامە پیدا کردە است، اما چگونە؟ کجا و از چە طریقی ادامە پیدا می کند؟ در امرالی ادامە پیدا می کند. از طریق تحمیل انزوا ادامە پیدا می کند. کاملا مشخص است کە توطئە بین المللی مانند سیستمی از انزوا و شکنجە امرالی ادامە می کند. و این همان سیستم حملە بە رهبر آپو است. انزوا نیز راهکار و رویکرد بە نابودی است.

بە همین دلیل است کە نازوای امرالی باید بە خوبی درک شود. اگر این انزوا بە خوبی درک نشود، ما نمیتوانیم در مقابل سیستم امرالی مبارزە کنیم. نمیتوانیم بە نئحوی درست خودمان را سازماندهی کنیم و بمیتوانیم مبارزەای را بە پیش ببریم کە سیستم نابودگر امرالی را کە کورد را نابود شدە میداند، در هم بشکنیم. این مبارزە تنها با درک چنین واقعیتی است کە میتواند بە پیش بردە شود. بە همین دلیل کە رهبر اپو این مسئلە را بە خوبی درک می کند، ٢٥ سال است کە این توطە را خنثی کردە است. خلق کورد، زنان، جوانان کورد، انقلابیون، میهن دوستان کورد نیز این مسئلە را درک کردەاند. با گفتن اینکە نمیتوانید روز ما را تاریک کنید، برخودانی فداکارانە را انجام می دهند. حول رهبر آپو حلقەای از آتش ایجاد کردە اند. در این سطح از وی صیانت کردەاند، وی را حفظ کردەاند. ٢٥ سال است کە خلق کە خلق کورد در این راە دهها هزار شهید تقدیم کردە است. زنان و مردان کورد هر روزە بە شهدات می رسند. جوانان کورد، گریلاهای کورد بر این اساس مبارزە می کنند، بدینگونە است کە خلق کورد می تواند از سیاست نابودگرانە رهایی یابد. این مسالە با جامعە جهانی در ارتباط است، صرفا بە مسئلە کورد ارتباط ندارد. بە همین دلیل است کە مبارزە علیە انزوا در مقابل توطئە بین المللی در جریان است. مبارزە در مقابل سیستم امرالی مبارزە علیە سیستم توطئئە بین المللی است.  رهبر آپو گفتە است کە اگر کورد مبارزە برای هویت و آزادی خود را ادامە بخشد، حملاتی کە علیە من صورت می گیرند نیز خاتمە پیدا می کند. یعنی حملە بە من، توطئە، سیستم شکنجە امرالی بە دلیل تحمیل بردگی بر کوردهاست.

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تلاش می کنند رهبر آپو را از این طریق بدون تاثیر بگذارند. ارتباط وی را با جامعە قطع کنند. اجازە ندهند کە افکار خود را بە زنان، جوانان و خلق کورد، نیروهای دمکراتیک و انقلابی منتقل کند. تلاش می کنند تا رهبر آپو را بدون تاثیر نمایند. اما سیستم شکنجە، فشار و انزوای امرالی، تنها در امرالی حضور ندارد. این سیستم در تمامی زندانها گسترش یافتە است. در تمام کوردستان وترکیە گسترش یافتە است و از طریق فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در تمام جهان گسترش پیدا کردە است. بر همە تاثیر گذار بودە است. بە حملات دشمن، توطئەگری نگاە کنید، بە شمار توطئە گران نگاە کنید، در مقابل برخودان نیز قدرتمند است. حملات همە جانبەای علیە ما برای نابودی در جریان هستند. ما در حال مقاومتی همە جانبە هستیم. و اینگونە و در چنین شرایطی وارد بیست و پنجمین سال می شویم. ما اعلام کردە بودیم کە باید در بعد حقوقی باید این مسئلە پیگیری شود، اما در بعد سیاسی دورەای مهم و حساس در جریان است. در بیست و پنجمین سال اتفاقی روی میدهد.  کالکان با با توجە بە اهمیت مرحلە کنونی اظهار داشت: مبارزە سال ٢٥ ما میتواند بە مبارزە برای پیروزی تبدیل شود. میتواند راە را برای پیروزی بگشاید، تا این حد حساس و مهم است. بە همین دلیل لازم است کە مبارزەای همەجانبە بر همین اساس در پیش گرفتە شود. یعنی هر کس در هر حوزەای کە فعالیت دارد لازم است بیش از پیش وارد این مبارزە شود. راهکارهای جدید و خلاقانە ایجاد شوند. مبارزە گریلا باید بسیار تاثیر گذار باشد و جوانان،زنان، سیاست دمکراتیک لازم است در مبارزە خود بسیار موثر عمل نمایند. باید در باکور، باشور و روژاوا و روژهلات و خارج از میهن این مبارزە گسترش پیدا کند.

