چهاردە حملە شیمیایی بە مواضع گریلا

ارتش اشغالگر ترک مواضع گریلا در چمچو را با بمبهای ممنوعە بمباران و ١٤ بارنیز با سلاح شیمیایی بە سنگرهای گریلا حملە نمود.

در جریان عملیات نیروهای متحرک و عملیاتی ما، یک متجاوز کشتە شد

ارتش اشغالگر ترک مواضع برخودان گریلا را یکبار با بمبهای ممنوعە و ١٤ بار با سلاح شیمیایی، ١١ بار با هواپیماهای جنگی و ٤ بار با هلیکوپتر و دهها بار با کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین بمباران نمود.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاگرس:

در ٢٥ ژانویە ساعت ١٠:٣٠ در منطقە شیلادزی، تیمهای متحرک و عملیاتی ما با سلاح سنگین بە اشغالگران در حوالی چمچو حملە نمودند.

در ٢٥ ژانویە ساعت ١٨:٠٠ در ناحیە شیلادزی، تیمهای متحرک و تک تیرانداز ما در حوالی چمچو یک متجاوز را مجازات کردند.

در چارچوب کارزار انقلانی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

در ٢٥ ژانویە  ساعت ٠٩:٠٠ تیمهای متحرک و عملیاتی ما در محور ارتفاعات اف-ام از دو سو، اشغالگران را با سلاح سنگین مورد حملە قرار دادند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و سلاح شیمیایی:

در ٢٥ ژانویە در منطقە شیلادزی- آمیدی، مواضع برخودان گریلا در حوالی چمچو یکبار با بمبهای ممنوعە و ١٤ بار با سلاحهای شیمیایی مورد حملە قرار گرفتند.

حملات ارتش اشغالگر ترک:

در روزهای ٢٣، ٢٤، ٢٥ ژانویە، ارتش اشغالگر ترک در منطقە شیلادزی -آمیدی تلاش نمود سنگرهای برخودان گریلا را در حوالی روستای سیدا با بیلهای مکانیکی ویران کند.

در ٢٥ ژانویە سنگرهای برخودان گریلا در منطقە برخودان گریلا در کوههای جودی و حوالی سیدا در ناحیە شیلادزی آمیدی، ١١ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران نمود.

در ٢٥ ژانویە منتقە برخودان کوروژارو ٤ بار توسط هلیکوپترهای مهاجم ارتش اشغالگر ترک بمباران شد.

در روزهای ٢٤ و ٢٥ ژانویە، مواضع برخودان گریلا در محورهای برخودان جودی، اف-ام، آمیدی و چمچو در ناحیە شیلادزی دهها بار با کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین مورد حملە قرار گرفت.