'هر دستاورد پ.ک.ک با خون شهیدان محقق شده است'

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق: جنبش خلق که با پیشاهنگی حزبمان پ.ک.ک شعله‌ور شده امروز دارای چنان نیرویی است که توانایی خنثی کردن سیاست‌های جنگ ویژه استعمارگران را داراست.

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) ۴٢مین سالروز تأسیس حزب کارگران کوردستان را تبریک گفته و می‌افزاید:"پ.ک.ک پروژه‌ی نابودی کوردستان و انسانیت را خنثی کرده و کوردایتی در آستانه‌ی سقوط را با مبارزات خویش علیه نسل‌کشی در کوردستان با فرهنگ هزاران ساله خود پیوند زد."

در بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی ن.پ.گ آمده است:

"در نمود خلق کوردستان ۴٢مین سالگرد تأسیس حزبمان پ.ک.ک که به نیروی مبارزه رهایی تمامی خلق‌های تحت ستم مبدل شده است را به تمامی طیف‌ها، باورمندی‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع شادباش می‌گوییم. نخست به رهبر آپو به عنوان بنیانگذار حزبمان، نخستین سازمان دهنده‌گان و هزاران حلقه آتشین را پشت سر نهاد و مبارزه آزادیخواهی خلقمان را آغاز کرد، عید تأسیس حزب در ٢٧ نوامبر را به تمامی خانواده شهیدانمان، خلق میهن‌دوستمان، خلق‌های دوست، سازمان‌ها، تمامی رفقای حزب در کوهستان‌ها، شهرها و زندان‌ها تبریک می‌گوییم!

پ.ک.ک حزب شهیدان است. در تمامی پیروزی‌های حزبمان و در آفرینش تمامی ارزش‌ها دسترنج شهیدان و هزینه‌های آنان برای آینده آزاد وجود دارد. شهیدانمان پل میان دیروز و فردای ما هستند. وظیفه اساسی ما این است که میراث مقدس آنان را به روزهای سربلندی آزادی برسانیم و از مبارزه آزادیخواهی خلقمان دفاع کنیم. به این مناسبت با ادای احرتام به نخستین شهید حزبمان حقی کارر، فرماندهان پیشاهنگمان قاسم انگین، عگید گارزان، عگید جفیان، لیلا آگری، آمارا روناهی و یلماز درسیم که در ۴٢مین سال مبارزه این راه را برای ما روشن کرده‌اند یاد و خاطره تمامی شهیدان را گرامی می‌داریم، پیمان می‌بندیم که بیرق آزادی را با دیهیم پیروزی مزین کنیم.

'پ.ک.ک از نابودی کورد جلوگیری کرد'

پ.ک.ک اجازه نداد کوردستان و انسانیت از میان رود و کوردایتی را از اضمحلال نجات داد. با مبارزه علیه قتلعام در کوردستان فرهنگ تاریخی هزاران ساله را زنده کرد. جامعه کوردستان اینگونه مبارزه برای تحقق حقوق طبیعی خود را به پیش برد، حقوقی که مبتنی بر روند اجتماعی بوده و با مبارزه حماسی و پیشاهنگی حزبمان پ.ک.ک امروز در منطقه خاورمیانه به کلید چاره‌یابی مسائل مبدل شده است. این رستاخیز همچنین زنان و جوانان را از بردگی نجات داده و به آنان شخصیت و کارایی بخشیده است. زن کورد بر مبنای ایدئولوژی زندگی آزاد رهبرمان سازماندهی شده و به نیروهای پیشاهنگ برساخت اجتماعی مبدل گشته است. سنگ بنای انسان نوین و آزاد در کوردستان شکل گرفته است. مبارزه پ.ک.ک میان خلق‌ها دوستی و خواهری و برادری را تقویت کرده است. به سرچشمه امید برای نجات خلق‌های تحت ستم، جوامع استعمارزده و در آستانه نابودی مبدل شده است. اینگونه ما در مرحله‌ای بسر می‌بریم که بیش از هر زمانی در آستانه پیروزی قرار داریم.

