کنفدرالیسم جوامع کوردستان: جمهوری کوردستان واجد معنایی بسیار مهم است

ریاست مشترک شورای کنفدرالیسم جوامع کوردستان بە مناسبت هفتاد وهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد پیامی را منتشر کرد.

ریاست مشترک شورای کنفدرالیسم جوامع کوردستان بە مناسبت هفتاد وهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد پیامی را منتشر کرد و اعلام داشت کە جمهوری کوردستان امروزە برای خلق کوردستان واجد معنایی بسیار مهم است.

در پیام صادر شدە از سوی کنفدرالیسم جوامع کوردستان آمدە است کە: ما هفتادوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان را پشت سر گذاشتیم،  جمهوری کوردستان در مهاباد کە از سوی قاضی محمد و هوالان وی تاسیس شد، امروز برای خلق کوردستان واجد معنا و ارزشهایی بسیار است. خلق ما در کوردستان هیچگاە کسانی را برای آزادی کوردستان و تاسیس  جمهوری کوردستان مبارزە کردەاند، بە ویژە قاضی محمد و هوالان وی را از یاد نخواهد برد. آنها هموارە در حافظە ما جای دارند.

در بخش دیگری از این پیام آمدە است کە در نتیجە سیاستهای منفعت طلبانە دولتهای هژمون، بە این جمهوری حملە شد و آن را از میان برداشتند. دولتهای هژمون در آن دورە همراە با رژیم مرتجع و استعمارگرشاە  بە توافق رسیدە و جمهوری کوردستان را ساقط کردند. امروز نیز بسیاری از گروهها و نیروها با دادوستد بە هزینە کورد، تلاش می کنند تا دولت استعمارگر ترک همچنان در مسیر دشمنی خود با کورد گام بردارد.

ما از تمام نیروها درخواست داریم کە با مسلە کورد از این رویکرد برخورد نکردە و بە بخشی از سیاستهای نابودگرانە علیە خلق کورد کە حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ آن را ادامە میدهند، تبدیل نشوند.