زیلان وژین: آنچه که رخ دادە است فراتر از سرنگونی نظام یک انقلاب ذهنی است

زیلان وژین ریاست مشترک پژاک طی گفتگویی در برنامه راوین در تلویزیون آرین تی‌وی بە وضعیت رهبر آپو، بمباران روژاوا و قیام سراسری در روژهلات کردستان و ایران پرداخت.

زیلان وژین ریاست مشترک پژاک در این گفگو ضمن اشارە بە اظهارات ناظران کمیته منع شكنجه اروپا کە اخیرا از زندان جزیره امرالی بازدید کردە اما گزارش آنرا تاکنون فقط به دولت ترکیه دادنداند انتقاد کردە ضمن اعتراض بە عدم پیگیری مسئولیتها از سوی این کمیتە. اعلام نمود کە این کمیتە بە عنوان مسئول جلوگیری از شکنجه لازم است کە وظایف خود را پیگیری کند.

زیلان وژین ریاست مشترک پژاک اظهارات رهبر آپو را که از فوریه ١٩٩٩ تاکنون در زندان جزیره امرالی بسر می‌برد یادآور شد. رهبر آپو  در برخی از گفتەهایش اعلام کردە بود کە تمامی تعهدات بین‌المللی و قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد او لغو شدەاند. زیلان وژین گفت هدف سیاستی که علیه رهبر آپو اجرا می‌شود به تسلیم واداشتن خلق کورد است. کردها و دوستان آنها در جهان می‌توانند با مبارزاتشان حصر امرالی را بشکنند.

ریاست مشترک پژاک همچنین بمباران رواژاوا را محکوم کرد و ضـمن همدردی با خانواده شهیدان گفت آنها به دروغ انفجار استانبول را به کردها نسبت دادند ولی کردها هیچ مشكلی با غیرنظامیان ترک ندارند و طرفدار برادری خلق‌ها هستند. زیلان وژین گفت زمان کمی تا انتخابات ترکیه باقی مانده اما دولت در عملیات اشغال زاپ، آواشین و متینا به بن‌بست خورده در حالی که نیاز مبرم به پیروزی دارد. بنابراین کردها را هدف قتلعام قرار می‌دهد. او سکوت شرکای کشورهای ناتو درباره حمله به کردها را جایزه به احزاب حاکم ترکیه دانست که حملات وحشیانه‌ای انجام می‌دهد. وژین گفت ناتو شکست رژیم ترکیه را شکست خود می‌داند.

ریاست مشترک پژاک در مورد انقلاب در شرق کردستان و ایران نیز گفت خونی که ریخته شد به هدر نخواهد رفت و رویایی که شهیدان برای آن به خیابان آمدند سرانجام محقق می‌شود. او علت موفقیت جنبش را پیشتازی زنان عنوان کرد و گفت چون زنان بیش همه زیر ستم هستند. زنان پوستەی دور خود را شکستند و به میدان آمدند. زیلان وژین نقش جوانان را نیز مانند زنان در این انقلاب برجسته دانست و آنچه رخ داده را فارق از سرنگونی نظام، یک انقلاب ذهنی توصیف کرد. ریاست مشترک پژاک گفت هر رژیمی می‌تواند ساقط شود اما اگر فکرها عوض نشده باشند، یک نظام دمکراتیک نمی‌تواند که جایگزین شود. پس انقلاب ذهنی که در شرق کردستان و ایران رخ داد بسیار مهم است.