اما حزبمان و رهبرمان که پیشرفت‌های چنین بزرگی را در کوردستان رقم زده‌اند امروز هدف حملات سنگین با سردستگی دولت استعمارگر و فاشیست ترک قرار گرفته و با همکاری نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی این حملات افزایش یافته‌اند. اینچنین رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ با همکاری نیروهای هژمون سرمایه‌داری، رژیم‌های دیکتاتور اقلیمی و نوکران محلی آنان خلقمان را در هر چهاربخش کوردستان و مبارزه آزادیخواهیمان را هدف حملات سنگین قرار داده‌اند و درصدد هستند تا پیشروی خلقمان در راه آزادی را با مانع روبرو کنند. از یکسو با سوداگری‌های کثیف به دستاوردهای خلقمان که با رنج بزرگ کسب شده‌اند چشم دوخته‌اند و از سوی دیگر با شکنجه حصر بر رهبرمان، حملات نابودگرانه را بر خلقمان و نیروهای آزادیخواه تداوم می‌بخشند.

این حملات آخرین گام‌های نظام جنایتکار و استعمارگر هستند

بدون شک این حملات آخرین حملات نظامی قاتل- استعمارگری است که در آستانه فروپاشی قرار دارد. خلقمان با پیشاهنگی رهبر آپو از موجودیت خود صیانت به عمل آورده و با مبارزه و ایستادگی خویش بر مبنای پارادایم جامعه دمکراتیک- اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن به آزادی دست می‌یابد. مبارزه‌ای که خلقمان در این مرحله تاریخی در سایه پرسپکتیف جنگ انقلابی خلق به پیش می‌برد پاسخی درخور به تمامی حملات خواهد بود. این تنها استراتژی مبارزه است که خلقمان را به پیروزی رهنمون می‌کند. دشمنانی که در برابر این مبارزه و این پرسپکتیو به هراس افتاده‌ و در معرض فشار قرار گرفته‌اند امید خویش را در کوردستان به همدستانشان گره زده‌اند. در شمال سیستم کُنترا (جاش) و نهاد خبرچینی را گسترش داده‌اند، در جنوب نیز با پیشاهنگی و همکاری پ.د.ک در تلاش است تا به نتیجه دست یابد. اما خلقی که با پیشاهنگی پ.ک.ک بپاخواسته است، سیاست‌های جنگ ویژه استعمارگران را در هم شکسته و با درک مفهوم ملت دمکراتیک طیف‌های خلق کوردستان را آگاه کرده است و به چنان نیرویی دست یافته که پیروزی را در دست داشته باشد. در چنین مرحله‌ی حساسی که لازم است ما با تمامی توان خود به دشمن استعمارگر حمله‌ور شویم واقعیتی شفاف است که تنها مبحث نیروهای کوردستانی لازم است موضوع پایان دادن به اشغالگری در کوردستان باشد.

ما همچو نیروهای دفاع از خلق‌های کوردستانی در چنین مرحله تاریخی بسر می‌بریم و به مسئولیت‌های خویش در قبال مبارزه واقفیم. ما مصمم هستیم که به وظایف خویش عمل کنیم. آشكار است که گریلاهای جنبش ازادیخواهی کوردستان در سایه ۴٢ سال مبارزه رهبرمان، خلقمان و شهیدانمان به ارتشی شکست‌ناپذیر در مقابل حملات دشمنان علیه خلقمان مبدل گردیده است. حمله از هر سو و با هر سرعتی که صورت گیرند غمی نیست، ما بر مبنای جنگ انقلابی خلق پاسخی سهمگین به هر گونه حمله‌ای می‌دهیم. گریلاهای مدرنیته دمکراتیک قرن ٢١ با ایدئولوژی آپویی خود را تسلیح نموده و در مبارزه برای دستیابی به آزادی خقلمان با آگاهی از مسئولیت‌هایمان بدون تردد عمل خواهیم کرد. بر این اساس یکبار دیگر ۴٢مین سالگرد تأسیس حزبمان پ.ک.ک را تبریک و شادباش می‌گوییم. در ۴٣ سال مبارزه برای خلقمان و تمامی رفقای حزب آزومند پیروزی هستیم."