کنفدرالیسم جوامع کوردستان: با سرپوش گذاشتن بر کشتار پاریس، پایه و اساس کشتار دوم آماده شد

کنفدرالیسم جوامع کوردستان به مناسبت دهمین سالگرد ترور ۹ ژانویه بیانیه ای را منتشر کرد و یاد و خاطرە سه انقلابی کورد را گرامی داشت. . در این بیانیە کنفدرالیسم جوامع

کنفدرالیسم جوامع کوردستان به مناسبت دهمین سالگرد ترور ۹ ژانویه بیانیه ای را منتشر کرد و یاد و خاطرە سه انقلابی کورد را گرامی داشت. . در این بیانیە کنفدرالیسم جوامع کوردستان از فرانسه به دلیل سرپوش گذاشتن بر این کشتار انتقاد کردە و اعلام داشتە است که اساس کشتار دوم پاریس با همین نگرش آماده شده است.

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک بیانیه ای را در دهمین سالگرد کشتار پاریس در ۹ ژانویه، زمانی که سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز به قتل رسیدند، منتشر کرد. در بیانیه کنفدرالیسم جوامع کوردستان ، از زنان شهید انقلابی یاد شدە و وعده پیروزی آرمانهای این شهدا دادە شدە است.

در این بیانیه از فرانسه به دلیل سرپوش گذاشتن بر این ترور انتقاد و اعلام شدە است که در نتیجه این نگرش، زمینه برای دومین کشتار پاریس در ۲۳ دسامبر فراهم شد که هوالان اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمن قیزیل در جریان آن بە شهادت رسیدند.

بیانیه کنفدرالیسم جوامع کوردستان به شرح زیر است:

در دهمین سالگرد کشتار ۹ ژانویه ۲۰۱۳ که در تاریخ خلق کورد به عنوان کشتار پاریس جای خود را گرفتە است،  یاد و خاطرە سکینه جانسیز (سارا)، روژبین و روناهی، شهدای  ۹ژانویه ۲۰۱۳ و شهدای دموکراسی و انقلاب را بار دیگر با احترام و عشق و گرامی میداریم و وعده پیروزی را به شهدای پاریس دادە و بر پیمانمان تاکید می کنیم.

قتل عام پاریس را نمی توان خارج از خط ارزیابی کرد

خلقمان در اروپا از ۹ ژانویه ۲۰۱۳قاتلان را به خاطر اقدامات سبعانەاشان لازم بە پاسخگویی می دانند. در کشتار دوم پاریس مبارزه و مقاومت بسیار محکم و شرافتمندانه ای از خود نشان داد. این مقاومت در ۷ ژانویه به بالاترین حد خود رسید. ما با احترام و محبت به این مقاومت شکوهمند و والای خلقمان درود می فرستیم و آن را گرامی می داریم. مردم ما با مقاومت و مبارزه چند جانبه خود حقیقت را به قوی ترین شکل ممکن آشکار خواهند کرد. ترور پاریس را هرگز نباید به عنوان یک قتل عام یا حمله از سریال تلقی کرد. رهبر آپو ترور  هوال سارا  را ادامه و تکرار کشتار درسیم قلمداد کردە است. دولت نسل کش ترک در طول تاریخ همواره سیاست انکار مردم کورد را در پیش گرفته است و این امر به نسل کشی فیزیکی رسیده است. در برابر سیاست نسل کشی، دولت های جهانی و قدرت های بین المللی سکوت کردند و یا از این سیاست حمایت کردند.

رویکرد کشورهای جهان نسبت به دولت نسل کش ترک، تشویق نسل کشی کوردها بیش از پیش بودە است. در نتیجه این سیاست تشویقی کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی، دولت قاتل ترکیه دامنه کشتارها را بیش از پیش گسترش داد و حتی به مراکز اروپا نیز سرایت کرد. دولت نسل کش ترکیه پیش از این نیز از عضویت خود در ناتو به عنوان مبنایی برای نسل کشی علیه کوردها استفاده کرده است.

حمله آگاهانه به رهبران زن

سیاست نسل کشی کوردها، اقدامات و سخنان رسمی دولت نسل کش ترکیه در ۲۰ سال گذشته که درشخصیت مدیریت فاشیستی حزب دولت ترکیه تجسم یافته است. در نتیجه این امر، هزاران زن و کودک کورد در چند سال گذشته به قتل رسیده اند. این سیاست قتل عام به طور گسترده ادامه دارد. دولت قاتل ترکیه که حزب ما، حزب کارگران کوردستان را حزب زنان تعریف میکند، بیشتر به زنان کورد و رهبران آنها حمله کردە است. زیرا زمانی که رهبر آپو پ ک ک را به عنوان جنبش آزادی کوردی تأسیس کرد، آزادی زنان را مبنای آزادی قرار داد. این دیالکتیک نه تنها در میان زنان کورد، بلکه در میان تمام زنان جهان هیجان زیادی ایجاد کرد.

