نیروهای مدافع خلق: ٩ اشغالگر کشتە و دو سنگر منهدم شدند

در عملیات گریکاهای آزادی کوردستان، ٩ نظامی اشغالگر ترک مجازات و ٢ سنگر نظامی منهدم شدند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق اعلام نمود کە برخودان شکوهمند گریلاهای آزادی کوردستان در مقابل نیروهای اشغالگر ارتش ترک همچنان ادامە دارد. نیروهایمان با پیشاهنگی تیمهای متحرک و بهرەگیری ازسبکهای نوین گریلایی، در اقدامات موفق آمیز، ضربات سنگینی را بر اشغالگران وارد می کنند.

در نتیجە عملیات نیروهای ما:

٩ نظامی متجاوز کشتە شدە، ٣ نظامی نیز مجروح شدند. همزمان ٢ سنگر منهدم شدە و دو جیمە نظامی نیز منفجر شدند. ارتش اشغالگر ترک دهها بار مناطق مقاومت گریلا را با کاتیوشا و سلاحهای سنگین مورد هدف قرار دادند.

در جارچوب کارزار انقلابی نبرد خابور، شهید ساواش ماراش:

١٧ نوامبر ساعت ٠٨:١٥ در منتقە تروانشی متینا، در ارتفاعات شهید علی، تیمهای متحرک گریلا عملیات نفوذ را انجام دادند، اشغالگران بە منظور اشغال ارتفاعات سور درصدد احداث جادە بودند. نیروهای گریلا از دو طرف اشغالگران را مورد حملە قرار دادند، در این عملیات ٤ اشغالگر مجازات شدند. دو اشغالگر کە یکی از آن دو افسر نظامی بود زخمی و دو خیمە نیروهای ترک منهدم شد. گروە حملە دوم حملە موثری را بە دو سنگر نظامی انجام دادند کە ٤ اشغالگر در آن حضور داشتند. هر ٤ اشغالگر مجازات شدند و دو سنگر نظامی نیز منهدم شدند. نیروهای ما در این منطقە با سلاح سبک بە اشغالگران حملە کردە و یک اشغالگر نیز زخمی داشت.

در نتیجە این عملیاتها با پیشاهنگی تیمهای متحرک ما،  ٩ اشغالگر کشتە شدە و ٣ نیروی متجاوز نیز زخمی شدند.

در چارچوب کاررزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ١٧ نوامبر ساعت ١٥:١٠، در منطقە عملیاتی شهید عادل در چمچو، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە نیروهای اشغالگر حملە کردند.

حملات اشغالگر ارتش ترک:

در ١٧ نوامبر نواحی برخودان ارتفاعات اف-ام، آمیدی و چمچو سیدا دهها بار با کاتیوشا، گلولەهای تانک و خمپارە بمباران شدند.

در ١٧ نوامبر، اشغالگران تلاش کردند سنگرهای شهید سرخوبون را در منطقە برخودان چمچو تخریب کنند.