فرزند برومند وطن؛ عگید کوردستان

عگیدی در راه عگیدهای آزادی کوردستان می رزمد. عگیدی دنبالەگر فلسفەی فدایی شهید زیلان، عگیدی فدایی رهبری و خلقش. این فرزند جوانمرد عگید کوردستان است.

عگیدی در راه عگیدهای آزادی کوردستان می رزمد. عگیدی دنبالەگر فلسفەی فدایی شهید زیلان، عگیدی فدایی رهبری و خلقش. این فرزند جوانمرد عگید کوردستان است. مانند نام و شهرتش جوانمرد کوردستان و انقلابی و پارتیزان آپویی است. هوال عگید با استقامت و موضع فداکارانه، شش سال در راه مبارزەی خلق کورد بی وقفه و با ارادەای پولادین رزمید.

اولین جرقەی مخالفت با اشغالگران، زبان مادری

دشمنان خلق کورد همیشه تلاش کردەاند که کورد را از فرهنگ و آداب و رسوم خود دور کرده و در فرهنگ خودشان ذوب و ادغام کنند.

خواندن به زبان مادری به یک آرزوی دست نیافتنی برای کودکان کورد تبدیل شده و در این حسرت با زبان بیگانه خواندن و نوشتن را یاد می گیرند. محمد حمزه یکی از آن کودکان بود که از همان اوان کودکی این آرزو در ذهنش نقش بست و زمانیکه فهمید می تواند به زبان مادریش درس بخواند، لبخند نرمی بر لبهایش نشست. ولی آرزویش تا چند سال بعد اجرایی شد و با محدودکردن خواندن کوردی از طرف اشغالگران نتوانست به آن ادامه دهد. این به جرقەی مخالفت علیه اشغالگری و سیستم اشغالگر کوردستان در او تبدیل شد.

این فکر و موضع شجاعتی بی مانند در او درست کرد، این جرقه به آتش تحقیق رو به آزادی مبدل شد. با این شیوەی تحقیق آزادی، جنبش آپویی را شناخت و  به صفوف آن ملحق شد. محمد برای همەی تضادهایش در فکر و فلسفەی رهبر آپو جواب یافت و بیشتر مجذوب این فکر و ایدئولوژی شد. این فکر و مرام شجاعتی بی مانند در درونش ایجاد کرده بود. با هجوم مزدوران داعش به مردم کوردستان بیشتر رنجهای این خلق را درک کرد و برای اینکه درمقابل حملات اشغالگرانەی آنها بایستد در سال ٢٠١٦ به صفوف گریلا پیوست. در این مبارزه نام خود را عگید کوردستان گذاشت، تا برای حفاظت از میهنش با جان و دل و جوانمردانه مبارزه کرد.

زیبایی و عشق کوردستان در چهرەی هوال عگید نقش بسته بود و استحکام و یاغی بودن کوههای کوردستان در درونش او را به رادمرد جنگ و مبارزه بدل کرده بود.

لحظه به لحظه، بیشتر در فلسفەی ایثار پ.ک.ک پیش می رفت. فکر و اندیشەی آپویی شخصیتی قدرتمند و شجاع در هوال عگید درست کرد و روز به روز بیشتر رنج درونش را حس می کرد و می خواست این رنج را به قیامی دورانساز گره بزند تا آزادی رهبر آپو را نیز به ارمغان بیاورد.

برای اینکه به مهرەای کارساز برای آیندەی خلق کورد بدل شود،  شخصیت گریلای آپویی را در خود درست کرد. بعنوان یکی از گریلاهای فدایی رهبر آپو با تمام وجودش مبارزه کرد. برای محقق شدن آزادی جسمی رهبر آپو همەی زندگیش را گذاشت. هوال عگید با ایمان به خط آپویی و آزادی رهبر آپو شخصیت کادری پ.ک.کایی را در خود درست کرد. حزب کارگران کوردستان پ.ک.ک با رنج و فداکاری خودش شناخته می شود. هوال عگید برای اینکه این فداکاری را در شخصیت خود نهادینه کند در سطح بسیار بالایی به مبارزه پرداخت و روز بەروز بیشتر خودش را در فلسفەی فدایی پ.ک.ک غرق می کرد. هوال عگید اینها را می دانست که معتقد بود رهایی از سلطه و ستم مقدور است و لذا هر روز چنان کار می کرد که لیاقت حرکت و رهبری آن را داشته باشد.

تنها خودش را به آزادی خلق کورد محدود نکرد

در خط فدایی بودن و در خط زیلان بودن برای رهبری به جوابی قوی برای او مبدل شد. او با هدف جوابگویی به نیازهای جنبش کوردستان و خط آپویی خود را رشد داد و به فعالیتهای مبارزاتیش ادامه داد. عگید دلیر کوردستان مانند فرزندی از هلال حاصلخیز، خود را فقط به آزادی خلق کورد محدود نکرد و در سطحی رزمید که همەی بشریت را شامل شود.

لحظەای نبود که به دور از رهبر آپو زندگی کند

این را بەخوبی می دانست که آنچه این نیرو را در او درست کرده، رهبر آپوست، اگر اکنون در کوهستانهای کوردستان با آزادی زندگی می کنند، بەدلیل افکار رهبر آپوست و خیلی دستاورد دیگر که تشکیلات آپویی و خلق کورد و شخصیت انقلابیون کورد به آن دست یافتەاند با رنج و تلاشهای رهبر آپو بدست آمده است، از این منظر همیشه به تلاشها و رنجهای رهبر آپو فکر می کرد. عگید جوانمرد میهن در 18 ماه نیسان سال 2022 در پی حملەی هوایی ارتش اشغالگر ترکیه بەهمراه هوال چیاگر به درجەی والای شهادت رسیدند.

فداکاری شهیدان و فرزندان جوانمرد کوردستان مهر خودش را بر تاریخ بی همتای آزادی خلق کورد زد و مهر فداکاری هوال عگید هم روی این تابلوی مبارزاتی نقش بسته است. تلاش و فداکاری هوال عگید در ذهن بشریت زنده می ماند.

نام و نام خانوادگی: محمد حمزه

نام سازمانی: عگید کوردستان

زمان و مکان تولد: 1988 اربیل

زمان و مکان پیوستن: 2016 کلار

زمان و مکان شهادت: 2022 زاپ