حملە بە اشغالگران در خاکورک با سلاحهای سنگین

گریلاهای آزادی کوردستان در روز ٧ ژانویە در منطقە برخودان بلندیهای شهید آخین در خاکوکورک با سلاحهای سنگین بە ارتش اشغالگر ترک حملە کردند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این بارە اعلام کرد:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە خاکورک

در روز ٧ ژانویە در منطقە برخودان بلندیهای شهید آخین در خاکوکورک با سلاحهای سنگین بە ارتش اشغالگر ترک حملە کردند.

نیز در ٧ ژانویە در منطقە شیلادزی از توابع منطقە آمیدی، سنگرهای گریلا در اطراف روستای سیدا و منطقە چمچو با سلاحهای سنگین دهها بار بمباران شد.