در استثنایی ترین دورە تاریخی مبارزاتمان قرار داریم

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در برنامە ویژە تلویزیون مدیا هابر شرکت کردە و در رابطە با وضعیت رهبر خلق کورد و موضع CPT گفتگو کرد.

دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان اعلام نمود کە هیچگونە اطلاعی از رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در دست نبودە و ما بە عنوان جنبش و خلق در استثنایی ترین دورە تاریخی مبارزاتمان قرار داریم. کالکان در این بارە افزود: لازم است از ٧ سالەتا ٧٠ سالە، همە بپاخیزند.

هیچگونە اطلاعی از امرالی در دست نیست

کالکان در ابتدای این گفتگو بە برخودان امرالی و رهبر کورد درود فرستادە و اعلام داشت کە در مرحلەای بسیار حساس و تاریخی قرار دارند.

در ابتدای این گفتگو دوران کالکان با اشارە بە بیانیە دفتر حقوقی سدە کە اعلام نمودە بود کە بر اساس گزارشهایی کە بدست آنان رسیدە است، در دیدار CPT از امرالی، دیداری با اوجالان صورت نگرفتە است؛ اظهار داشت: با انتشار بیانیە دفتر حقوقی سدە وضعیت هر چە بیشتر شفاف شدە است. وضعیت بسیار خطرناک است. بعد از آنکە نهادی مانند CPT بیانیە خود را صادر کردە و اعلام نمود کە بە امرالی رفتە و از آنجا دیدار کردە است، اطلاعاتی از این دست منتشر شد کە این وضعیت تهدید کنندە و خطرناک است. اطلاعات دررابطە با عدم دیدار، نشان دهندە وضعیتی است کە میتواند همە چیز را زیر و رو کند. اگر این مسئلە صحت داشتە باشد، در اینصورت چنین وضعیتی خطرناک است. ما نمیتوانیم اثبات کنیم کە چنین وضعیتی درست یا نا درست است. گزارش CPT میتواند آن را تایید کند یا در صورت اجازە دیدار خانوادە و وکلا از امرالی، این وضعیت را شفاف خواهد کرد. تا زمانیکە این مسئلە روی ندهد، شفافیتی روی نمیدهد. اگر هم اکنون سوال مطرح شود کە وضعیت از چە قرار است، میتوان گفت کە هیچگونە اطلاعی از آنجا در دست نیست. در رابطە با امرالی هیچ اگاهیی در دست نیست.

دوران کالکان خاطر نشان ساخت کە در رابطە با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و هوالان اسیر وی در امرالی هیچگونە اطلاع دقیقی در دست نبودە و در این بارە افزود: غیر از این مسئلە چیز دیگری در دست نیست و ما بقی همە تفسیر هستند، و همین مسئلە خطرناک است. چگونە امکان دارد کە سازمانی مانند CPT اعلام می کند کە بە امرالی رفتە است، از آنجا دیدار کردە است، اما گفتە می شود کە وضعیت اینگونە بودە است؟! دقت شود کە در این بارە همە بر اساس منافع خود چیزی می گویند. در این بارە هیچگونە واقعیت شفافی در دست نیست. خانوادە و وکلا نیز اطلاعی از وضعیت آنجا ندارند، رهبر آپو در رابطە با وضعیت خود نمیتواند چیزی بگوید. اما افراد دیگر بە اندازە کافی در این بارە حزف می زنند، ارزیابی می کنند، تفسیر می کنند، می خواهند کە بر اساس منافع خود این مسئلە را توضیع دادە و از آن استفادە کنند، مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟ امکانی برای دیدار وجود ندارد، چگونە می توان در چنین وضعیتی و با وجود چنین ناشفافیتی از وضعیت آنجا اطلاع پیدا کرد؟

رهبر آپو تنها نیروی آشتی و صلح است

این وضعیت بسیار تهدید کنندە است. در این بارە تلاش می کنم بار دیگر بر این مسئلە تاکید کنم. نخستین مسئلە، مسئلە کورد است کە بسیار جدی است. کسانی کە میگویند ما مسئلە کورد را پیگیری می کنیم و این مسئلە با ما در ارتباط است، میخواهیم در این بارە حرف بزنیم، نظراتمان را بیان کنیم، باید در این بارە جدیت بخرج دهند.

دوران کالکان در این بارە اظهار داشت: ما در این بارە بە کرات گفتەایم، اگر مسئلە کورد از طریق راهکارهای دمکراتیک حل شود، آشتی تامین شود و بر همین اساس می تواند صلح بین کورد و ترک حل شود، در این صورت است کە در خاورمیانە و تمام جهان میتوان بە آیندە و دستیابی بە صلح امیدوار بود. بە حیاتی آزاد و دمکراتیک امیدوار بود، و تنها نیروی صلح و آشتی رهبر آپو است. ما صدها بار بر این  مسئلە تاکید کردەایم و بار دیگر هم بر آن تاکید می کنیم.

