مجازات ١٠ نظامی ارتش ترک در جریان عملیات نظامی نیروهای گریلا

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق اعلام نمود کە حداقل ١٠ نیروی نظامی ارتش ترک در چندین عملیات مجزای نیروهای گریلا بە مجازات رسیدەاند.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق اعلام نمود کە حداقل ١٠ نیروی نظامی ارتش ترک بە مجازات رسیدەاند. ارتش اشغالگر ترک مناطقی را کە نیروهای گریلا در آن مقاومت میکنند ٣١ بار با سلاحهای ممنوعە شیمیایی، ٢ بار با بمباران هواپیماهای جنگی و ٥٠ بار با هلیکوپتر و دهها بار با حملات توپخانەای، خمپارە باران و گلولەهای تانک مورد حملە قرار دادە است.

طبق اطلاحات واصلە، سلاحهای شیمیایی کە در سنگرهای منطقە شهید سرخوبون در منطقە چمچو مورد استفادە قرار گرفتەاند از بو و مزە شیرین برخوردار بودە و گازهای بسیار سنگینی از آنها متصاعد میشود. تا کنون اطلاعات ذیل در رابطە با حملات انجام شدە بە مرکز انتشارات نیروهای مدافع خلق رسیدە است:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٩ سپتامبر زمانیکە اشغالگران درصدد بودند وارد سنگرهای جنگی شهید سرخوبون در منطقە دفاعی چمچو شوند، نیروهای گریلا سە بار با عملیات ایذایی بە نیروهای ارتش ترک حملە کردەاند. در این عملیات حداقل ٥ اشغالگر بە سزای اعمال خود رسیدەاند.

در دوم اکتبر، ساعت ٨:٤٠ تیمهای عملیاتی متحرک ما در منطقە مقاومتی چمچو بە آنها حملەور شدەاند. در این عملیات ٢ اشغالگر بە قتل رسیدند. همچنین در دوم اکتبر در ساعت ٨:٣٠ دقیقە زمانیکە اشغالگران در منطقە عملیاتی سیدا، در حوالی سنگرهای شهید آگر دست بە تحرک زدەاند، نیروهای گریلا با تاکتیک های ایذایی خود بە نیروهای اشغالگر ضربە وارد ساختە و یک اشغالگر بە مجازات رسیدە است.

در دوم اکتبر، ساعت ١٦:٢٠ تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین اشغالگران را در منطقە چمچو مورد حملە قرار دادە و یک متجاوز را بە مجازات رساندەاند. در همین روز ساعت ١٦:٠٠ زمانیکە اشغالگران در منطقە سیدا در حوالی سنگرهای شهید آگر بار دیگر دست بە تحرک زدند، نیروهای ما با سلاحهای سنگین بە آنها حملەور شدند. در این منطقە نیز یک اشغالگر دیگر بە قتل رسیدە است.

در چارچوب کارزار انقلابی نبرد خابور کە با یاد و نام شهید ساواش ماراش آغاز شدە است؛ در اول اکتبر، در جریان شب و زمانیکە هلیکوپترهای سکورسکی در حال پیادەکردن نیرو در منطقە گری آمیدی بودند، نیروهای ما بە این هلیکوپتر حملە کردند. بە دلیل ضرباتی کە بە این هلیکوپتر وارد گردید، این هلیکوپتر قادر بە پیادەکردن نیرو نگشتە و ناگزیر بە بازگشت شد.

حملات نیروهای ارتش ترک با سلاحهای ممنوعە همچنان ادامە دارد:

در دوم اکتبر، سنگرهای نیروهای گریلا در منطقە عملیاتی گری جودی و سنگرهای جنگی در منطقە شهید باهوز در نزدیکی چمچو با سلاحهای شمیایی ٤ بار مورد حملە قرار گرفتە است. در همین روز سنگرهای شهید فلات در منطقە سیدا با بمبهای ممنوعە و سلاحهای شیمیایی ١٥ بار مورد حملە قرار گرفتە است.

در ٢٩ سپتامبر، اول اکتبر و دوم اکتبر، سنگرهای جنگی منطقە چمچو با بمبهای ممنوعە، سلاحهای شیمیایی و گاز فلفل ١٢ بار مورد حملە قرار گرفتە است. سلاحهای شیمیایی مورد استفادە از طعم شیرین برخوردار بودە وگازهای متصاعد شدە از آن سنگین و بدبو بودەاند.

حملات ارتش اشغالگر ترک:

در ٢ اکتبر ارتفاعات منطقە شیلادزە و منطقە دفاعی چمچو ٢ بار از سوی هواپیماهای ارتش ترک مورد حملە قرار گرفتەاند، همچنین در دوم اکتبر، مناطق دفاعی سجا، شهید فداکار، کورژارو، گری آمیدی و گری جودی، ٥٠ بار توسط هلیکوپترهای تهاجمی ارتش ترک مورد حملە قرار گرفتەاند. در همین مورخ، مناطق دفاعی گری FM و چمچو و مناطق گری بستان از توابع خواکورک دهها بار با توپخانە سنگین و خمپارە مورد حملە قرار گرفتەاند. در دوم اکتبر، هواپیماهای اکتشافی بر فراز مناطق دفاعی سجا، گری جودی، آمیدی بە پرواز درآمدەاند. ارتش اشغالگر ترک از طرف دیگر تلاش میکند با وسایل حفاری، سنگرهای دفاعی را در منطقە عملیاتی کارگر تخریب کند.