نیروهای مدافع خلق: انتقام شهدای جودی را می گیریم

ھ.پ.گ اسامی شش گریلا را اعلام کرد که در جودی شهید شدند و افزود: "بەویژه در کوههای مرتفع بوتان در شمال و هر نقطەی کوردستان، یاد شهدای قهرمانمان زنده می ماند، مسلماً هدف آنها را محقق می کنیم."

مرکز خبر رسانی و انتشارات ھ.پ.گ دربارەی گریلاهای شهید شده این اعلامیه را منتشر کرد:

در کوههای جودی در استان شرناخ ارتش ترک در قلەی هرمو عملیاتی را آغاز کرد زد. پس از اینکه در ١٦ دسامبر گذشته با هواپیما و هلیکوپتر جنگی به سختی منطقه را بمباران کرد، مابین نیروهایمان و اشغالگران نبرد درگرفت. هوالان مان؛ هارون، سارا و روکن دو روز تمام با شجاعت بی مانند علیه همەی امکانات جنگی جدیدشان و صدها نظامی دشمن جنگیدند و بەشهادت رسیدند، یک گریلا هم به اسارت درآمد. در آن رویارویی سه نظامی اشغالگر هم زخمی شدند.

غروب ١٩ دسامبر یک تیم عملیاتی ما علیه نیروی دشمن اقدام کرد و برای مدتی جنگ درگرفت که دراین جنگ ٢٤ ساعتە پنج نظامی ترکیه کشته شدند، سه اشغالگر نیز زخمی شدند. همچنین طبق اطلاعات دریافتی از منطقه یک هلیکوپتر جنگی نیز منهدم شد. در این نبرد که دو روز ادامه داشت هوالان مان ریبر، آمارا و باهوز، ضربەی سنگین به اشغالگران زدند و با افتخار فراوان تا آخرین نفس جنگیدند و درنهایت با منفجر کردن نارنجک به خودشان، به شیوەی فدایی شهید شدند.

هوالان مان هارون، سارا، روکن، ریبر، آمارا و باهوز در قلەی تاریخی جودیِ بوتان، پنج روز درمقابل ارتش اشغالگر ترک و همەی انواع تکنولوژی جنگی، در شرایطی کاملا نابرابر مقاومت و جانبازی کردند و ضربات مهلکی به دشمن زدند و خود نیز قهرمانانه جانشان را فدا کردند.

این هوالان همیشه پیشگام و فرماندەی ما خواهند ماند. رفقایی که برای چندین سال در شرایط بی امان و بسیار سخت با جان فدایی علیه اشغالگران رزمیدند و به تاریخ مبارزەی آزادیخواهانەی خلقمان پیوستند.

یادشان در کوههای سرکش و بلندیهای بوتان و تمام کوردستان زنده می ماند و انتقامشان را می گیریم و اهدافشان را محقق می کنیم. براین اساس خانوادەی گرانقدرشان سلامت باد و همەی مردم سربلند بوتان و خلق کورد سلامت باد.

مشخصات هوالان شهیدمان بدین شیوە است:

نام و نام خانوادگی: عایشه کاپار

نام سازمانی: آمارا روبار

محل تولد: اتروش

مادر و پدر: تایبت و احمد

زمان و محل شهادت: 20 دسامبر 2022 /  جودی

****

نام و نام خانوادگی: صبری یوماک

نام سازمانی: هارون چکدار

محل تولد: شرناخ

مادر و پدر: نارنج و حمدی

زمان و محل شهادت: 17 دسامبر 2022/ جودی

_

*****

نام و نام خانوادگی: مدیا گوک

نام سازمانی: سارا هیوی

محل تولد: سیرت

مادر و پدر: گلهان و ابراهیم

زمان و محل شهادت: 17 دسامبر 2022 / جودی

****

نام و نام خانوادگی: تورونتای یلدرم

نام سازمانی: باهوز ابخ

محل تولد: وان

زمان و محل شهادت: 20 دسامبر 2022 / جودی

-

****

نام و نام خانوادگی: گولر گونگن

نام سازمانی: روکن گابار

محل تولد: شرناخ

مادر و پدر: آسیه و حاجی

زمان و مکان شهادت: 17 دسامبر 2022/ جودی

****

نام و نام خانوادگی: یوسف مالگاز

نام سازمانی: ریبر کچی

محل تولد: شرناخ

مادر و پدر: غزال و عبدالکریم

زمان و محل شهادت: 20 دسامبر 2022/ جودی