"تا پذیرفتن قتلعام سریانی-آسوری‌ها به مبارزاتمان ادامه می‌دهیم"

شورای رهبری کنگره‌ی خلق مزوپوتامیا به مناسبت ۱۰۵مین سالگرد قتلعام سیفو اعلام کرد؛" دولت جمهوری ترکیه را که برای آن قتلعام نقشه کشید و آنرا اجرایی کرد، اما حاضر نیست حتی با یک جمله به آن اعتراف کند، به شدت محکوم می‌کنیم".

شورای رهبری کنگره‌ی خلق‌های مزوپوتامیا به مناسبت ۱۰۵مین سالگرد قتلعام سریانی‌ها و آسوریان‌ که با نام «سیفو» شناخته شده است، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است، امپراتوری عثمانی خلق‌های مسیحی و محلی منطقه‌ی آناطولی و مزوپوتامیا را قتلعام کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است "در آن قتلعام یک و نیم میلیون ارمنی و ۵۰۰ هزار آسوری-سریانی قتلعام شدند. صدها هزار تن نیز به اجبار مسلمان شدند و از خانه و کاشانه‌ی خود بیرون رانده شده و در سرتاسر جهان آواره شدند. جمعیت اتحاد و ترقی، تشکیلات مخصوصه و سواره‌های حمیدیه، که بیشتر آنها از قبایل عقب‌ مانده‌ی کورد تشکیل شده بودند، جنایت علیه بشریت مرتکب شدند".

در ادامه‌ی بیانیه آمده است" تفکر و ذهنیت دولت جمهوری ترکیه، ادامه دادن به قتلعام ۱۰۵ سال پیش است و با همان فکر اداره می‌شود. رئیس جمهور که سنبل این دولت است، هنوز خلق‌های غیرمسلمان را "گاور" می‌نامد، که آن هم یک مشکل بزرگ فکری است. مردم را در میدانها جمع می‌کند و در تلویزیون برای مردم در مورد یک ملت، یک دولت و یک زبان سخنرانی می‌کند. به مردم می‌گوید غیر از ترک کسی وجود ندارد. این به معنی ادامه‌ی انکار خلق‌ها است.

دولت جمهوری ترکیه در زمان سالگرد قتلعام می‌گوید، باید آن مسئله را برای تاریخ‌نویسان آن عصر گذاشت، این کار تاریخدانان است. تاریخدانان تنها آنهایی نیستند که تاریخ را می‌نویسند، بلکه آنهایی که در آن شرایط و زمان زندگی کردند، بزرگترین تاریخدانان هستند. در میان آسوری-سریانیان صدها شاهد آن قتلعام وجود دارد. صد سال است در مورد آن قتلعام و آن آزارها سخن می‌گویند که با آن زندگی کرده‌اند. باید دولت جمهوری ترکیه با آن افراد گفتگو و دیدار کند. بدون آغاز دیالوگ و روبه رو شدن با سال ۱۹۱۵، بدون اعتراف به آن قتلعام و عذرخواهی از قربانیانی ارمنی و آسوری-سریانی و سایر خلق‌ها، بدون بازسازی کلیساها و پرستشگا‌ه‌ها، روستاها، مدارس و خانه‌ها، این زخم التیام نمی‌یابد و در عرصه‌ی بین‌المللی همیشه به بلایی بر سر ترکیه تبدیل خواهد شد.

در ۱۰۵مین سالگرد قتلعام سیفو، ما دولت جمهوری ترکیه را به شدت محکوم می‌کنیم، که برای آن قتلعام برنامه‌ریزی و سپس آنرا اجرا کرد و حتی حاضر نیست حتی با یک کلمه به این قتلعام اعتراف کند.

ما به افکار عمومی جهان اعلام می‌کنیم، تا به آن قتلعام اعتراف نشود و پذیرفته نشود، به مبارزاتمان علیه این دولت نژادپرست ادامه می‌دهیم."