دوران کالکان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن اشارە بە برخودان زاپ گفت: بە نمایندگی از رهبری و مدیریت حزبمان بار دیگر با برخودان زاپ درود فرستادە و در سال جدید با گرامیداشت یاد و خاطرە هوال ملسا موش کە اخیرا شهادت وی اعلام شدە است، یاد و خاطرە تمامی شهدا را گرامی می دارم. در ٢٥ سالگرد مبارزە علیە توطئە بین المللی، گریلا مرحلە جدیدی را رقم زدە است، پراتیک سال ٢٠٢٠، پراتیک سال ٢٠٢١، وضعیت گارە، هفتانین و خاکورک و سپس وضعیت زاپ، آواشین و متینا، بە نشان دادە است کە چگونە توطئە بین المللی علیرغم تهاجمات و تحرکات خود بە هیچگونە نتیجەای منتهی نشدە است و نمیتواند ارادە و موجودیت کورد را از میان بردارد. در حملە بە نیروهای گریلا، این نیروهای گریلا بودند کە اجازە ندادند کە دشمن در هیچ مرحلەای بە پیروزی برسد. تمام حملات را در هم شکست. با برخودانی بزرگ، با فداکاری، قهرمانی حملات همە جانبە فاشیستی را در هم شکست. در زاپ،آواشین و متینا دشمن را با ناکامی مواجە ساخت. بدون تردید ما نمی گوییم تمام حملات را با شکست مواجە ساختەایم، مبارزە همچنان ادامە دارد. اما طرح و برنامە های دشمن خنثی شدە و بە نتیجەای دست نیافتند. این مسئئلە حایز اهمیت است. باید این مسئلە درک شود. از سال ٢٠٢٢ تا سال ٢٠٢٣، این وضعیت محورهای جنگی است. باید این مسئلە بە خوبی درک شود. ارتش فاشیست ترک و تبهکاران بە وابستە بە آن نیز از بسیاری از نواحی فرار کردند. فرماندهی کل ارتش ترک اعلام می کند کە ما نتایج پیش بینی شدە دست یافتەایم. دروغی بیش نیست. هدف آنان اشغال مناطق ما بود. اما در عمل ناگزیر بە هزیمت از بسیاری از مناطق شدند. برخی اعلام می کنند کە عقب نشینی کردە است. عقب نشینی نکردە است بلکە دچار هزیمت شدە و فرار کردە است، شکست خوردە است. در ارتفاعات هکاری، آمیدی، ساجا و کوروژارو ضربات سنگینی دریافت کرد و دریافتند کە در زمستان بیش از پیش با مسکل مواجە خواهند شد. همانگونە کە در فوریە ٢٠٠٨ فرار کردند، این بار نیز دوبارە دچار هزیمت شدند. طیب اردوغان و باخجلی نیز مانند یاشار بیوک آنت فرار کردند. باید این رویدادها را اینگونە ملاحظە کرد. بیلانهای عملیاتی در این بارە در دست هستند. شمار تلفات آنها چند است؟ ٣ هزار برخورد و رویارویی، نزدیک بە ٣ هزار کشتە و زخمی، ٥ تا ١٠ هزار سورتی پرواز هلیکوپتر، حملات هواپیما، حملات شیمیایی و حملە با سلاحهای هستەای تاکتیکی. هر جە را کە در توان داشتند بە کار بردند. سنگین ترین حملات را انجام دادند، و همراە با آن بە هیچ نتیجەای دست پیدا نکردند. در مقابل ضربات سنگینی را نیز دریافت کردندو ناچار بە عقب نشینی شدند. جنازەهای خود را در در میدان نبرد سوزاندند و ناچار شدند فرار کردند. این واقعیت این حملات است. بر همین اساس نبرد ادامە دارد. گریلا از چنین معیارها و نقشی برخوردار است. از چنین ادعایی برخوردار است.

