گریلاهای جنبش انقلابی متحد خلق‌ها و جنبش انقلابی متحد زنان: باید خلق از مقاومت گریلا صیانت کند

گریلاهای HBDH و KBDH از جوانان و زنان درخواست نمودند تا در مقاومت گریلا شرکت کنند. آنها همچنین اعلام کردند، باید مقاومت در خیابان‌ها تقویت شود و گفتند، حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ نجات نخواهد یافت.

گریلاهای جنبش انقلابی متحد خلق‌ها (ه.ب.د.ه) و جنبش انقلابی متحد زنان (ک.ب.د.ه) تیژدا تیریژ و امره فرا یشیلگوز  از مقاومت شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور استقبال کردند.

تیژدا تیریژ: حملات فاشیستی دولت اشغالگر ترکیه علیه کوردستان و خلق کورد هر روز افزایش می‌یابد. همانطور که ارتش ترکیه در گاره شکست خورد، شکست‌های آنها ادامه خواهد یافت و آنها برای آنکه خود را نجات دهند، به مناطق حفاظت شده میدیا حمله کردند، اما نیروهای گریلا به آنها پاسخ می‌دهند.

باید خلق به کوهستان روی بیاورد

نیروهای گریلا در مقابل این حملات سکوت نکردند و پاسخ آنها را دادند. در مقاومت جنگ خابور و زاگرس دشمن با شکست مواجه شد. علی‌رغم همه‌ی حملات پیشرفته‌ی آنها، نیروهای گریلا به شدت به اشغالگران پاسخ دادند. این عملیاتها هم برای گریلا و هم برای خلق سبب اراده و امید شده است. گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علی‌رغم همه تکنیک‌ها و تکنولوژی مدرن دشمن، اما به مسئولیت و وظیفه خود عمل کردند. گریلا به نقش و وظیفه خود عمل می‌کند. خلقمان نیز باید از آنها نیرو و اراده بگیرند و راه موفقیت خود را پیدا کنند. باید خلقمان در باشور کوردستان فاشیسم را نپذیرد و آن را رد کند. باید زنان و جوانان به کوهستان‌های کوردستان روی آورده و متحد شوند و علیه فاشیسم و اشغالگری بایستند. همانطور که رهبر آپو گفت 'زمانی که خلق و گریلا یکی شود و با هم متحد شوند، هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل آنها بایستد'.

حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ نجات نخواهند یافت

امره فرا یشیلگوز : همانطور که دیروز در جنگ هفتانین و گاره شکست خوردند، امروز نیز در متینا، زاپ، آواشین و باسیا نیز شکست خواهند خورد. هیچ نیرویی، هیچ جنگنده و تکنولوژی مدرنی نمی‌تواند در مقابل نیروهای گریلا بایستد. گریلا نیروی آزادی است و در همه جا حاضر دارد. امروز گریلاهای ه.ب.د.ه و گریلاهای ک.ب.د.ه همراه با گریلاهای آزادی کوردستان علیه فاشیسم در یک سنگر هستند و عهد می‌بندند تا مبارزات انقلابی متحد را ادامه دهند. نباید هیچ شکی وجود داشته باشد که فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ با شکست بزرگ باز خواهند گشت. ما با این تفکر با حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه مقابله می‌کنیم.

باید مقاومت در خیابانها گسترش یابد

باید مقاومت نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژا ستار در آواشین-باسیا و متینا به خیابان‌ها برده شود. ما به عنوان گریلاهای ه.ب.د.ه و ک.ب.د.ه از جوانان انقلابی، زنان و همه‌ی خلق‌های ترکیه درخواست می‌کنیم، امروز باید خیابانهای ترکیه به آواشین و باسیا تغییر کنند، باید خیابان‌های ترکیه به متینا تبدیل شوند. پیروزی فقط با مبارزات انقلابی متحد ممکن خواهد شد.