برگزاری مراسمی ویژە در آرامستان شهدای قندیل برای هوال اوین گویی

پیکر شهید اوین گویی- امینە کارا- از اعضای کمیتە اجرایی ک.ج.ک کە در پاریس در جریان حملەای تروریستی بە شهادت رسیدە بود، ظهر امروز با گردهمایی وسیع آحاد خلق، در آرامستان شهید محمد قرەسنوگور بە خاک سپردە شد.

در ٢٣ دسامبر سال گذشتە، حملەای مسلحانە بە مرکز فرهنگی احمد کایا در پاریس صورت گرفت و در جریان آن، امینە کارا- اوین گویی- عضو کمیتە اجرایی ک.ج.ک و میر پرور و یک میهن دوست دیگر کورد با نام عبدالرحمن قزل بە شهدات رسیدند.

پیکر شهید امین گویی ازطریق فرودگاە سلیمانیە بە باسور کوردستان رسیدە و امروز در مسجد احمد حاجی علی مورد استقبال قرار گرفتە وسپس بە سوی قندیل اعزام شد.

جنازە هوال اوین با کاروانی چند صد نفرە بە آرامستان شهدای قندیل محمد قرە سونگور منتقل شد.  با حضور فراوانی از آحاد خلق، بعد از برگزاری مراسم، جنازە وی بە خاک سپردە شد.