گرامیداشت یاد و خاطرە سە گریلای شهید

نیروهای مدافع خلق یاد و خاطرە سە گریلای شهید را گرامی داشتە و احلام نمود:شهدای قهرمانمان با ارادەای نستوە در مصاف با دشمن قرار گرفتە و با گذاشتن مهر خود بر این دورە، بە آفرینندگان واقعی ارزشهایمان بدل شدەاند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق  بیانیەای را در رابطە با گریلاهای شهید منتشر کرد.

دولت اشغالگر ترک در سال ٢٠١٦ با بسیج تمامی امکانات نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بە خلقمان با پیشاهنگی حزب کارگران کوردستان حملە کردند. در مقابلە با این حملات گریلاهای آزادی کوردستان از مناطق حفاظت شدە میدیا گرفتە تا باکور کوردستان و متروپلهای ترکیە، برخودانی تاریخی را شکل دادند. دولت اشغالگر ترکیە کە منتظر چنین برخودانی هم بود، با این حملات تلاش داشت تا ارادە خلقمان را در هم شکند. اما در مقابل. گریلاهای ازادی کوردستان با انجام صدها عملیات، ضربات مهلکی بر اشغالگران وارد آورند. در این عملیاتها کە مملو از فداکاریهای گریلاهایی آپویی بود، بسیاری از هوالانمان نیز بە شهادت رسیدند.

شهدای قهرمانمان با ارادەای نستوە و آهنین وارد مصاف با دشمن شدە و مهر خود را بر این مرحلە تاریخی و حساس از مبارزەمان نهادند و بە آفرینندگان ارزشهای راستین خلقمان تبدیل شدند. در این مرحلە برخودان افسانەای هوالان ما، بوتان بلاتی در مناطق حفاظتی میدیا، شرزان آگری در منطقە سرحد و هوال زاگرس در منطقە جودی نشان از مبارزە و رزم فداکارانە این شهدا بودە است.

هویت هوالان شهیدمان بە شرح زیر است:

نام سازمانی: بوتان بلاتی

نام و نام خانوادگی: چنگیز ییلماز

محل تولد: جولمرگ

مادر و پدر: نادیا، محمد

زمان و محل شهادت: ٢٠١٦؛ منطقە حفاظتی میدیا

****

نام سازمانی: شرزان آگری

نام و نام خانوادگی: یعقوب آسلان

محل تولد: آگری

مادر و پدر: فهمیە، طاهر

زمان و محل شهادت: ٢٠١٦؛ سرحد

***

نام سازمانی: زاگرس

نام و نام خانوادگی: مروان تاشدمیر

محل تولد: موش

زمان و محل شهادت: ٢٠١٦؛ خودی

در خاتمە این بیانیە آمدە است کە هوالان ما، بوتان، شرزان و زاگرس در مقابلە با سیاستهای نابودگرانە و اشغالگرانە، با گام نهادن بە خط برخودان، فداکاریهای عظیمی از خود نشان دادە و بە شهادت رسیدەاند. بە خانوادەهای گرانقدر این شهدا و تمامی خلق میهن دوستمان در کوردستان تسلیت میگوییم.