مراد کاراییلان: رزم ٧ ماهە کورد در سنگر

مراد کاراییلان عظو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان احلام نمود کە تاریخ ٤٤ سالە حزب کارگران کوردستان بە سان افسانەای بودە و در این بارە افزود: گریلا ٧ ماە است کە در همان سنگرهایی کە از روز نخست بە آن حملە شدە است می رزمد...

مراد کاراییلان عظو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان احلام نمود کە تاریخ ٤٤ سالە حزب کارگران کوردستان بە سان افسانەای بودە و در این بارە افزود: گریلا ٧ ماە است کە در همان سنگرهایی کە از روز نخست بە آن حملە شدە است می رزمد. در تاریخ کورد هیچگاە سابقە نداشتە است کە کورد ٧ ماە در یک سنگر نبردهای خود را ادامە دهد.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان با شرکت در برنامە ویژە ستک تی ڤی در رابطە با تصاویر منتشر شدە آتش زادن اجساد نیروهای ارتش ترک از سوی خود ارتش ترک گفتگو کرد. کاراییلان در این بارە اظهار داشت کە تصمیم بە سوزاندن اجساد نظامیان از سوی وزیر دفاع ترکیە، خلوصی آکار صادر شدە و در این بارە افزود: تصمیم بە استفادە از سلاحهای شیمیایی از جملە تصمیمات اردوغان است.

سترک تی وی: بە عنوان اولین سوال، حزب کارگران کوردستان در چە شرایط و زمینەهایی و بر اساس چە اصولی تاسیس شد؟

مراد کاراییلان: در ٤٤ سالگی حزب کارگران کوردستان قرار داریم.  سالگرد و سالروز تاسیس حزب کارگران کوردستان را بە خلق کوردستان و بە ویژە موسس حزبمان، رهبر آپو، دوستان خلق کوردستان، تمام مبارزان، طرفداران حزبمان شادباش می گویم. در آستانە چهل وپنجمین سالگرد تاسیس حزبمان، ارزوی پیروزی و موفقیت برایتان داردم. با گرامیداشت یاد و خاترە شهید بزرگمان، حقی کارر، یاد و خاطرە تمام شهدای انقلابمان را گرامی میدارم. بار دیگر با شهدایمان پیمان وفاداری  می بندیم. ما بر پیمانمان با شهدا تاکید می ورزیم، اهداف و ارمانهای آنان را تحقق می بخشیم و یاد آنها را در کوردستان گرامی خواهیم داشت.

نوامبر تنها ماەی نیست کە ما در جریان آن حزبمان را تاسیس کردەایم. این ماە، علاوە بر این ماە برخودان است. در این ماە شهادتهای بسیاری را تجربە کردەایم. با گرامیداشت یاد و خاطرە شهید دلال آمد، شیلان کوبانی، رشید سردار و ییلماز درسیم تمام شهدای ماە نوامبر را گرامی میدارم. در این برهە شهیدان دیگری نیز داریم، یاد و خاطرە هوال نوری یکتا را کە در منطقە برخودان متینا فرماندهی منطقە جولمرگ را بر عهدە داشت را گرامی میدارم.

همچنین یاد و خاطرە فرماندە فرماندە پیمان باگوک و هوال آگری گابار و چاری چیلو را نیز گرامی میدارم. هوال پیمان از اعضای مجلس پاژک و شورای فرماندهی یژاستار بود. ٢٨ سال بدون وقفە در کوههای کوردستان جنگید. از زاگرس گرفتە تا بهدینان و درسیم تمام کوردستان را درنوردیدە بود، فرماندە گرانقدرمان هوال پیمان، آگری چاوری را با ادای احترام یاد می کنم.  همانگونە کە اطلاح دارید هم اکنون در حال جنگ هستیم و هر روز شهید تقدیم میکنیم. با گرامیداشت یاد و خاطرە نوژیان و شورش، یاد و خاطرە تمام شهدایمان را در زاپ، آواشین و متینا گرامی میدارم. بار دیگر پیمانی را کە با آنان بستەایم تجدید می کنیم. برخودان این افراد وارد برهەای تاریخی شدە است و این برخودان با پیروزی بە نتیجە می رسد.

