ربودن آزادیخواهان در کوردستان

اشکان مروتی ورزشکار مجروح اهل سنه توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یکی از آزادیخواهان ورزشکار اهل شهر سنه که در جریان خیزشهای خلقی در سنە توسط نیروهای نظامی رژیم به شدت مجروح شده بود، توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. بنابە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز شنبه یکم آذرماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ، اشکان مروتی ورزشکار مجروح اهل سنە را کە با شلیک نیروهای سرکوبگر مجروح و در بیمارستان کوثر تحت درمان بود را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

 اشکان مروتی روز جمعه ششم آبان در میدان آزادی شهر سنه، در محاصره نیروهای نظامی رژیم افتاد و با شلیک مستقیم نیروهای رژیم به شدت مجروح شد و به دنبال آن به بیمارستان کوثر منتقل شد. او که تا روز گذشته در بیمارستان تحت درمان بود روز گذشتە توسط نیروهای امنیتی رژیم ربوده و از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. جمعیت حقوق بشر کوردستان مسئولیت سلامت این شهروند کورد را مستقیما متوجە نهادهای امنیتی حکومت ایران میداند.