این واقعیت دلیل اصلی حمله دولت سرکوبگر ترکیه به ویژه رهبران زن است. ترور پاریس در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ یکی از ملموس ترین نمونه های این سیاست نسل کشی است. دولت قاتل ترکیه وجود خود را به نابودی مردم کورد منوط کرده است . در داخل و خارج از همه فرصت ها و ارتباطات خود برای این سیاست فاشیستی نژادپرستانه استفاده می کند. بزرگترین مانع در مقابل این سیاست نسل کشی جنبش آزادی کوردستان است و به همین دلیل از انواع سلاح های شیمیایی ممنوع علیه آن استفاده می کند. دولت فاشیست ترکیه با بهره گیری از سکوت کشورهای اروپایی، قدرت های جهانی و همه کسانی که در مقابل این جنایات علیه بشریت و جنگ سکوت می کنند، حملات نسل کشی خود را به مراکز اروپا رسانده است. در کوه ها و دشت ها و شهرهای کوردستان نتوانست مقاومت آزادی را در هم بشکند، لذا عجز خود را پنهان می کند و دست به کشتارهای کثیف سیاسی می زند. کشتار دوم پاریس که در نتیجه این سیاست ها انجام شد، بدون شک توسط اطلاعات ترکیه انجام شد که به شبکه جنایت و قتل تبدیل شده است . برخی واحدهای اطلاعاتی کشورهای اروپایی از کشتارهای این شبکه جنایتکار حمایت می کنند و یا در برابر آن سکوت می کنند.

انتقاد از فرانسه

 رویکرد دولت فرانسه با رویکرد یک دولت مستقل فاصله زیادی دارد. با سرپوش گذاشتن بر اولین کشتار پاریس، با فاش نکردن حقیقت پرونده برای مردم، زمینه را برای کشتار دوم پاریس، برای اقدامات سازمان اطلاعات ترکیه فراهم کرد. اگر دولت فرانسه برای مردم روشن می کرد که عاملان کشتار ۹ژانویه ۲۰۱۳ اردوغان، اطلاعات ترکیه و یاران آنها هستند و آنها را ملزم به  پاسخگو میکرد، کشتار دوم پاریس اتفاق نمی افتاد. این ملت بیش از ۱۰ هزار شهید در برابر دشمن بشریت داعش داد و بیش از ۲۰ هزار مجروح دارد. سکوت در برابر حملات علیه  مردم و سرپوش گذاشتن بر آنها به معنای همکاری از سوی سیاست و ذهن دولت فاشیست حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی ترکیه که دوست و متحد داعش است. همه به خوبی می دانند که فاشیسم دولت ترکیه با حمله به زنان کورد و مردم کورد که نماد و افتخار بشریت در مبارزه با داعش بودند، سعی در انتقام داعش را دارد.

فعالیت های دموکراتیک باید ادامه یابد

 اگر دولت فرانسه نمیخواهد در حملات حزب عدالت و توسعه - و جنبش ملی ترکیه و داعش شریک باشد، باید فوراً این دو قتلعام را که در داخل مرزهایش رخ داده است روشن کند، واقعیتها را با افکار عمومی در میان بگذارد و مسببین را محاکمه کند. تا زمانی که این کار انجام نشود، فرانسه به عنوان یک جنایتکار در میان مردم کورد و بشریت دیده می شود و زمینه را برای کشتارهای جدید فراهم می کند. به همین دلیل از فرانسه میخواهیم که مراقب ارزشهای انسانی و ارزشهای مشترک دموکراتیک اروپا باشد، نه اینکه این ارزشها را قربانی منافع سیاسی کند. ما از مردم و دوستان خود در اروپا می خواهیم که نیروهای دموکراسی و آزادی را رهبری کنند و تا آشکار شدن این قتل عام به فعالیت های دموکراتیک خود ادامه دهند. هوال سارا در زندانهای دولت وحشی ترکیه به صورت فاشیسم تف کرد، او نماد مبارزات زنان کورد، مقاومت انسانیت و مردم شد، او نماد آزادی شد. امروز هم زنان و مردم برای آزادی می جنگند و از مبارزات سارا در زندان، کوهستان، عرصه سیاسی و اجتماعی بهره می برند. کسانی که امروز برای آزادی در خط ژن ژیان آزادی می جنگند، راه سارا را دنبال می کنند.

 هوال ما روژبین نیز سهم بسزایی در شکل دادن به گفتار و کردار خلقمان در اروپا داشت. هوال ما روناهی با نیروی جوانی اش از جوانان و زنان خواست که مقاومت کنند. یاد این سه هوال عزیز عزم ما را در تداوم مبارزات ما مصمم تر می کند. در دهمین سالگرد شهادتشان بار دیگر با احترام و عشق از همرزمان خود سارا، روژبین و روناهی یاد می کنیم و پیمانمان را با آنان تکرار می کنیم که مبارزه آنها را به سرانجام میرسانیم.