بیانیە پاژک بە مناسبت ترورهای پاریس

شورای رهبری حزب آزادی زنان کردستان-پاژک قتل عام نهم ژانویەی ٢٠١٣ و ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ دنبالەی جنایات جنگی دولت ترکیه علیه زنان پیشرو و کوردهاست.

شورای رهبری پاژک دربارەی دهمین سالیاد کشتار پاریس که سه مبارز کورد در آن ترور شدند، اعلامیەای منتشر کرد.

در این اعلامیه آمده است:

یاد و خاطرە رهبر و کادر مٶسس جنبش آزادی پ.ک.ک و وارث بزرگ جنبش آزادی زن هوال سارا و فعالین جنبش آزادی زن؛ روژبین و روناهی را در دهمین سالگرد شهادتشان شدنشان گرامی می داریم. نیز بە رهبران مقاومت خودمدیریتی، سیوە، فاطمه و پاکیزه و و شهدای ترور دوم پاریس، اوین بوتان، میر پرور و عبدالرحمان کیزل، ادای احترام می کنیم.

ما اعلام می کنیم که از دولت قاتل و فاشیست ترکیه، از نیروهای بین المللی که همکاری داشتەاند بویژه دولت فرانسه بازخواست جویی و دادخواهی می کنیم و مبارزاتمان را  هر چە بیشتر ارتقا می بخشیم. لازم است همه بدانند که هیچ توطئه و ترور پلید ما را از مبارزە باز نمی دارد. ما بەمانند حزب و گریلاهایمان در خط مبارزاتی هوال ساراهایمان مقاومت می کنیم و با انجام انقلاب زن و انقلاب بشریت با فلسفەی زن، زندگی، آزادی که جهانگیر شده، انتقام همەی کشتارها را می گیریم.

مبنای این ترورها با هدف تکمیل پروسەی انزوای رهبر آپو است

قتل عام نهم ژانویەی ٢٠١٣ که علیه کادر رهبری جنبش آزادیمان هوال سارا و هوالان روژبین و روناهی انجام شد وارد دهمین سال خود می شود. دولت قاتل و دیکتاتور ترک  توسط میت و در چهارچوب گسترش توطئەی نابودی علیه کوردها و رهبران زن، آن ترور را انجام داد. نقشەی آن در آنکارا طراحی و در مرکز اروپا، پایتخت فرانسه، پاریس اجرایی شد. با این جنایت، توطئەی نابودسازی کوردها را وارد مرحلەی تازەای کردند. ده سال است که سیاست نابودکردن و انکارکردن و هدف قرار دادن رهبران زن و کوردها را در پیش گرفتەاند و بدون وقفه ادامه دارد. جوهر این سیاست و کشتار، تکمیل پروسەی توطئه علیه رهبر آپو وجود داشت. این نقشه هنوز هم پیگیری می شود. انزوای شدید علیه رهبر آپو جنبەی مخفی و کثیف این توطئه است.

رهبر آپو، زنان کورد و خلقمان تحت رهبری نیروی گریلا، با مقاومت تاریخی سیاستهای نابودگری را خنثی کرده اند.

ده سال است بدون وقفه علیه حکومت جنگ و فتنەی آ.ک.پ- م.ھ.پ مقاومتی عظیم در جریان است. گریلاهای آزادی درسال 2022 با ارادەای پولاین در خط ساراها مقاومت کردند و نقشەهای دولت اشغالگر ترک را پوچ و خنثی کردەاند. هوال سارا در مبارزەاش مانند یک آب زلالی جاری بود و مبارزەی زنان آزاد کورد بر پایەی شخصیت سرنوشت ساز هوال سارا شکل گرفت.

رفاقت عمیق هوال سارا با رهبر آپو در کردستان، حقیقت زن آزاد را بەوجود آورد. هوال سارا در طی مسیر مبارزاتیش مانند آبی روشن جاری بود. با مبارزەی انقلابی 40سالەاش برای رهبری کورد، در قرن 21 به پیشرو معاصر انقلاب زن مبدل شد. در تاریخ آزادی کورد به اندیشەی زن آزاد و جامعەی آزاد مبدل شد.

