کنفدرالیسم جوامع کوردستان: لزوم ادامە مبارزە تا زمان انتشار گزارش CPTو دیدار وکلا از مرالی

کنفدرالیسم جوامع کوردستان اعلام نمود کە سیستم شکنجە و انزوا در امرالی بە مرحلەای جدید رسیدە است و از همە خواست کە تا زمانیکە CPT بیانیە خود را در این رابطە منتشر نکند، با روح بسیج سیاسی و اجتماعی همە جانبە بپاخاستە و مبارزات خود را گسترش دهند.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در رابطە با تداوم انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان بیانیە ای را صادر کرد.

بخشهایی از متن این بیانیە بە شرح زیر است:

وکلای رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، بر اساس اطلاعات رسیدە بە دست آنان اعلام نمودەاند کە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT، در دیدار خود از امرالی در سپتامبر ٢٠٢٢ با رهبر آپو ملاقات نکردەاند. این مسئلە نگرانیها را افزایش دادە است. بیانیە وکلای رهبر خلق کورد نشان میدهد کە CPT با رهبر آپو هیچگونە دیداری  نداشتە است، با این وجود بیانیە آنها بە نحوی خطاب بە افکار عمومی صادر شدە است کە گویا چنین دیداری صورت گرفتە است.

موضع CPT نشاندهندە موضع جدید است

این وضعیت CPT نشاندهندە نحوە انزوا و شکنجە در امرالی و برخوردی است کە با رهبر آپو صورت میگیرد. علیرغم آنکە این نخستین بار است کە دیداری با رهبر آپو صورت نگرفتە است، آن را بە گونەای نشان دادەاند کە با وی دیدار انجام گرفتە و از این طریق خواستەاند کە خلق کورد و افکار عمومی را فریب بدهند. این وضعیت را نباید عادی تلقی کرد. علیرغم آنکە وضعیت و سیستم شکنجە در امرالی و عدم اطلاع ازوضعیت وی تشدید شدە است، این موضع CPT نشان میدهد کە موضوع سلامتی و حیات رهبر آپو وارد مرحلەای حساس شدە است. این وضعیت نشاندهندە شرایط جدیدی بودە و وارد مرحلە خطرناکی شدە است.

سیستم شکنجە و انزوا وارد مرحلەای جدید شدە است

رهبر آپو مدت ٢٤ سال است کە در امرالی تحت سیستم انزوا و شکنجە قرار گرفتە است. رهبر آپو چون دست از آرمان آزادی خلق کورد برنداشتە است و بر همزیستی مسالمت آمیز خلقها اصرار دارد، تحت این سکنجە قرار گرفتە است. در واقع برای آنکە مبارزە آزادیخواهانە کوردستان نابود شود و کورد قتلعام شود، رهبر آپو با توطئەای بین المللی بە اسارت گرفتە شدە و زیر سیستم شکنجە و انزوا قرار گرفتە است. اما رهبر آپو مدت ٢٤ سال است کە در مقابل چنین سیستمی همچنان برخودان خود را ادامە میدهد. مقاومت رهبر آپو با نام ارادە همزیستی خلقها و آزادی خلق کورد تداوم یافتە است. خلق کورد نیز از ابتدا این مسئلە را بە خوبی درک کردە است و بر اساس آن رفتار کردە است. اعلام نمودە است کە اسارت رهبر آپو اسارت خود آنان بودە و حیات ازاد نیز تنها با بودن رهبر آپو امکان پذیر است، بە همین دلیل است کە با قدرت از رهبر آپو صیانت بە عمل آوردە است. این موضع خلق میهن دوست کوردستان بە مبنای اساسی خنثی نمودن اهداف توطئە بین المللی تبدیل شد کە تلاش میکند از طریق توطئە بین المللی، سیستم شکنجە و انزوا امرالی آن را تحقق ببخشد. دولت اشغالگر ترک و حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ فاشیست کە نتوانستە است برخودان رهبر آپو و خلق کورد را در هم بشکند، مانع از کسب اطلاع از وضعیت رهبر آپو شدە است. CPT را نیز وارد این چرخە نمودە است و از این طریق سیستم شکنجە و انزوا را بە سطح کنونی رساندە است. در این مرحلە لازم است گفتە شود کە دیگر از وضعیت سلامت و حیات رهبر آپو اطلاعی در دست نیست و وارد خطر شدە است. بدون تردید حیات و سلامتی رهبر آپو در خطر قرار گرفتە است. موضع CPT نشان  میدهد کە بدون تردید وضعیت از این قرار است. CPT بە جای اینکە در این بارە مسئولیت پذیری خود را نشان بدهد و مانع از شکنجە و انزوای سنگین بر رهبر آپو شود و حافظ حقوق وی باشد، بر عکس آن عمل کردە و با موضعگیری خود، عملا بە شکنجە و انزوا مشروعیت می بخشد. خلقمان بر این مسائل واقف بودە و میداند کە هرگاە موضوع کورد و رهبر آپو باشد، CPT نیز مانند دولت و نهادهای اروپایی با تزویر و ریا و بدون در نظرگرفتن ، استاندارد با این مسئلە برخورد میکند، اخلاق و سیاست را فدای منافع می نماید. این نحوە برخورد CPT، دادگاە حقوق بشر اروپا و تمام نهادهای اروپایی مرتبط با این مسئلە، در نابودی کورد سهیم هستند.