تاریخ ٤٤ سالە پ.ک.ک بسان افسانە است. در طول ٤٤ سال بسیاری از قهرمانان و شهدا در زندانها، در کوهها و خیابان بپاخاستەاند. افسانەهای بسیاری رقم خوردەاند. تاریخ  ما لبریز از برخودانی تاریخی و غنی است. برخودان خلقمان را از  نابودی رهایی بخشید. سیات انکار، آسیمیلاسیون و نابودی کوردستان، بە سکوتی مدید منجر شدە بود. خلقمان محکوم وضعیت بود. در این فرایند بود کە مواضع رهبر آپو نتیجە بخش شدند. از آن روزها ٥٠ سال گذشتە است.

رهبر آپو در آن دورە جوانی ٢٥ سالە بود، مانند رهبران و پیشاهنگان پیشین خلق کورد، نە فرزند شیخ، آغاها و بیگها بودند.  او فرزند یک خانوادە فقیر کوردستانی بود. با رنج و تلاش خود در دانشگاە مشغول تحصیل بود. نە برخوردار از مال ومنال بود، و نە کسانی دور او بودند، نە از امکاناتی هم برخوردار بود. در شرایطی کە فاقد امکانات بود، این جستجو و تلاشها را آغاز کرد. تنها از ذهنیت و هوشمندی برخوردار بود، پایبند حقیقت بود و بە خود و خلقش اعتقاد داشت. وی تنها از این دو ابزار برخوردار بود. رهبر آپو ٥٠ سال قبل با این دو ابزار  حرکت خود را آغاز کرد. گروە نخست در این بارە زحمات بسیاری را تحمل کرد، هوال حقی کارر همکار رهبرمان بود، برای نمونە برای تهیە مخارج خانەها در دیلوک، هزینە آموزش هواالان، خرید کتاب باربی میکرد، او و چند هوال دیگر در خیابان و مناطق مختلف شهر باربری می کردند. در آدانا هم در چنین شرایطی بودیم. بە قول معروف با فقر و در شرایطی کە بر اساس رنج و زحماتمان شکل گرفتە بود، این حرکت را آغاز کردیم. اگر جە در رابطە با آن دوران مدرک مستندی هم وجود نداشتە باشد، دشمن از تحرکات گروە ما خبر داشت. دشمن شنیدە بود کە گروهی وجود دارد کە آرمان کوردستان را در سر می پروراند. بە همین دلیل هم بود کە درهای جنگ ویژە را باز کرد؛ گروههای کنترا ایجاد شدند، تلاش داشتند رهبر آپو را هدف قرار دهند. اما زمانی کە نتوانستند بە او دسترسی پیدا کنند، در سال ١٩٧٧ هوال حقی کارر را در دیلوک در جریان توطئەای هدف قرار دادند و بە شهادت رساندند. این رویداد مشخص ساخت کە دشمن از گرەو خبر دارد.