دوران کالکان در بخش دیگری از گفتگوهای خود خاطر نشان ساخت کە بار دیگر این مسلە عیان شد کە خلوصی آکار دروغپردازی می کند. عقب نشینی نکردەاند، بلکە فرار کردەاند. ضربات سنگینی را متحمل شدند. و ضرباتی را کە متحمل شدند، پنهان می کنند. مرکز مطبوعات و انتشارات نیروهای مدافع خلق بە کرات بە بە این مسالە اشارە کردە است کە حتی جنازەهای کشتەشدگان خود را نیز می سوزانند. اخیرا مشاهدە شد کە خانوادەهای نظامیان بیانیەای را منتشر کردند. من از تریق رسانەها پیگیری کردەام کە می گویند از سال ٢٠١٢ بە بعد نزدیک بە سە هزار مورد ثبت شدە است کە هیچگاە هویت و سرنوشت آنان معلوم نشدە است. از طرف دیگر هم اعلام می کنند کە لیستی در دست نیست، بیلانی هم در دست نیست. یعنی بە این شیوە مسائل را مخفی می کنند. می گویند کە خودکشی کردەاند. در همین رابتە فرماندهی کل را مقصر دانستە و می گفتند کە ما فرزندانمان رابە شما تحویل دادەایم. چنین مسئلەای نشان دهندە واقعیتی است کە در جریان است. در این بارە لازم است کە خانوادەهای نظامیان ترسی بە دل راە ندهند. گروههای انقلابی و دمکراتیک ترکیە و همە در بعد بشری لازم است کە بە این مسئلە توجە کردە و از خانوادەهای نظامیان حمایت کنند.

دوران کالکان در رابطە انتخابات آتی در ترکیە نیز اظهار داشت: آک،پ بە ١٤ مە اشارە کردە است. اما میتوانم اشارە کنم کە در این ماە جنگ در جریان خواهد بود. در شرایت جنگی، چگونە انتخابات میتواند برگزار شود؟ در جایی کە جنگ در جریان است، بدون توجە بە جنگ، سیاست ورزی، انتخابات، بدون دستیابی بە نتایج سیاسی چنین مسئلەای نمیتواند بە اهداف سیاسی منجر شود. باید واقعیات را مشاهدە کرد. من پیش از این هم اشارە کردەام کە ترکیە در تاریخ خود، در حساسترین مرحلە تغییر رادیکال بە سر می برد. این مرحلە بسیار مهم است. نمیتوان این مسئلە را تنها بە انتخابات گرە زد. جنگ در جریان است.  لازم است کە تغییرات و دمکراسی در سطح رادیکال و انقلابی خورت بگیرد، در این برهە انتخابات میتواند بە انتخاباتی انقلابی و دمکراتیک و رادیکال منتهی شود. لازم است کە بە دنبال آلترناتیڤ بود و این مسلە تنها از طریق انقلاب دمکراتیک امکان پذیر است. انتخابات یکی از راهکارهای انقلاب دمکراتیک است. لازم است کە همە در این تغییر حضور پیدا کردە و در این رابطە ابکانات خود را بسیج نمایند. غیر از چنین رویکردی، هیچگونە برخورد دیگری مسائل و مشکلات ترکیە را نمیتواند حل کند. برخورد جبهە انقلابی ومتحد خلقها در این مسیر قرار دارد. و میتوان مشاهدە کرد کە جبهه متحد و انقلابی خلقها در این راە مبارزەای وسیع را انجام دادە است و میدهد. این جبهە مدت ٧-٦ سال است کە برای رساندن ترکیە بە تغییری رادیکال مبارزە می کند. و دهها نفر تاکنون در این راە بە شهادت رسیدەاند. در سرایط بسیار دشواری این جبهە فعالیت و مبارزە می کند. صدها نفر از اعضای این جبهە دستگیر و زندانی شدەاند. تحت شکنجە قرار دارند. د رمقابلە با ستم مبارزە می کنند. بە همین دلیل لازم است کە واقعیات این جبهه نیز بە خوبی درک شود.

دوران کالکان در بخش خاتمە سخنان خود اظهار داشت: می گفتند کە سدە ٢١ سدە ترکیە خواهد بود.  اما اینگونە نخواهد بود، سال ٢٠٢٣ سال انقلاب دمکراتیک در ترکیە خواهد  بود. بە همین دلیل ترکیە در سال سرنوشت سازی برای تغییرات دمکراتیک قرار دارد. بر اساس آزادی کورد، میتواند سال دمکراتیزاسیون ترکیە و خاورمیانە باشد.  سال ٢٠٢٣  بدون تردید می تواند سال انقلاب بزرگ بە شمار آید. میتواند بە سال بزرگ تغییر تبدیل شود. هدف ما بر این اساس طراحی شدە است. برای دستیابی بە چنین اهدافی، بە عنوان جنبش، بە عنوان کورد ما بە هر نحو ممکن مبارزەمان را ادامە خواهیم داد. از تمام کسانی کە میخواهند کە تغییری دمکراتیک را انجام بدهند حمایت می کنیم. با انها متحد و همگام هستیم،  ما وارد سال انقلاب خلقها شدەایم و بە سوی سال پیروزی انقلاب گام بر میداریم. از هم اکنون  پیروزی مان را اعلام می کنیم. برای همە اروزی موفقیت دارم.