دوران کالکان در بخش دیگری از گفتگوی خود اعلام نمود کە وضعیت کنونی نشان میدهد کە بازی دیگری در حال انجام است. بە جای آنکە بە نحوی جدی از فرصت و امکان دستیابی بە راە حل استفادە شود، در این بارە بازی می کنند. بە دلیل منافع زودگذر و پیش پا افتادە این بازیها را انجام میدهند. همین مسئلە تهدید بسیار بزرگ است. در این بارە عدم جدیت بزرگی مشاهدە می شود و نتایج آن میتواند همە را بسوزاند، بە نتایج بسیار وخیمی منجر شود. لازم است همە در این بارە عاقلانە رفتار کنند.

امرالی بە همە ارتباط دارد

کالکان در بخش دیگری از گفتگوی خود خاطر نشان ساخت کە مدت ٢٠ ماە است کە بە طور کامل هیچگونە اطلاعی از امرالی در دست نبودە و در ادامە افزود: در رابطە با این مسئلە، هیچ چیزی مشخص نیست. هیچگونە اطلاعی در دست نیست. گفتەهایی کە در این بارە منتشر می شوند، محل اطمینان نیستند. درست نیستند. همە توضیح و تفسیر هستند. ارزیابی هستند. بە همین دلیل است کە مسئلە سلامتی و امنیت و صحت وی بسیار مهم است. در این بارە هم مشاهدە می شود کە هیچگونە اطلاعی در دست نیست. در این بارە مسائل بسیاری مطرح می شود، هر گونە تفسیری میتواند وجود داشتە باشد. یعنی وضعیت بگونەای است کە راە را برای هر گونە تفسیری باز گذاشتە است.تهدید در چنین وضعیتی است. اما باید توجە نمود کە همە با این مسئلە ارتباط دارند. توجە و حساسیت نسبت بە امرالی بسیار مهم است. خلق و جنبش، تمامی جامعە کورد، جامعە دمکراتیک در ترکیە و خاورمیانە نسبت بە این وضعیت مسئولیت دارند. همە نسبت بە امرالی مسئولیت دارند. امرالی بە همە ارتباط دارد.

دوران کالکان در ادامە افزود: وضعیت کنونی بسیار جدی بودە و در ادامە افزود: ما بە عنوان خلق و جنبش در استثنایی تری برهه تاریخی مبارزات قرار داریم. لازم است بە نحوی قدرتمند، در حد بسیج اجتماعی و سیاسی همە جانبە، مبارزە کنیم. از هفت تا هفتاد سالە لازم است در این بارە بپاخیزند. برای صیانت از رهبر آپو و دفاع از وی، برای دفاع از ازادیمان، لازم است تا زمانیکە وکلا و خانوادە وی بە امرالی نرفتەاند، از وضعیت زندانیان دیگر اطلاعی کسب نکنند، لازم است فعالیت در این بارە بدون وقفە ادامە پیدا کند. در این بارە فراخوان دادە شدە است. برخی از سازمانها و نهادها بە این فراخوان پاسخ دادە و بسیج شدەاند. در اروپا KCDK-E و سازمانهای دیگر بە این فراخوان پیوستەاند. بسیاری از سازمانها بیانیەهای مشابهی را منتشر کردەاند. اقدامات درستی انجام دادەاند، این اقدامات مهم ارزیابی می شوند، اما نباید بە انتشار بیانیە محدود شوند. نباید برخورد ضعیف و محدودی با این مسئلە نشان دادە شود. بعد از انتشار این بیانیەها، نارضایتیها و اعتراضات بە وضعیت حاکم بر امرالی افزایش پیدا کردە است. باید این مسئلە را گسترش داد. در هر چهار بخش کوردستان از ٧ تا ٧٠ سالە، لازم است هر کوردی، هر زنی،جوانی، کودکی، پیرمردی، خود را نسبت بە این مسئلە مسئول دانستە و منتظر نباشند. منطظر فراخوان، سازمان نباشند، خود را در این بارە مسئول دانستە و برای اعتراض بە این وضعیت خود را سازماندهی کنند. مبارزە را توسعە دهند، برای آزادی رهبر آپو، برای سلامتی و امنیت رهبر آپو، لازم است مبارزە خود را بدون وقفە ادامە بدهیم. تا زمانیکە سیستم شکنجە امرالی از میان برود، تا زمانیکە رهبرآپو آزاد شود، لازم است کە مبارزە ما از طرق گوناگون ادامە پید کند.