مجازات یک نظامی ارتش اشغالگر ترک در چمچو

در عملیات گریلاهای آزادی کوردستان در منطقە چمچو در زاپ، یک نظامی ارتش اشغالگر ترک از پا درآمد.

بیانیە مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این بارە بە شرح زیر است:

در عملیات نیروهای ما در منطقە زاپ، یک اشغالگر از پا در آمد. ارتش اشغالگر ترک سنگرهای برخودان گریلاها را ٦ بار با هواپیماهای جنگی و دهها بار با کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین بمباران کرد.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٣ ژانویە ساعت ٠٨:٥٠ دقیقە، در ناحیە شیلادزی از توابع آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند. در نتیجە این عملیات یک اشغالگر از پار درآمد.

در همین روز در ٣ ژانویە، روستای دشت کافیا در منطقە گارە و حوالی روستای باشیلی در متینا، ٦ بار با هواپیماهای جنگی بمباران شدند.

در ٣ ژانویە منطقە شیلادزی در آمیدی، مواضع و استحکامات گریلا در منطقە چمچو در نزدیکی روستای سیدا دهها بار با کاتیوشا، تانک و سلاحهای سنگین دیگر مورد هدف قرار گرفت.