مراد کاراییلان: ایران نمیتواند مسئلە کورد را از طریق نظامی حل کند

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در دیداری با شبکە تلویزیونی ک.ان.ان اعلام نمود کە برخی از گروهها در باشور کوردستان بە دلیل منافع خود بە همکاری با دولت ترک می پردازند.

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در دیداری با شبکە تلویزیونی ک.ان.ان اعلام نمود کە برخی از گروهها در باشور کوردستان بە دلیل منافع خود بە همکاری با دولت ترک می پردازند. اما پیگیری چنین سیاستی اشتباە بودە وعلیە منافع کورد خواهد بود.

در بخش دیگری از این گفتگو مراد کاراییلان خاطر نشان ساخت کە نیروهای ما نیرویی فدایی بودە و با روحیەای عالی برخودان می کنند. حملاتی وسیع و همە جانبەای از سوی دولت اشغالگر ترک با تمام نیرو علیە نیروهای گریلا در جریان بودە و از زمین و آسمان گریلا مورد حملە قرار گرفتە است، حملات زمینی خود را محدود اما در مقابل حملات هوایی خود را گستردە است. در مقابل نیروهای گریلا نیز سبک جنگ را تغییر دادە ونبرد را در تونلها توسعە دادەایم. بە همین دلیل است زمانیکە ارتش اشغالگر ترک وارد عمل میشود با تلفات سنگین مواجە می شود. اکنون برخودان نیروهایمان چنا عرصە را بر اشغالگری تنگ کردە است کە یارای ایستادگی ندارد. هم اکنون نبردهایی سنگینی در زاپ در جریان است.

مراد کاراییلان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن اشارە بە استفادە ارتش ترک از سلاح شیمیایی و سایر سلاحهای ممنوعە گفت: دولت ترک در برخی از مناطق تا عمق ١٥-٣٠ کیلومتری وارد خاک باشور کوردستان شدە است، ١٢٨ پایگاە کوچک و بزرگ را در باشور کوردستان ایجاد کردە اسر و نزدیک بە ٣٠ هزار نظامی خود را در آنجا مستقر کردە است. ر بخش بزرگی از مناطقی کە نیروهای اشغالگر ترک مستقر شدەاند، نیروهای ما حضور ندارند، اما اگر ما وارد جنگ نشویم، دولت اشغالگر ترک بە آسانی سایر مناطق را تحت کنترل قرار میدهد.

کاراییلان در رابطە با شایعات منتشر شدە کە اعلام می کنند پ.ک.ک تنها در فظای سرزمینی باشور مشغول نبرد است نیز اعلام نمود: این شایعات خالی از صحت بودە ونیروهای ما هم اکنون در درسیم و شرنخ مشغول جنگ هستند. روز گذشتە ٩ نظامی ترک را در شرنخ از پا درآوردەاند. اما باید بر این نکتە واقف بود کە پ.ک.ک برای باشور کوردستان، برای تمام خاک کوردستان می جنگد. اما از طرف دیگر بیرون راندن ارتش اشغالگر ترک از باشور کوردستان، نیازمند مبارزەای شدیدتر بودە و لازم است همە با هم در این راستا مبارزە کنند.

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در رابطە با خیزش خلق در روژهلات کوردستان نیز اعلام کرد کە مسئلە کورد در خاورمیانە مسئلەای سیاسی، فرهنگی بودە و این مسئلە از طریق نظامی نمیتواند بە راە حل دست پیدا کند. ترکیە همچنان درصدد است کە از طریق نظامی این کار را انجام بدهد، ایران نیز باید بداندکە از طریق نظامی نمیتواند این مسئلە را حل کند.

 کاراییلان در خصوص نشست برگزار شدە در دوکان نیز گفت: ما تلاشهای کاک باڤل تالبانی را ارج می نهیم، در این نشست نامە ما کە از سوی هوال جمیل باییک نوشتە شدە بود قرائت شد، این نامە بر اتحاد و انسجام ملی تاکید داشت. برای دفاع از مرزهای فدرال باشور کوردستان ما میتوانیم همکاری داشتە باشیم. همانگونە کە در مقابلە با داعش، در کرکوک و خانقین و دیالە و شنگال با باشور همکاری کردیم.

کاراییلان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود: سیاست حکومت اقلیم کوردستان در مقابل ترکیە اشطباە بودە و سیاستی ضد کوردی بە شمار می رود. لازم است سیاسیون کورد در باشور کوردستان بر این نکتە واقف باشند کە ترکیە مستقیما اعلام نکردە است کە ما خاک باشور کوردستان را اشغال می کنیم، اما در واقع با دستاویز قرار دادن پ.ک.ک این کار را را انجام میدهند. سکوت در برابر چنین سیاستی خطرناک است. وی در ادامە در خصوص ترور شماری از کادرها و اعضای جنبش آزادیخواهی کوردستان در سلیمانیە نیز افزود: افراد ترور شدە در سلیمانی افراد روشنفکر و ملی بودند، ترکیە تلاشهایش را بر سلیمانی نیز متمرکز کردە است. تا کنون نزدیک بە ١٧ هزار نفر از کادرها و افراد نزدیک بە ما ترور شدەاند. لازم است نیروهای مسئول در سلیمانیە از این افراد حفاظت نمایند. اجازە ندهند کە این افراد آماج حملە قرار گیرند.

کاراییلان در رابطە با وضعیت رهبر خلق کورد در امرالی نیز افزود: ما هیچگونە اطلاعی از وضعیت ایشان نداریم. گاهگاهی اخباری در ترکیە مبنی بر رفت و آمد افرادی بە امرالی منتشر می شود، اما نمیدانیم کە اردوغان نیز از جملە این افراد بودە است یا خیر؛ ما نسبت بە آنچە کە در امرالی روی میدهد نگران هستیم. اما مشخص است کە فشارهای شدیدی بر رهبر آپو وجود دارد.

در رابطە با سوالی مبنی بر آتش بس، مراد کاراییلان گفت: آتش بس در دستور کار ما قرار ندارد، اما اگر پروژەای سیاسی در جریان باشد و بتوانیم در مورد آن گفتگو داشتە باشیم، میتوان بە آن فکر کرد.فشارهای فاشیستی سنگینی بر گریلا و امرالی در جریان هستند. اگر پروژەای وجود داشتە باشد کە مانع از تداوم این فشارها شود، ما میتوانیم بە آتش بس فکر کنیم. آن را ارزیابی کنیم، بە همین دلیل است کە آتش بس در دستور کار ما قرار ندارد. دولت ترک خود آتش بس را بر هم زد و بە فرایند صلح خاتمە داد.