این برخورد اروپا و سازمانهای مدعی عدالت و حقوق را نمیتوان با زبان دیگری توصیف کرد. در واقع سیستم شکنجە و انزوای امرالی، بر اساس سیستم اروپا ایجاد شدە است. CPT بر اساس برخورد شورای اروپا و دولتهای اروپایی عمل می کند، زمانیکە رهبر آپو را بە امرالی انتقال دادند، CPT نخستین سازمانی بود کە با رهبر آپو دیدار بە عمل آورد. در واقع در سیستم انزوا و شکنجە تحمیل شدە بر امرالی، CPT، دادگاە حقوق بشر اروپا و نهادهای دیگر نیز از مسئولیت برخوردار هستند.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT حقیقت را پنهان کردە است، لازم است کە خلق کورد در این بارە موضعی قدرتمند نشان بدهد

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT در رابطە با سفر خود بە امرالی هیچگونە توضیحی ندادە است، همزمان آن را انحصاری کردە و واقعیات را مخفی و وارونە جلوە دادە است. این موضعگیری کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT مایە پذیرش نبودە و لازم است در رابطە با وضعیت رهبر آپو و امرالی بیانیەای را صادر کند. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT و سازمانهای دیگر اروپایی مسئول وضعیت رهبر آپو هستند. نمیتوانند از زیر بار مسئولیت خود فرار کنند. رهبر آپو کە ارادە خلق کورد را نمایندگی می کند، با توطئەای بین المللی بە اسارت گرفتە شدە است و در درون سیستم شکنجە و انزوای امرالی قرار دادە شدە است.

خلق کورد و دوستان خلق کورد لازم است کە با موضعی بسیار قدرتمند از رهبر آپو صیانت نمایند، برای در هم شکستن انزوای شکل گرفتە بر امرالی و خاتمە دادن بە تهدید صورت گرفتە علیە زندگی رهبر آپو لازم است موضعی قدرتمند شکل بگیرد. لازم است کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT در رابطە با وضعیت رهبر آپو سریعا بیانیە ای را صادر کردە و دیدار وکلای رهبر آپو برای عزیمت بە امرالی را تسهیل کردە و وکلا بتوانند با رهبر آپو دیدار داشتە باشد. تا زمان تحقق هر دو خواستە، لازم است فعالیتها ادامە داشتە باشند.

خلق کوردستان نمی تواند بیش از این شاهد سیستم انزوا و شکنجە در امرالی باشد. خلق کورد موجودیت خود را تا کنون از طریق مبارزە و برخودان حفظ کردە است. و هر آنچە را کە کسب کردە است، از طریق برخودان و مبارزە بە دست آوردە است. رهبر آپو نیز خالق این مبارزە و این برخودان بودە است و در صف مقدم، نمایندە این برخودان بودە است. رهبر آپو ٢٤ سال است کە با برخودان خود در مقابلە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی نشان دادە است کە از خواست آزادیخواهانە خود دست بر نمیدارد. رهبر آپو ارادە آزاد و موجودیت خلق کورد را نمایندگی می کند. این موضع رهبر آپو تنها از طریق درهم شکستن سیستم انزوا و شکنجە امرالی، با موضعی قدرتمند و کنشهای سیاسی می تواند وجە عملی و تحقق یافتە بە خود ببیند.

در درجە نخست خلقمان در باکورد کوردستان، خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن لازم است کە موضعی قدرتمند از خود نشان بدهند تا کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT را ناگزیر نمایند کە در این بارە بیانەای را صادر نمایند و درخواست نماید کە وکلای رهبر آپو با وی دیداری را صورت دهند. تا آن زمان باید کنشهای سیاسی و فعالیت افزایش یابد. در کوردستان باید با دفاع از رهبر آپو، با خیزش علیە سیستم انزوا و شکنجە در امرالی، موضعی درست و اصولی نشان دادە شود.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە مبارزە برای دمکراتیزاسیون و آزادی در ترکیە تنها از طریق خیزش در مقابل سیستم شکنجە و انزوای امرالی امکان پذیر است. تا زمانیکە در مقابل سیستم شکنجە و انزوا مقاومت صورت نگیرد، هیچ کس نمیتواند از دمکراسی، آزادی، عدالت و مبارزە سخن بگوید. زیرا سیستم شکنجە و انزوا در امرالی نە فقط خلق کورد، بلکە ارادە و آزادی خلقهای دیگر ترکیە و خاورمیانە را نیز تحت شکنجە و انزوا قرار دادە است. لازم است بر این نکتە تاکید شود کە حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ فاشیست با تحمیل انزوای سنگین بر امرالی و نبرد همە جانبە برای نابودی علیە خلق کورد، سر پا ایستادە است.

از خلق میهن دوست کوردستان و از تمام دوستان خلق کورد، از تمام طرفداران آزادی، دمکراسی و کسانی کە دوستدار ارزشهای انسانی هستند کە در مقابل سیستم شکنجە و انزوای تحمیل شدە بر امرالی بپاخیزند، در همە جا گردهم آمدە و کنشها و فعالیتهای خود را قدرتمندتر کنند. تا زمانیکە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا CPT بیانیەای را در این بارە صادر نکند و وکلا نتوانند با رهبر خلق کورد دیدار داشتە باشند، لازم است این رویە ادامە پیدا کند. تا زمانیکە حیات رهبر آپو در وضعیتی نا مشخص و خطرناک باقی بماند، لازم است هیچ شخصی از پا ننشستە همە با روح بسیج سیاسی و اجتماعی وارد عمل شوند.