راهپیمایی جوانان قامیشلی در محکومیت تحمیل انزوا بر امرالی

صدها نفر از جوانان منطقە چل آغا، گرکی و تل کوچر و دیرک از توابع کانتون قامیشلو در اعتراض بە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد در خیابانها بە راهپیمایی دست زدند.

بە طور همزمان، همراە با آغاز جمع آوری امضا از سوی خلقهای شمال-شرق سوریە برای آزادی رهبر خلق کورد عبداللە اوجالان و خاتمە دادن بە انزوا، جوانان خانوادە شهدا و اعضای جنبش جوانان انقلابی و اتحادیە زنان جوان منطقە چل آغا، گرکی و تل کوچر و دیرک از توابع کانتون قامیشلوبە راهپیمایی دست زدند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی، در میدان شهید خبات گردهم آمدە و شعار "زیستن بدون رهبر محاله" را سر دادند. راهپیمایی را مرکز منطقە ادامە پیدا کردە و سپس میتینگ برگزار شد. در این میتینگ بە نام خانوادە شهدا، ثریا الجروب سخنرانی کردە و از همە درخواست نمود کە برای خاتمە دادن بە انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و آزادی فیزیکی وی مبارزە کنند.

ثریا در این بارە گفت: تمام عناصر و مولفەهای منطقە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد و ملت دمکراتیک را محکوم کردە و سکوت نخواهیم کرد. با هدف قرار دادن عبدالە اوجالان، تمام منطقە هدف قرار گرفتە است و ما در رابطە با وضعیت سلامتی رهبر آپو نگران هستیم. در خاتمە وی اظهار داشت کە پیمان می بندیم تا زمانیکە انزوا خاتمە پیدا کند و آزادی فیزیکی رهبر آپو تامین گردد، مبارزە ما ادامە پیدا کند. از تمامی سازمانهای مرتبط نیز درخواست کرد کە در این رابطە قوانین بین المللی را مد نظر قرار دادە و در رابطە با وضعیت رهبر خلق کورد شفاف سازی کنند.