نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها: باید فوراً با عبدالله اوجالان ملاقات شود

تحصن نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها علیه انزوا ادامه دارد. در این بارە نمایندگان اعلام کردند: در راستای راه حل دموکراتیک باید هرچه زودتر با آقای اوجالان دیدار انجام گیرد.

تحصن نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها علیه انزوا ادامه دارد. در این بارە نمایندگان اعلام کردند: در راستای راه حل دموکراتیک باید هرچه زودتر با آقای اوجالان دیدار انجام گیرد. تحصن عدالت خواهی حزب دموکراتیک خلقها که با خواست انجام ملاقات وکلای مدافع رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شروع شده است، در پانزدهمین روز خود ادامه دارد.

نمایندگان این حزب؛ کمال بلبل، عبدالله کوچ، معزز اورهان، صدیق تاش، حسین کاچماز، اردال آیدمیر، کمال پکوز، جلادت گیدانی، رمزیه توسون و نوران ایمر، با پلاکاردی با مضمون "بگذارید قانون در امرالی اجراء شود" و "انزوا جنایت علیه بشریت است" در مقابل درب ساختمان مجلس کنفرانس روزنامەنگاری انجام دادند.

نمایندەی آنتالیای ھ.د.پ، کمال بلبل گفت: در جزیرەی امرالی سیستم بر خلاف قانون پایدار و حقوقی، اجراء می شود. کمال بلبل در این بارە افزود که حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ انزوا را بە امری سیستماتیک تبدیل کرده است و حقوق بشر و آزادی را نقض می کند. همچنین افزود: انزوا یک جنایت قانونی است. طرف انجام دهندەی آن نیز آ.ک.پ- م.ھ.پ است، همزمان دادستانی عمومی و سازمانهای قانونی نیز با آن همکارند. در کنار این موارد ناتو، سی.پی.تی، اتحادیەی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز طرف دیگر همکار در این جرم اند. آنجا سیستمی بین المللی، توطئەای بین المللی در کار است. اتحادیەی اروپا با حساسیت زیادی مسائل حقوق بشر در ترکیه را پیگیری می کند و دربارە آن گزارش منتشر می کند، اما دربارەی سیستم امرالی در حد یک کلمه هم موضع نشان نمی دهد. همچنین سی.پی.تی نیز به آنجا رفت و تحقیق کردە است، اما نتایج دیدار خود را برای افکار عمومی اعلام نکردە است. این مسئلە نیز برای افکار عمومی دموکراتیک، خلق کورد و ھ.د.پ نگرانیهای زیادی درست کرده است. دربارەی سلامت و امنیت او نگرانند.

کمال بلبل، نیز افزود: موضعگیری علیه انزوا به معنی دفاع از دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، آزادی، یکسانی و عدالت است و گفت: آقای اوجالان تاکنون در امرالی، با افکار و پروژەهایش، از همزیستی و آزادی خلقهای ترکیه، خلق کورد و مردمان خاورمیانه دفاع کرده است. دفاع از این دیدگاههای او جرم نیست، حقی دموکراتیک و رواست. ما بر این باوریم که برای حل مسئلەی کورد، برای آشتی و دموکراسی در ترکیه، باید به انزوای امرالی پایان دهد و با آقای اوجالان دیدار انجام شود. ولی ما نیز اینجا منزوی شدەایم.

کمال بلبل در پایان گفت: انزوا جنایت است. باید فوراً آنرا متوقف کنند و برای حل صلح آمیز و دموکراتیک، با آقای اوجالان ملاقات انجام شود.