فلسفەی هوال سارا ژن، ژیان، آزادی بود. این فلسفه با عملکرد هوال سارا اجرایی شد، با مقاومت او رشد کرد و با شهادتش نیز در تمام کردستان، خاورمیانه و جهان پخش شد.

هوال سارا تاریخ ما، اکنون و آیندەی ماست. هوال سارا چون این حقیقت را با خود داشت و با فعالیتهایش نظریەی آزادی زن را نمایندگی می کرد و عمداً نیز مورد حمله قرار گرفت.

هوال روژبین، روناهی، سیوی، پاکیزه، فاطمه و اوین ها برای تقویت و جلوبردن مبارزەی آزادی زن رنجهای بسیاری متحمل شدند و در آن مرحلەای که رهبریش را برعهده داشتند جواب محکمی به اشغالگری دادند. با موضع پرافتخار زن کورد علیه ستم بەپا خواستند و در راهپیمایی آزادی، از ارزشهای والای انسانی دفاع کردند. آنها بدون شک و تردید، با فکر و عقیده، راهنمای زنان کورد شدند. در مسیر نظریەی آزادی زن که هوال سارا سنگ بنایش را گذاشته بود، مبارزه را پیش بردند.

در برابر ذهنیت مرد- دولت و سیستم سرمایەداری ایستادند، مبارزه و مقاومت کردند. آن موضع شرافتمندانەیشان ردکردن سیستم اقتدار مردانه و دولتی بود. این موضع زنان انقلابی در راه آزادی، بەمعنی دفاع از "خود بودن" و آزادی بود. آن موضع درمقابل همەی حملات جنایتکارانه اجراء شد و در نبردهای امروزمان نیز به محور خط ایثار و ریشەی مقاومت و رنج گرفته می شود.

دولت ترکیه دشمن زنان کورد است

دولت اشغالگر ترکیه و حکومت جنگ افروز آ.ک.پ- م.ھ.پ با ذهنیت ویرانگری، با سیاست نابودگری و زدودن جنبش آزادی، جنگ همەجانبەای را علیه کوردها ادامه می دهد. این نیز پلیدتری و سبعانەترین اقدامی است که انجام می دهد. زنان، جوانان و کوردهای سازمان یافته، که به اراده، شناسنامه و فرهنگ خود پایبندند، آنها نیز برای حاکمیت ترکیه خطرناکند.

ذهنیت و رویکرد فاشیستی آ.ک.پ- م.ھ.پ امروز بیش از هر زمانی آشکار شدە است. رویکردی که با نظریەی فاشیزم و نابودسازی می خواهد خود را برهمەی خلقهای دیگر فرض کند، نه تنها برای مردم کردستان بلکه برای همەی مردمان منطقه و جهان خطرناک است. کوردها با مواضع انقلابی خود بەخوبی این مسئله را درک کرده اند. خلق ما با روحیەی مبارزه و حق خواهی خودش از دولت ترک دادخواهی میکند و تلافی کشتارها و جنایتش را از او خواهد گرفت.

در سالروز این کشتار باید خلقمان به میادین بیایند

ما به موضع افتخارآمیز زنان کورد، خلقمان و دوستانمان درود می فرستیم و یاد شهدای نهم ژانویه را گرامی می داریم.

ما بەعنوان حزب زنان آزاد کردستان پاژک در دهمین سالیاد قتل عام اول پاریس، برای روشن کردن این مسئله بر تشدید مبارزاتمان تاکید می کنیم. تا دو کشتار پاریس روشن می شود و تا دیوارهای زندان امرالی فرو می ریزد ما به مبارزه ادامه می دهیم و دولت ترکیه و همکارانش را مورد بازخواست قرار می دهیم.

با گستردە کردن مبارزاتمان، با تشدید مقاومت زنان و خلقمان، پروندەی کشتارها را پیگیری می کنیم و دست از تلاشهای قانونی و سیاسی برنمی داریم. بازهم مصرانه خشم خود را علیه آن کشتارها نشان می دهیم.