از سکینه ها تا امارا روناهی ها ، میراث مبارزه

آمارا روناهی از گریلاهای یگانهای مدافع زنان از مبارزات سکینه جانسیز صحبت کرد.

سارا ستون فقرات هر گریلای زنی است که به مبارزه برای آزادی کوردستان می پیوندد. هر زنی که عازم کوهستانهای کوردستان می شود تلاش دارد مانند سارا بجنگند و موقعیتی همانند او داشته باشد. زمانیکە او زنده بود، آرزوی هر گریلای زن بود که او را ببیند و پس از شهادتش، گریلا های زن برای او نامه نوشتند تا بتوانند بین خود و سارا دوستی برقرار کنند. شهید امارا روناهی از گریلاهای مدافع زنان در دفترچە یاداشتهای روزانە خود  که با نوشتن نامه به جانسیز، مبارزه او را با مبارزه خود پیوند می زند.

او با باور به آزادی خود را به کوه ها داد

 غمزه لاچینا از پیروان بسه و ظریف ها است که روحیه مقاومت درسیمی دارند و از بزرگان خود به داستان های قهرمانانه درسیم گوش می دهند. پس از شنیدن مقاومت افسانه ای درسیم، خشونت علیه خلق کورد علوی را می بیند و شروع به جستجو برای شناخت هویت درسیم با حقیقت علوی می کند. غمزه تبدیل به زنی با برخورداری از حافظ تاریخی  و برخودان می شود که برای مردم خود می جنگد. او فعالانه در فعالیت های جوانان شرکت می کند. برای پاسخ به حملات نابودی و نسل کشی دولت فاشیست ترکیه، در بسیاری از فعالیت ها شرکت می کند. او می خواهد حس انتقام گیری از دشمن را با کوه ها ادغام کند و تصمیم می گیرد عازم کوه های آزاد کوردستان شود. در سال ۲۰۱۱ در استان ارزروم بە صفوف گریلا پیوست. وی در سال ۲۰۲۲ در حمله هوایی به مناطق دفاعی میدیا به شهادت رسید. اماره روناهی، گریلای یگانهای مدافع زنان، این مطلب را قبل پیش از شهادت خود در دفتر یادداشتهای روزانەاش نوشت. زندگی با جنگ، زندگی با انقلاب، فریاد و مبارزە و عشق بزرگ! معنی دادن بە زندگی است.

یعنی جنگ و زندگی. مبارزه برای زندگی. مبارزه برای حفظ حیات سربلند. برای اینکه کودکان لبخند بزنند و رویاهایشان را زندگی کنند دست از مبارزه نکشید. شناخت تو، درک سرکشی و خشم مونزور و عظمت درسیم، دیدن بسه و ظریفه با تو و احساس با تو. همانطور که رهبری گفتند؛ محال است انسان کوردستانی و بوتانی بودن درسیم را در زندگی و هر قدمی که برمی دارید نبینند.

من فرصت ملاقات با شما را نداشتم. به نظرم جایش را با درک رهبری پر خواهم کرد. زیرا شما همراه ارزشمند رهبری هستید. شناخت تو، شناخت زندگی، معنا بخشیدن به زندگی یک مبارزه است. زندگی و مبارزه در راه بسه و ظریفه با شناخت شما ممکن می  گردد. تو فریاد زنان شدی که نام دیگر مبارزه است. هر وقت تو را احساس می کنم، احساس می کنم باید زندگی کنم. نام و مبارزه زنان شده ای. همه زنان به خاطر رفتار غرورآمیز و سرکش تو خشمگین و مشتاق جنگ و زندگی بودند. نگرش شما به زندگی، بی تفاوتی شما، نشانه عشق و ایمان شما به آزادی است. مبارزه تو روش زندگی من شد نه تنها برای من، تو راه زندگی همه زنان شدی. قلب و ذهن  آنها را تسخیر کردەای.

جوهر زنان و زندگی آنها را در قله کوه های کوردستان گرد هم آورد. من به عنوان جنگجوی شما قول می دهم که انتقامتان را بگیرم.

 نسل جدید در کوردستان آزاد با گوش دادن به داستان های قهرمانانه شما رشد خواهد کرد.