نیروهای مدافع خلق: حمله اشغالگران به تونل‌های جنگ به شکست انجامید

ارتش اشغالگر ترک به تونل‌های جنگ حمله کرد. در نتیجه مقاومت نیرومند گریلاهای کوردستان حملات دشمن با شکست مواجه شد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات نیروهای گریلا علیه ارتش ترکیه را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس در منطقه آواشین

ساعت ١٧:۴۵ روز ٢١ ژوئیه/ ٣٠ تیر و ساعت ١۶:٣٠ روز ٢٢ ژوئیه نیروهای ما با سلاح سنگین مواضع اشغالگران در تپه سلیمان را هدف قرار دادند. در این عملیات دو نقطه اشغالگران مورد اثابت قرار گرفت.

روز ٢٢ ژوئیه در منطقه تپه سور، نیروهای ما از فاصله‌ای نزدیک اشغالگرانی را که درصدد پیشروی بسوی تونل‌های جنگ بودند هدف قرار دادند. اشغالگران پس از آنکه متحمل ضربات گریلا شده بودند مجبور به عقب‌نشینی شدند.

از ساعت ٩ الی ٩:۴٠ روز ٢٣ ژوئیه اشغالگرانی که در تلاش حمله به تونل‌های جنگ تپه سور با مواد منفجره بودند، از فاصله‌ای نزدیک آماج حملات نیروهای ما قرار گرفتند. در نتیجه این عملیات اشغالگران مجبور به عقب‌نشینی شدند.

ساعت ٩:١۴ روز ٢٢ ژوئیه هواپیماهای جنگنده روستای بیباد در بخش چمانکه را بمباران کردند. در نتیجه بمباران زیان فراوانی به مزارع و باغات خلقمان در جنوب کوردستان وارد شد و جنگل‌های اطراف روستا دچار حریق شد.

از ساعت ٢٢:۵٠ تا ٠٠:١٠ روز ٢٢ ژوئیه هلی‌کوپترهای ارتش اشغالگر ترک بر فراز مناطق مروانوس، بانیستا، تابورا عربان، تپه سپی و تپه سلیمان عرصه آواشین به گشتزنی پرداختند و منطقه ستونا از سوی هلی‌کوپترهای تهاجمی هدف حملات راکتی و گلوله‌باران قرار گرفتند.

از ساعت ٢٣:١٠ الی ٠٠:٢٠ روز ٢٢ ژوئیه هلی‌کوپترهای تهاجمی منطقه T شکل عرصه زاپ را آماج حملات راکتی و گلوله‌باران قرار دادند.

از ساعت ۴:٣٠ روز ٢٢ ژوئیه ارتش اشغالگر ترک تونل‌های جنگ در تپه سور عرصه آواشین را با گازهای سمی و مواد منفجره هدف حمله قرار داد.

از ساعت ٩:۴٠ روز ٢٣ ژوئیه تاکنون تونل‌های جنگ تپه سور عرصه آواشین هدف بمباران سنگین ارتش غاصب ترکیه قرار گرفته‌اند.

در این حملات هیچ آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است."