رهبر آپو بە منظور بزرگداشت هوال حقی کارر، برنامەای را کە تا آن زمان چارچوب آن مشخص شدە بود نگاشت. از این طریق بود کە مسائل مطالعاتی در قالب مبارزات سیاسی، وارد مرحلەای جدید شد. رهبر آپو در آن زمان گفت: خونی بر زمین ریختە شدە است و راە بازگشتی نیست. این بار در سالگرد شهادت هوال حقی کارر، در حلون با همکاری آغاهای کورد نزدیک بە دشمن، فاشیستها و پلیسم خلیل چاوگون بە شهادت رسید، گروە در برابر دو مسیر قرار گرفتە بود، یا بر این اساس تصمیمی می گرفت و برخودان میکرد، یا مانند گروههای دیگر خود را کمی منعطف میکرد و عقب نشینی می نمود. این دو مسیر را میتوانست طی کند. اما گروە ارادەای مصمم داشت. حول رهبر آپو گرد آمدە و اینگونە بود کە در ٢٧ نوامبر ١٩٧٨ در شرایطی دشوار، در روستای فیس در منطقە لجە، از توابع آمد تصمیم خود را گرفت. در این کنگرە اعلام شد کە لازم است ما برخودان ملی را پیگیری کنیم؛ و این مسئلە نیازمند تحزب است. بە منظور اینکە برخودان گسترش پیدا کند، لازم است کە حزب تاسیس شود و برخودان ادامە پیدا کند. برخودان در تمام ابعاد خود تقیت شود؛ این برای موجودیت ما لازم بود،  بە منظور سازماندهی و اعتلای برخودان پ.ک.ک تاسیس شد.

سترک تی وی: حزب کارگران کوردستان در قامت یک حزب کوردستانی ایجاد شد. اما امروز  مرزهای کوردستان را درنوردیدە است و بە جنبشی منطقەای تبدیل شدە است کە میلیونها طرفدار دارد. آیا با این گفتە موافق هستید؟

پ.ک.ک در آن زمان هم مانند جنبشهای پیشین کوردستانی ایجاد نشدە بود. رهبر آپو با تعمق در دانش سیاسی معاصر خود این جنبش را در متن کوردستان مستقر نمود. تفسیری کوردستانی از آن بە دست داد، از این طرقی فلسفە و اندیشەای را گسترش داد و سپس آن را عمق و غنا بخشید. از همین رو او خطی را ایجاد کرد و برنامە آن را نیز مشخص ساخت تا کورد دچار نابودی نشود، کورد موجودیت خود را حفظ کند و بە آزادی دست یابد. این برنامە را هم در قالب حزب مطرح ساخت. بلە، حزب کارگران کوردستان یک حزب ملی است و برای موجودیت و آزادی خلق کورد این حرکت را اغاز کردە است. اما بە همان اندازە کە ملی است، بە همان اندازە هم جنبشی انسانی است. بە جای نگاە ملت پرستانە تنگ و محدود، نگرشی بازتر را مبنا قرار میدهد. بە همان اندازە کە مین دوست است، بە همان اندازە هم انترناسیونال است، از همان ابتدا هوالان انترناسیونالیست در آن حضور داشتەاند. بدین نحو کە چون کوردستان تحت ذهنیت نابودی قرار گرفتە است، اما کوردستان خود بە تنهایی می تواند در خاورمیانە موجد انقلاب باشد. این نحو تفکر، اصولی و بنیادین بود. خلاصە کنم؛ از این نظر بلە، حزب کارگران کوردستان حزبی کوردستانی است، اما همزمان حزب عرب، ترک، فارس و ارمن، آسوی و تمام خلقهاست. زیرا پ.ک.ک میخواهد با آزادی کوردستان، خلقهای منطقە را بە سطحی جدید ارتقا دهد، در میان خلقها برابری و آزادی و برادری ایجاد کند. از همان ابتدا این مبنا قرار دارد، بر همین اساس بود کە میهن دوستی و انترناسیونالیزم را هم گسترش دادە است.

حزب کارگران کوردستان همزمان حزب زنان هم است. چرا؟ چون پ.ک.ک در رابطە با زن و حیات اجتماعی مسائل و موضوعات جدیدی را مطرح کردە است. تفسیرهای جدیدی را مطرح کردە است. پ.ک.ک بر این اساس کە تا زمانیکە زن بە آزادی دست نیابد، جامعە ازاد نمی شود، ایجاد شد. بە همین دلیل در کوردستان میسری روشنی بخش است. جدید است، بە همین دلیل چراغی فرا راە فئودالیزم و جامعە مرتجع است، و در طول ٤٤ سال در این مسیر گام برداشتە است.