پژاک: خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا و انقلاب «ژن ژیان آزای» روژهلات به یاد جمهوری کردستان

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت سالروز تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد و تاسیس کانتونهای روژاوا و انقلاب «ژن ژیان آزای» بیانه ای صادر کرد.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت سالروز تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد و تاسیس کانتونهای روژاوا و انقلاب «ژن ژیان آزای» بیانه ای صادر کرد.

بیانیه پژاک

خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا و انقلاب «ژن ژیان آزای» روژهلات به یاد جمهوری کردستان

۷۷امین سالروز تأسیس جمهوری کردستان که مصادف است با سالروز تأسیس خودمدیریتی روژآوای کردستان، سالروز دو آزمون تاریخی برای پیشبرد مبارزات و انقلاب آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی است. «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» این سالروز خوش‌یمن را به خلقمان که در راه جمهوری کردستان با آزمونی بس پخته‌تر خودمدیریتی دمکراتیک روژآوا را تحقق بخشیدند و انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» را در شرق کردستان و ایران شعله‌ور ساختند، تبریک می‌گوید.

خلقمان در روژآوای کردستان با بنیادنهادن خودمدیریتی دمکراتیک و در شرق کردستان با آغاز انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» در عین بیداری و هوشیاری دستاوردهای جمهوری کردستان را پس از گذشت ۷۷ سال کماکان زنده نگه‌داشته‌اند. چیزی که لایق و شایسته جمهوری کردستان و آزمون دمکراتیک آن و در تطابق با آن باشدُ این است که امروز در شرق کردستان سیستمی خلق‌محور، آزادیخواه و دمکراتیک به منصه ظهور برسد که تمامی خلق‌های تحت ستم را پیرامون یک کانون دمکراتیک صادقانه گردهم آورد.

خلق مبارز و فداکار کورد، از زمان جمهوری کردستان که با رنج‌های «قاضی محمد» همیشه‌جاوید برضد نظام شاهنشاهی پیشبرد یافت، به مبارزه و تمرین دمکراسی و مبارزه با ستمگری پرداخته است. می‌طلبد که امروز نیز رهروان آن جمهوری در شرق کردستان و ایران بنیان‌های فرهنگی و ذهنیتی یک انقلاب شکوهمند دمکراتیک و خلق‌محور را بدور از سیستم‌های شاهی و شیخی، فاشیستی و تک‌گرا و مرکزمحور، بیش از پیش تقویت نمایند. اینکه پس از چند دهه از جمهوری کردستان در چهاربخش کردستان مبارزات خلق کورد دهها مرتبه نیرومندتر و جسورانه‌تر و علمی‌تر گشته و مشعل‌های آن بدست جوانان در خیابان بسوی قله‌های رفیع‌ آزادی حمل می‌شود، جای بسی خوشحالی است.

بی‌شک تنها با اتحاد صفوف مبارزانی خلق کورد و احزاب آزادیخواه، دمکراسی‌طلب و صادق می‌توان با ترویج مبارزه‌گری و فدایی‌گری عصر، راه جمهوری کردستان را ادامه داد و لازم است مبارزه نستوه و جسورانه، در تمامی لحظات کانون و مرکزثقل زندگی فردفرد کورد باشد. بدون مبارزه، رنج‌، جسارت، فداکاری و اصرار بر دمکراسی و آزادی و حقوق تمامی اجزای ملی و فرهنگی و مذهبی جامعه مستدام نمی‌گردد. اگر امروز در سایه پیشبرد مبارزات در بخش‌های مختلف کردستان فرهنگ مبارزه‌گری در اقصانقاط چهاربخش کردستان و زاگرس ریشه دوانده، بایسته است با اتکای بر انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» آن را به منصه پیروزی قطعی برسانیم.

همانطور که ۷۷ سال پیش جمهوری کردستان و امروز خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا و انقلاب ژینا به منشا بیداری و اتحاد خلق کورد و خلق‌ها و ملت‌ها مبدل شده‌اند، بایستی از این پس نیز بزرگترین گام‌های انقلابی در حد یک رنسانس برداشته شود. خوشبختانه امروز به یمن کوشش‌های بی‌شائبه حزبمان حزب حیات آزاد کردستان، آن شخصیت کورد آزاد که بتواند دستاوردهای تاریخی از جمهوری کردستان تا به امروز را مایه پیروزی و آزادی خلقمان قراردهد، تعریف شده و شکل گرفته است. با اتکای بر شخصیت نیرومند، فداکار و آگاه مورد نظر رهبر آپو می‌توان برای همه خلق‌های تحت ستم منطقه پیشاهنگی نمود. امروز چشم امید خلق‌های درگیر جنگ و ستم به مبارزان فداکار و فدایی کورد دوخته شده. هم جمهوری کردستان و هم وظایف انقلابی امروزمان، بار مبارزه‌گری بر دوشمان را سنگین‌تر ساخته لذا به رنج و شفقت‌های فراوانتری نیاز هست.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) سالروز تاسیس جمهوری کردستان و خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان را به عموم خلق کورد و تمامی آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان تبریک می‌گوید. امروز در سمتی از تاریخ ایستاده‌ایم که به یمن مبارزات دهها ساله خود و به پاس جانفشانی دهها هزار شهید، امید دشمنان برای نابودی کورد و کوردستان به یأس مبدل گشته. سال ۲۰۲۳ سال آزادی خلق کورد و رهبر آپو است؛ سالی است که دوره حبس طولانی رهبر آپو پایان می‌یابد و خورشید فاشیسم اشغالگر غروب می‌کند. سال جاری به نسبت یک قرن گذشته مبارزاتی و قرن‌ بیست‌ویکم، حساس‌ترین و تاریخی‌ترین سال برای تمامی خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه است. لذا فروزان‌شدن شعله‌های انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» در شرق کردستان در آستانه این سال بسیار خطیر را باید به فال نیک گرفت. این فرصت تاریخی را با مبارزه‌گری عصر، با اتحاد و همبستگی به اوج برسانیم. باردیگر سالروز جمهوری کردستان و خودمدیریتی روژاوا را به خلقمان، آزادیخواهان، زنان و جوانانی که در خیابان انقلاب را رقم زدند، خانواده‌های شهدا و زندانیانی که برای آزادی همه نوع رنج و شکنجه دشمن را تحمل می‌کنند، تبریک می‌گوییم. انقلاب خلقمان با مبارزه پایدار به پیروزی خواهد رسید.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۱ بهمن ۱۴۰۱/ ۱ ریبه‌ندان ۲۷۲۲