محاکمه یکی از متهمان کشتار هزاران زندانی سیاسی ۶٧ ایران در کشور سوئد

حمید نوری از مقامات قدیمی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در کشتار هزاران زندانی سیاسی تابستان ١٣۶٧ در ایران از سوی دادستانی استهکلم محاکمه می‌شود.

بنابر کیفرخواست دادستان استکهلم، حمید نوری معاون دادستان انقلاب اسلامی در زندان گوهر دشت کرج در حین کشتار هزاران زندانی سیاسی ۶٧ به اتهام "جنایت جنگی" و "قتل" از سوی دستگاه قضایی سوئد و طبق صلاحیت بین‌المللی آن محاکمه می‌شود.

حمید نوری (۶٠ ساله) اکنون ٢٩ شاکی خصوصی دارد و قرار است محاکمه او از ١٠ آگوست/ ١٩ مرداد آغاز شود و تا اواسط آوریل ٢٠٢٢/ اواخر فروردین ١۴٠١ ادامه خواهد یافت.

محاکمه حمید نوری در دادگاه بین‌المللی در حالی از دو هفته دیگر آغاز می‌شود که ابراهیم رئیسی، یکی از سه مجری اصلی کشتار زندانیان سیاسی در ١٣۶٧ در نتیجه انتخابات فرمایشی خرداد امسال به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شد.